50 câu trắc nghiệm chuyên đề câu gián tiếp HAY và KHÓ ôn thi THPT QG

28/04/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
50 câu trắc nghiệm chuyên đề câu gián tiếp HAY và KHÓ ôn thi THPT QG

Chuyên đề câu gián tiếp thường có mặt trong đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh với tỉ trọng khá cao, lên tới 5-6%. Trong đó, Viết lại câu là phần khó nhất. Dưới đây là tổng hợp 50 câu hỏi vận dụng cao (mức độ 9+) phần câu gián tiếp giúp em ôn tập và bứt phá số điểm mình mơ ước. Mỗi câu hỏi đều có đáp án ở phía dưới.

Đón đọc chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh năm 2021 của CCBOOK biên soạn

6 mẹo làm đề đọc hiểu Tiếng Anh chính xác siêu tốc độ ăn chắc điểm 10

Ôn thi tốt nghiệp thpt tiếng anh: 5 dạng bài căn bản giúp em dễ ăn điểm 9

PDF 50 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh chắc chắn có trong đề THPTQG 2021

Cấu trúc đề thi THPT Tiếng Anh 2021 và cách làm từng dạng bài

Nắm chắc bí kíp làm multiple choice chuẩn nhất trong đề THPT QG 

chuyên đề câu gián tiếp

Bài tập chuyên đề câu gián tiếp hay và khó phần 1

Câu 1: "Leave my house now or I'll call the police!" shouted the lady to the man.

A, The lady threatened to call the police if the man didn't leave her house.

B, The lady said that she would call the police if the man didn't leave her house.

C, The lady told the man that she would call the police if he didn't leave her house.

D, The lady informed the man that she would call the police if he didn't leave her house.

Đáp án: A

Câu 2: "You should have finished the report by now," John told his secretary.

A, John reproached his secretary for not having finished the report.

B, John said that his secretary had not finished the report.

C, John reminded his secretary of finishing the report on time.

D, John scolded his secretary for not having finished the report.

Đáp án: A

Câu 3 chuyên đề câu gián tiếp: "If I were you, I would take the job," said my room-mate. A, My room-mate was thinking about taking the job

B, My room-mate advised me to take the job

C, My room-mate introduced the idea of taking the job to me.

D, My room-mate insisted on taking the job for me

Đáp án: B

Câu 4: "It's too stuffy in this room, isn't it?" said the guest.

A, The guest suggested that the room should be aired

B, The guest remarked that the room should be aired

C, The guest said that the room was too crowded

D, The guest said that there was too much stuff in the room.

Đáp án: A

Câu 5: "Cigarette?" he asked "No, thanks." I said

A, He asked for a cigarette, and I immediately refused

B, He mentioned a cigarette, so I thanked him.

C, He offered me a cigarette, but I promptly declined

D, He asked if I was smoking, and I denied at once.

Đáp án: C

Câu 6 chuyên đề câu gián tiếp: The doctor said, "You really ought to rest for a few days, Jasmine."

A, Jasmine's doctor insisted that she should rest for a few days.

B, The doctor suggested that Jasmine should take a short rest.

C, It is the doctor's recommendation that Jasmine rested shortly.

D, The doctor strongly advised Jasmine to take a few days' rest.

Đáp án: D

Câu 7: "I will pay back the money, Gloria" said Ivan.

A, Ivan apologized to Gloria for borrowing her money.

B, Ivan offered to pay Gloria the money back.

C, Ivan promised to pay back Gloria's money.

D, Ivan suggested paying back the money to Gloria

Đáp án: C

Câu 8: "Would you like to come to my birthday party, Sarah?" asked Frederic

A, Frederic invited Sarah to his birthday party.

 B, Frederic asked if Sarah was able to come to his birthday party.

C, Frederic asked Sarah if she liked his birthday party or not.

D, Frederic reminded Sarah of his coming birthday party.

Đáp án: A

Bài tập chuyên đề câu gián tiếp hay và khó phần 2

Câu 9: “Would you like something to drink?” he askeD,

A, He asked me would like something to drink.

B, He wanted to invite me for something to drink.

C, He asked me if I wanted something to drink.

D, He offered me something to drink.

Đáp án: B

Câu 10: “Why don’t you get your hair cut, Gavin?” said Adam.

A, Adam advised Gavin to cut his hair

B, Gavin was suggested to have a haircut.

C, It was suggested that Adam get Gavin’s hair cut.

D, Adam suggested that Gavin should have his hair cut

Đáp án: B

Câu 11 chuyên đề câu gián tiếp: “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady.

A, The girl refused to make a coffee for the lady.

B, The girl wanted to make a coffee for the lady.

C, The girl promised to make a coffee for the lady.

D, The girl offered to make a coffee for the lady.

Đáp án: D

Câu 12: The captain to his men: “Abandon the ship immediately!”

A, The captain suggested his men abandon the ship immediately.

B, The captain ordered his men to abandon the ship immediately.

C, The captain invited his men to abandon the ship immediately.

D, The captain requested his men to abandon the ship immediately.

Đáp án: B

Câu 13: My friend told me, If I were you, I would not smoke so much.

A, My friend prohibited me from smoking so much.

B, My friend suggested not smoking so much.

C, My friend warned me against smoking so much.

D, My friend advised me not to smoke so much.

Đáp án: D

Câu 14 chuyên đề câu gián tiếp: "I will let you know the answer by the end of this week, Tom said to Janet.

A, Tom suggested giving Janet the answer by the end of the week.

B, Tom promised to give Janet the answer by the end of the week.

C, Tom insisted on letting Janet know the answer by the end of the week.

D, Tom offered to give Janet the answer by the end of the week.

Đáp án: B

Câu 15: "Why don’t we go out for dinner? said Mary.

A, Mary demanded a dinner out.

B, Mary suggested a dinner out.

C, Mary ordered a dinner out.

D, Mary requested a dinner out. 

Đáp án: B

Câu 16: “Why don’t you reply to the President’s offer right now?” said Mary to her husband

A, Mary suggested that her husband should reply to the President’s offer without delay

B, Mary told her husband why he didn’t reply to the President’s offer then.

C, Mary ordered her husband to reply to the President’s offer right now.

D, Mary wondered why her husband didn’t reply to the President’s offer then

Đáp án: A

Bài tập chuyên đề câu gián tiếp hay và khó phần 3

Câu 17: “Please don’t drive so fast, Tom,” said Lisa

A, Lisa complained about Tom’s driving too fast.

B, Lisa pleaded with Tom not to drive too fast.

C, Lisa insisted on Tom’s driving on.                                      

D, Lisa grumbled to Tom about driving slowly.

Đáp án: B

Câu 18 chuyên đề câu gián tiếp: She said, “John, I’ll show you round my city when you’re here.”

A, She made a trip round her city with John.

B, She promised to show John round her city.

C, She planned to show John round her city.

D, She organized a trip round her city for John.

Đáp án: B

Câu 19: "Would you like some more beer?" he asked

A, He offered me some more beer.

B, He asked me if I wanted some beer.

C, He wanted to invite me for a glass of beer.

D, He asked me would I like some more beer.

Đáp án: A

Câu 20: Stop smoking or you’ll be ill, the doctor told me.

A, The doctor advised me to give up smoking to avoid illness.

B, The doctor suggested smoking to treat illness.

 C, I was ordered not to smoke to recover from illness.             

D, I was warned against smoking a lot of cigarettes.

Đáp án: A

Câu 21: “We’re having a reunion this weekend. Why don’t you come?” John said to us.

A, John cordially invited us to a reunion this weekend

B, John didn’t understand why we came to a reunion.

C, John asked us why we didn’t come to a reunion this weekend

D, John simply asked us why we wouldn’t come to a reunion

Đáp án: A

Câu 22 chuyên đề câu gián tiếp: “You shouldn’t have leaked our confidential report to the press, Frank!” said Jane.

A, Jane suspected that Frank had leaked their confidential report to the press.

B, Jane criticized Frank for having disclosed their confidential report to the press.

C, Jane accused Frank of having cheated the press with their confidential report.

D, Jane blamed Frank for having flattered the press with their confidential report.

Đáp án: B

Câu 23: “Don’t forget to tidy up the final draft before submission,” the team leader told us.

A, The team leader ordered us to tidy up the final draft before submission.

B, The team leader reminded us to tidy up the final draft before submission.

C, The team leader asked us to tidy up the final draft before submission.

D, The team leader simply wanted us to tidy up the final draft before submission.

Đáp án: B

Câu 24: “My company makes a large profit every year. Why don’t you invest more money in it?” my friend said to me.

A, My friend instructed me how to put more money into his company.

B, My friend persuaded me to invest more money in his company.

C, I was asked to invest more money in my friend’s company.

D, My friend suggested his investing more money in his company.

Đáp án: B

Bài tập chuyên đề câu gián tiếp hay và khó phần 4

Câu 25: “Mum, please don’t tell dad about my mistake,” the boy said

A, The boy begged his mother not to tell his father about his mistake.

B, The mother was forced to keep her son’s mistake as a secret when he insisted

C, The boy earnestly insisted that his mother tell his father about his mistake.

D, The boy requested his mother not to talk about his mistake any more.

Đáp án: A

Câu 26 chuyên đề câu gián tiếp: “If you don’t pay the ransom, we’ll kill your boy,” the kidnappers told us.

A, The kidnappers ordered to kill our boy if we did not pay the ransom.

B, The kidnappers pledged to kill our boy if we did not pay the ransom.

C, The kidnappers threatened to kill our boy if we refused to pay the ransom.

D, The kidnappers promised to kill our boy if we refused to pay the ransom

Đáp án: C

Câu 27: “We lost the last game because of the referee,” said the team captain.

A, The team captain said that without the referee, they might have lost the last game

B, The team captain admitted to the referee that they had lost the last game.

C, The team captain refused to tell the referee about their loss in the last game.

D, The team captain blamed the referee for their loss in the last game.

Đáp án: D

Câu 28: “If I were you, I would not choose to write about such a sensitive topic” The teacher said

A, The teacher advised me against writing about such a sensitive topic.

B, The teacher advised me on writing about such a sensitive topic

C, I was ordered by the teacher not to write about such a sensitive topic

D, I was blamed for writing about such a sensitive topic by the teacher.

Đáp án: A

Câu 29: “I will not leave until I see the manager,” said the customer.

A, The customer refused to leave until he saw the manager.

B, The customer decided to leave because he did not see the manager

C, The customer said he would leave before he saw the manager.

D, The customer was persuaded to see the manager before leaving.

Đáp án: A

Câu 30 chuyên đề câu gián tiếp: “Please accept my apology for arriving late,” said Janet to her employer.

A, Janet apologized to her employer for her late arrival.

B, Janet had to make an apology because her employer demanded it.

C, Janet quickly made an apology and the employer accepted it.

D, Janet thought she would apologize to her employer for arriving late.

Đáp án: A

Câu 31: “Why don’t we wear sunglasses?” our grandpa would say when we went out on bright sunny days.

A, Our grandpa used to suggest wearing sunglasses when we went out on bright sunny days

B, Our grandpa would warn us against wearing sunglasses on bright sunny days

C, Our grandpa asked us why we didn’t wear sunglasses when going out on bright sunny days

D, Our grandpa reminded us of going out with sunglasses on bright sunny days

Đáp án: D

Câu 32: “I would be grateful if you could send me further details of the job,” he said to me.

A, He flatted me because I sent him further details of the job

B, He felt great because further details of the job had been sent to him.

C, He thanked me for sending him further details of the job

D, He politely asked me to send him further details of the job

Đáp án: D

Bài tập chuyên đề câu gián tiếp hay và khó phần 5

Câu 33: “How brave you are!” he said to the firemen.

A, He blamed the firemen for their discouragement.

B, He criticized the firemen for the discouragement.

C, He praised the firemen for their discouragement.

D, He asked how brave the firemen were.

Đáp án: C

Câu 34 chuyên đề câu gián tiếp: “Believe me, it’s no use reading that book” Janet told her boyfriend

A, Janet tried to convince her boyfriend that the book was not worth reading

B, Janet opposed her boyfriend’s idea that reading the book was not useful.

C, Janet managed to persuade her boyfriend that reading the book was useful.

D, Janet suggested to her boyfriend that reading the book was useful

Đáp án: A

Câu 35: “Send this urgent document immediately” the officer told the soldier.

A, The officer advised the soldier to send the urgent document right away.

B, The officer ordered the soldier to deliver the urgent document instantly

C, The officer requested that the soldier rush out due to the document’s urgency.

D, The officer recommended the soldier leave right away because of the urgent document.

Đáp án: B

Câu 36: “Why don’t you join us for our next class reunion?” Mary said to me.

A, Mary insisted on my joining them for the next class reunion.

B, Mary cordially invited me to join them for the next class reunion.

C, Mary strongly urged m to join them for the next class reunion.

D, Mary advised me not to join for the next class reunion.

Đáp án: B

Câu 37 chuyên đề câu gián tiếp: “Get out of my car or I’ll call the police” Janet shouted to the strange man.

A, Janet threatened to call the police if the man didn’t leave the car.

B, Janet plainly said that she would call the police.

C, Janet politely told the man she would call the police.

D, Janet informed the strange man that she would call the police.

Đáp án: A

Câu 38: John said “You’d better not lend them any money, Daisy”

A, John ordered Daisy not to lend them any money.

B, John commended Daisy not to lend them any money.

C, John asked Daisy if she had left them any money.

D, John advised Daisy not to lend them any money.

Đáp án: D

Câu 39: “We will not leave until we see the manager” said the customers.

A, The customers promised to leave before they saw the manager

B, The customers refused to leave until they saw the manager.

C, The customers agreed to leave before they saw the manager.

D, The customers decided to leave because they didn’t see the manager.

Đáp án: B

Câu 40: "Would you like to go to the show with me?" Anna said to Bella

A, Anna reminded Bella to go to the show with her.

B, Anna persuaded Bella to go to the show with her.

C, Anna encouraged Bella to go to the show with her.

D, Anna invited Bella to go to the show with her

Đáp án: D

Bài tập chuyên đề câu gián tiếp hay và khó phần 6

Câu 41: "You should take better care of your health," said Tom's mother.

A, Tom's mother promised to take better care of his health.

B, Tom's mother ordered him to take better care of his health.

C, Tom's mother required him to take better care of his health.

D, Tom's mother advised him to take better care of his health.

Đáp án: D

Câu 42: "Don't forget to submit your assignments by Thursday," said the teacher to the students.

A, The teacher reminded the students to submit their assignments by Thursday.

B, The teacher allowed the students to submit their assignments by Thursday.

C, The teacher ordered the students to submit their assignments by Thursday.

D, The teacher encouraged the students to submit their assignments by Thursday.

Đáp án: A

Câu 43 chuyên đề câu gián tiếp ôn thi THPT Quốc gia tiếng Anh: "I'm sorry I haven't finished the assignment," Fiona said

A, Fiona denied having finished the assignment.

B, Fiona regretted having finished the assignment.

C, Fiona refused to finish the assignment.

 D, Fiona apologized for not finishing the assignment.

Đáp án: D

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: