Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 GDCD ĐÃ ĐỦ 24 MÃ ĐỀ

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 GDCD ĐÃ ĐỦ 24 MÃ ĐỀ

Quý phụ huynh và các em học sinh cập nhật toàn bộ đề thi và đáp án của kỳ thi THPT Quốc gia 2020 TẠI ĐÂY

Vào sáng ngày hôm nay 10/8/2020, học sinh đã bước vào bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên/ Khoa học xã hội

Dưới đây là cập nhật đề thi và đáp án tham khảo của đề thi THPT Quốc gia 2020 gdcd. Mời các em học sinh và Quý phụ huynh theo dõi

Đề thi THPT Quốc gia 2020 gdcd

Đáp án tham khảo Đề thi THPT Quốc gia 2020 gdcd (đáp án chỉ có tính chất tham khảo, đáp án chính thức của Bộ sẽ được cập nhật sau)

Full đáp án 24 mã đề môn GDCD đã chỉnh sửa:

Mã đề: 301  
81. C  82. A  83. C  84. A  85. D  86. A  87. B  88. C  89. D  90. B
91. A  92. C  93. C  94. A  95. D  96. D  97. B  98. B  99. A  100. A
101. A  102. C  103. D  104. C  105. A  106. D  107. A  108. C  109. D  110. D
111. A  112. C  113. C  114. C  115. A  116. D  117. D  118. A  119. D  120. C

Mã đề: 302  
81. A  82. A  83. B  84. A  85. A  86. B  87. A  88. C  89. C  90. A
91. B  92. C  93. A  94. D  95. A  96. A  97. B  98. D  99. D  100. C
101. B  102. D  103. B  104. B  105. B  106. A  107. D  108. C  109. D  110. D
111. B  112. D  113. C  114. B  115. D  116. C   117. A  118. B  119. D  120. B

Mã đề: 303  
81. A  82. B  83. A  84. A  85. B  86. B  87. D  88. C  89. D  90. B
91. A  92. D  93. B   94. B  95. A  96. A  97. D  98. D  99. C  100. B
101. D  102. C  103. D  104. D  105. C  106. A  107. D  108.D   109.B  110. C
111. B  112. B  113. C  114. A  115. C  116. B  117. C  118. A  119. C  120. A

Mã đề: 304  
81. B  82. C  83. A  84. D  85. A  86. A  87. C  88. B  89. C  90. B
91. D  92. B  93. B  94. D  95. C  96. C  97. D  98. B  99. A  100. C
101. A  102. D  103. B  104. D  105. B  106. B  107. A  108. D  109. C  110. B
111. A  112. B  113. C  114. A  115. C  116. B  117. B  118. C  119. A  120. C

Mã đề: 305  
81. C  82. C  83. A  84. A  85. B  86. C  87. C  88. D  89. D  90. B
91. D  92. D  93. A  94. B  95. C  96. B  97. C  98. A  99. D  100. C
101. D  102. C  103. D  104. D  105. D  106. A  107. B  108. A  109. A  110. B
111. A  112. B   113. B  114. C  115. D  116. C  117. C  118. C  119. A  120. A

Mã đề: 306  
81. B  82. B  83. B  84. A  85. B  86. C  87. D  88. C  89. D  90. D
91. D  92. C  93. A  94. A  95. A  96. D  97. B  98. B  99. C  100. C
101. C  102. B  103. D  104. C  105. D  106. B  107. B  108. C  109. B  110. D
111. D  112. B  113. B  114. D  115. B  116. C  117. C  118. D  119. B  120. D

Mã đề: 307  
81. C  82. C  83. D  84. B  85. C  86. D  87. C  88. B  89. D  90. B
91. D  92. A  93. C  94. D  95. A  96. D  97. A  98. B  99. C  100. A
101. B  102. B  103. B  104. D  105. D  106. C  107. B  108. B  109. A  110. A
111. A  112. D  113. D  114. C  115. D  116. C  117. B  118. C  119. B  120. B

Mã đề: 308  
81. C  82. A  83. B  84. A  85. A  86. B  87. C  88. C   89. C  90. B
91. D  92. B  93. A  94. D  95. A  96. B  97. D  98. A  99. A  100. D
101. B  102. D  103. A  104. D  105. A  106. A  107. B  108. B  109. D  110. D
111. B  112. D  113. A  114. D  115. D  116. D  117. B  118. A  119. B  120. B

Mã đề: 309  
81. D  82. C  83. D  84. A  85. D  86. A  87. B  88. B  89. A  90. C
91. A  92. B  93. C  94. A  95. D  96. C  97. D  98. C  99. A  100. D
101. C  102. D  103. C  104. A  105. D  106. A  107. D  108. C  109. A  110. A
111. A  112. C  113. D  114. C  115. C  116. B  117. C  118. C  119. B  120. B

Mã đề: 310  
81. B  82. C  83. A  84. C  85. C  86. A  87. B  88. A  89. C  90. B
91. C  92. A  93. A  94. D  95. C  96. D  97. C  98. B  99. C  100. D
101. A  102. B  103. D  104. B  105. B  106. C  107. A  108. C  109. B  110. C
111. D   112. B  113. A  114. D  115. D  116. B  117. C  118. B  119. D  120. D

Mã đề: 311  
81. A  82. B  83. B  84. A  85. C  86. C  87. A  88. D  89. C  90. B
91. B  92. D  93. D  94. D  95. B  96. C  97. B  98. B  99. C  100. C
101. D  102. A  103. D  104. A  105. B  106. B  107. A  108. A  109. D  110. D
111. D  112. C  113. A  114. C  115. C  116. A  117. A  118. D  119. C  120. C

Mã đề: 312  
81. D   82. C  83. D  84. A  85. A  86. D  87. D  88. C  89. C  90. B
91. B  92. C  93. A  94. B  95. D  96. A  97. A  98. C  99. A  100. B
101. A  102. C  103. A  104. B  105. C  106. C  107. A  108. C  109. B  110. C
111. B  112. B  113. C  114. B  115. A  116. C  117. B  118. A  119. B  120. B

Mã đề: 313  
81. A  82. C  83. A  84. B  85. D  86. A  87. C  88. B  89. C  90. A
91. A  92. A  93. C  94. D  95. B  96. C  97. C  98. D  99. B  100. D
101. A  102. D  103. C  104. D  105. D  106. B  107. B  108. C  109. C  110. B
111. C   112. B  113. B  114. B  115. A  116. A  117. C   118. C  119. A  120. A

Mã đề: 314  
81. D  82. C  83. A  84. A  85. B  86. C  87. C  88. A  89. D  90. C
91. C  92. B  93. B  94. B  95. D  96. D  97. A  98. A  99. D  100. B
101. B  102. C  103. A  104. D  105. C  106. A  107. D  108. B  109. B  110. D
111. A  112. A  113. D  114. A  115. D  116. C  117. D  118. C  119. A  120. C

Mã đề: 315  
81. D  82. D  83. A  84. B  85. B  86. D  87. A  88. C  89. B  90. A
91. B  92. B  93. A  94. B  95. B  96. A   97. A  98. B  99. A  100. B
101. C  102. C   103. B   104. C  105. C  106. B  107. A  108. B  109. C  110. C
111. B  112. C  113. B  114. A  115. A  116. C  117. C  118. C  119. A  120. A

Mã đề: 316  
81. D  82. B  83. C  84. C  85. A  86. B  87. D  88. A  89. C  90. D
91. B  92. A  93. A  94. B  95. B  96. A  97. D  98. C  99. A  100. D
101. C  102. C  103. D  104. B  105. A  106. C  107. D  108. B  109. D  110. D
111. C  112. D  113. A  114. C  115. B  116. A  117. D  118. A  119. D  120. D

Mã đề: 317  
81. B  82. C  83. D  84. C  85. B  86. D  87. C  88. B  89. D  90. B
91. C  92. B  93. A  94. A  95. C  96. A  97. C  98. A  99. B  100. C
101. D  102. B  103. C  104. B  105. B  106. D  107. B  108. A  109. A  110. C
111. A  112. D  113. D  114. C  115. D  116. A  117. C  118. A  119. D  120. D

Mã đề: 318  
81. A  82. D  83. D  84. C  85. B  86. D  87. B  88. B  89. A  90. B
91. A  92. A  93. C  94. A  95. D  96. C  97. D  98. C  99. B  100. C
101. A  102. B  103. C  104. C  105. D  106. B  107. C  108. D  109. D  110. D
111. B  112. C  113. B  114. D   115. D  116. C  117. C  118. C  119. B  120. B

Mã đề: 319  
81. A  82. D  83. A  84. A  85. D  86. C  87. A  88. A  89. C  90. D
91. C  92. D  93. D  94. C  95. B  96. A  97. B  98. A  99. B  100. A
101. A  102. A  103. D  104. B  105. D  106. A  107. B  108. A  109. D  110. D
111. D  112. B  113. B  114. B  115. D  116. A  117. D  118. A  119. B  120. B

Mã đề: 320  
81. A  82. A  83. B  84. C  85. B  86. D  87. D  88. B  89. C  90. A
91. C  92. D  93. D  94. D  95. B  96. A  97. C  98. C  99. B  100. A
101. B  102. D  103. B  104. B  105. B  106. C  107. D  108. D  109. B  110. B
111. C  112. B  113. A   114. A  115. A  116. C  117. C  118. D  119. C  120. A

Mã đề: 321  
81. C  82. C  83. A  84. C  85. B  86. B   87. D  88. A  89. D  90. B
91. B  92. D  93. C  94. A  95. B  96. C  97. D  98. C  99. D  100. C
101. C  102. A  103. B  104. A  105. C  106. D  107. A  108. B  109. B  110. C
111. D  112. D  113. B  114. C  115. A  116. B  117. D  118. D  119. A  120. A

Mã đề: 322  
81. C  82. D  83. A  84. A  85. B  86. C  87. D  88. D  89. B  90. B
91. D  92. A  93. B  94. A  95. A  96. D  97. D  98. C  99. D  100. D
101. D  102. C  103. A  104. D  105. B  106. D  107. A  108. C  109. B  110. C
111. C  112. B  113.C  114. B  115. A  116. C  117. A  118. A  119. B  120. A

Mã đề: 323  
81. C  82. A  83. D  84. A  85. D  86. A  87. B  88. C  89. B  90. B
91. D  92. D  93. D  94. B  95. C  96. C  97. D  98. A  99. D  100. A
101. B  102. A  103. A  104. D  105.B   106. C  107. D  108. A  109. C  110. D
111. B  112. D  113. B  114. A  115. D  116. A  117. C  118. C  119. D  120. D

Mã đề: 324  
81. B  82. D  83. D  84. C  85. D  86. C  87. C  88. C  89. A  90. B
91. A  92. A   93. C  94. B  95. B  96. A  97. A  98. D  99. D  100. B
101. C  102. D  103. A  104. B  105. C  106. C  107. B  108. D  109. D  110. A
111. B  112. A  113. B  114. D  115. A  116. B  117. D  118. A  119. D  120. B

 

 

Chiều nay 10/8/2020 các thí sinh sẽ tkhép lại kỳ thi THPT Quốc gia 2020 với bài thi môn Ngoại ngữ vào buổi chiều -> đáp án môn Tiếng Anh tại đây

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: