Bộ đề thi học kì 2 hóa 9 - Đáp án và lời giải chi tiết

08/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Bộ đề thi học kì 2 hóa 9 - Đáp án và lời giải chi tiết

Các bài thi cuối học kì đang dồn dập kéo đến trong tình hình phải học bù, học đuổi chương trình bị chậm do nghỉ học dài ngày. Nếu muốn có một bảng điểm đẹp, học sinh cần chủ động lên kế hoạch ôn tập các đề thi học kì 2 hóa 9 ngay từ bây giờ. Dưới đây là bộ 3 đề thi học kì 2 hóa 9 có đáp án chi tiết. đề thi bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm khách quan

Gợi ý tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10

Bộ sách ôn thi vào 10 cấp tốc: Đột phá 9+

Đồng giá 90k/ cuốn: Bí quyết chinh phục điểm cao lớp 9: Tổng ôn toàn bộ kiến thức lớp 9 cấp tốc, cầm chắc 9 điểm/ môn thi vào 10

Bộ sách ôn thi vào trường CHUYÊN đỉnh nhất

 

1, Đề thi học kì 2 hóa 9 – bài số 1 trường THCS Trần Phú

Đề thi học kì 2 hóa 9 có đáp án chi tiết 

Đề thi học kì 2 hóa 9 có đáp án chi tiết

Đề thi học kì 2 hóa 9 phần đề bài

Câu 1: (3,0 điểm)

Viết phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):

a) CH4 + Cl2 (tỉ lệ mol 1:1)

b) C2H4 + H2O ->

c) CaC2 + H2O ->

d) C2H5OH + Na ->

e) CH3COOH + NaOH ->

g) (RCOO)3C3H5 + NaOH ->

Câu 2 đề thi học kì 2 hóa 9 THCS Trần Phú: (3,0 điểm)

a) Viết công thức cấu tạo của C2H2 và C2H6.

b) Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt hai khí: metan (CH4) và etilen (C2H4). Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy rA,

c) Nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong 2 thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Đun nóng hỗn hợp benzen và brom (xúc tác bột sắt).

- Thí nghiệm 2: Cho vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm đựng nước, lắc nhẹ, sau đó để yên.

Câu 3: (2,0  điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CH4 và C2H6. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 30 gam kết tủA,

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy rA,

b) Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong X.

Câu 4: (2,0  điểm)

a) Trên nhãn một chai cồn y tế có ghi: Cồn 70o. Nêu ý nghĩa của con số trên và tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 50 ml cồn 70o.

b) Đun sôi hỗn hợp gồm 9,2 gam rượu etylic và 6,0 gam axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc) một thời gian thu được 5,28 gam etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng giữa rượu và axit.

Đáp án chi tiết đề thi học kì 2 hóa 9 THCS Trần Phú

Câu 1 (3,0 điểm)

a) CH4 + Cl2 (tỉ lệ mol 1:1) -> CH3Cl + HCl

b) C2H4 + H2O -> C2H5OH

c) CaC2 + H2O -> C2H2 + Ca(OH)2

d) C2H5OH + Na -> C2H5ONa + ½ H2

e) CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O

g) (RCOO)3C3H5 + 3 NaOH -> C3H5(OH)3 + 3 RCOONa

Câu 2 đề thi học kì 2 hóa 9 THCS Trần Phú (3,0 điểm)

b) Nêu cách tiến hành (thuốc thử: dung dịch nước brom), viết đúng PTHH.

Nhỏ từ từ dung dịch brom vào hai mẫu khí. Khí nào làm dung dịch brom mất màu thì đó là khí etilen, còn lại là khí metan

c) Nêu và giải thích đúng mỗi hiện tượng: 0,5 điểm

- Thí nghiệm 1: Màu nâu đỏ của brom nhạt dần và có khí thoát ra do brom tác dụng với benzen theo phản ứng:

   C6H6 (lỏng) + Br2 (lỏng)  -> C6H5Br (lỏng) + HBr (khí)

- Thí nghiệm 2: Chất lỏng phân thành 2 lớp: lớp trên là dầu ăn, lớp dưới là nước do dầu ăn không tan trong nước và nhẹ hơn nướC,

Câu 3 (2,0 điểm)

a) CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

C2H6 + 3,5O2 -> 2CO2 + 3H2O

b) nX = 4,48/ 22,4 = 0,2 mol

n CO2 = n CaCO3 = 30/ 100 = 0,3 mol

Lập hệ phương trình theo số mol X và số mol CO2, cụ thể

X + y = 0,2

X + 2y = 0,3

Ta có x = y = 0,1 mol nên suy ra phần trăm thể tích là 50%

Câu 4 đề thi học kì 2 hóa 9 THCS Trần Phú (2,0 điểm)

a) Mỗi ý đúng: 0,5 điểm

- Ý nghĩa: Trong 100 ml cồn 70o có 70 ml rượu etylic và 30 ml nướC,

-  V C2H5OH = 70/ 100 x 50 = 35 ml

b) n C2H5OH = 9,2/ 46 = 0,2 mol; n CH3COOH = 6/ 60 = 0,1 mol

So sánh tỉ lệ mol và kết luận hiệu suất phản ứng tính theo axit.

N CH3COOOC2H5 = n CH3COOH = 0,1 mol => m CH3COOC2H5 thực tế là 5, 28 gam

m CH3COOC2H5 theo lí thuyết sẽ bằng 0,1 x 88 = 8,8 gam

Vậy hiệu suất H = 5,28/ 8,8 = 60%

2, Đề thi học kì 2 hóa 9 – bài số 2 – Trường THCS Ba Đình

Trắc nghiệm (2,5 điểm)

Câu 1 (1,5đ): Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng.

a, Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch brôm là:

A, CH4, C6H6              

B, C2H4, C2H2              

C, CH4, C2H2                     

D, C6H6, C2H2.

b, Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là:

A, CH3COOH; C6H1206                                     

C, CH3COOH; CH3COOC2H5

B, CH3COOH; C2H50H                                      

D, CH3COOC2H5; C2H5OH.

c, Công thức của rượu etylic là:

A, CH3COOH               B, C2H5OH                    

C, C2H7O                   D, CH3C00C2H5

d, Độ rượu là:

A, số (ml) rượu etylic có trong 100(ml) hỗn hợp rượu và nước,      

B, số (g) rượu etylic có trong 100 (g) nước,

C, số (g) rượu etylic có trong 100 (g) hỗn hợp rượu và nước,           

D, số (ml) rượu etylic có trong 100 (ml) nước,

e, Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch Na là:

A, CH3COOH; C6H1206                                     

C, CH3COOH; CH3COOC2H5

B, CH3COOH; C2H50H                                     

D, CH3COOC2H5; C2H5OH.

g, Axit axetic có tính axit vì:

A, Phân tử có chứa nhóm –OH         

B, Phân tử có chứa nhóm–OH và nhóm–COOH

C, Phân tử có chứa nhóm –COOH    

D, Phân tử có chứa C, H, O

Câu 2 đề thi học kì 2 hóa 9 THCS Ba Đình (1đ): Nối một chất ở cột trái ứng với tính chất ở cột phải theo bảng sau:

Hợp chấtTính chất

1.Benzen

 

2. Axit axetic

 

3. Rượu etylic

 

4. Glucozơ

A, Tác dụng với Na giải phóng khí H2, dễ cháy trong không khí sinh ra CO2 và H2O.

B, Tác dụng với kiềm tạo glixerol và muối axit hữu cơ

C, Tác dụng với Na giải phóng Hidrô, tác dụng với bazơ, oxit bazơ sinh ra muối và nước, tác dụng với muối cacbonat sinh ra khí CO2

D, Tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu

E. Không tác dụng với kim loại Na, khi cháy sinh ra CO2, H2O và có nhiều muội than.

1-…..               2-……             3-……             4-…..

Tự luận (7,5 đ).

Câu 1 (3 đ):  Hoàn thành các phương trình sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a/ CH4 + Cl2    ............ .......+ ...................

b/ C2H4 + Br2  ...................

c/ CH3COOH + .......................  (CH3COO)2Mg + .........

d/ CH3COONa + .....................    CH3COOH + ..................

e/ C2H5OH + ............................. CH3COOH   + .................

g/ C6H12O6 + Ag2O  ................. + ......................

Câu 2 đề thi học kì 2 hóa 9 THCS Ba Đình (1,5đ): Nêu 2 cách khác nhau để phân biệt rượu etylic và axit axetic bằng phương pháp hóa học, viết PTHH minh họa nếu có.

Câu 3(3đ): Cho 10,6g hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

Đáp án

Câu 1: (1,5đ).     Mỗi câu chọn đúng được 0,25

a-B                  b-C                  c-B                  d-A                  e-B                  g-C

Câu 2: (1,5 đ).   Nối mỗi ý đúng được 0,25

1-E                              2-C                  3-A                  4-D

Tự luận đề thi học kì 2 hóa 9 THCS Ba Đình (7,5 đ)

Câu 1: (3 đ)

Mỗi ptr viết đúng được 0,5 đ, nếu cân bằng sai trừ 0,25 đ

Câu 2: (1,5 đ)

Cách 1: Dùng quỳ tím                                                                                      

Cách 2: Dùng kim loại: Mg; Fe; Al, Zn, hoặc muối cácbonat viết PT         

Câu 3: (3đ).

Tính số mol NaOH = 0,1mol                                                                      

PTRHH:      CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O                  

Tính số mol CH3COOH -> m=6g -> % = 56,6; % C2H5OH=43,4%              

3, Đề thi học kì 2 hóa 9 – bài số 2 – Trường THCS Củ Chi

Phần đề bài đề thi học kì 2 hóa 9 THCS Củ Chi

Câu 1: (2,0 điểm)

Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học cho các thí nghiệm sau:

a/ Dẫn khí axetilen qua ống thủy tinh đầu vuốt nhọn rồi đốt cháy khí axetilen thoát rA,

b/ Dẫn khí etilen qua dung dịch brom màu da cam.

Câu 2: (2,0 điểm)

Viết phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau (Ghi rõ điều kiện của phản ứng, nếu có)

C6H12O6 -> C2H5OH -> CH3COOH -> CH3COOC2H5 -> CH3COONa

Câu 3 đề thi học kì 2 hóa 9 THCS Củ Chi: (2,0 điểm)

Khi xác định công thức của các chất hữu cơ A và B, người ta thấy công thức phân tử của A là C2H6O, còn công thức phân tử của B là C2H4O2. Để chứng minh A là rượu etylic, B là axit axetic cần phải làm thêm những thí nghiệm nào? Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa (nếu có).

Câu 4: (1,0 điểm)

Theo kinh nghiệm dân gian truyền lại: Khi côn trùng (ong, kiến…) đốt, ta lấy nước vôi bôi vào vết đốt thì vết thương sẽ mau lành và giảm cảm giác ngứa rát. Em hãy giải thích vì sao khi bôi nước vôi vào chỗ côn trùng đốt sẽ đỡ đau? Viết phương trình phản ứng hóa học minh họa (nếu có).  

Đề thi học kì 2 hóa 9 - bị ong kiến đốt 

Các câu hỏi vận dụng kiến thức thực tế sẽ xuất hiện nhiều trong đề thi học kì 2 hóa 9

Câu 5: (3,0 điểm)

Đốt cháy 6 gam chất hữu cơ A, thu được 8,96 lít CO2 (ở đktc) và 10,8 gam H2O.

a/ Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b/ Biết tỉ khối của A so với hiđro là 15. Tìm công thức phân tử và gọi tên chất hữu cơ A

c/ Viết công thức cấu tạo của A và cho biết A có làm mất màu dung dịch brom không? Vì sao?

d/ Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng.

Đáp án đề thi học kì 2 hóa 9 THCS Củ Chi

Câu 1: a/ Axetilen cháy trong không khí với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt

2C2H2  +   5O2    ->   4CO2   + 2H2O

b/ Dẫn khí etilen qua dung dịch brom màu da cam, dung dịch brom mất màu

CH2=CH2 + Br2 -> CH2Br-CH2Br  

Câu 2: (1)   C6H12O6  ->  2C2H5OH  +   2CO2  xúc tác men rượu, nhiệt độ từ 30 – 35 độ C

(2)   C2H5OH + O2 -> CH3COOH + H2O

(3)  CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O xúc tác H2SO4 đặc, nhiệt độ

(4)   CH3COOC2H5 + NaOH -> CH3COONa + C2H5OH  

Câu 3:

- Cho A tác dụng với natri nếu có sủi khí ta chứng minh được A có nhóm OH, vậy A là rượu etylic:

 2C2H5OH +  2Na   2C2¬H5ONa  +   H2

- B là axit axetic nên B có nhóm COOH

HS có thể chọn một trong những thí nghiệm sau:

+ Nhỏ lên quỳ tím khi đó quỳ tím chuyển thành màu đỏ. (Hoặc cho tác dụng kim loại Mg, Zn...hoặc muối cacbonat, hoặc làm tan oxit kim loại..., viết PTHH)  

Câu 4 đề thi học kì 2 hóa 9 THCS Củ Chi

Do trong nọc của ong, kiến và một số côn trùng khác có axit fomiC, Nước vôi là bazơ, nên trung hoà axit làm ta đỡ đau.

2HCOOH + Ca(OH)2  ->  (HCOO)2Ca + 2H2O

Câu 5: xem ảnh

Đề thi học kì 2 hóa 9 - bài tập tự luận giải chi tiết 

Đáp án câu 5 Đề thi học kì 2 hóa 9 THCS Củ Chi

                  

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: