Chữa đề minh họa sinh 2020 chi tiết từng câu

05 Tháng 04, 2020

Đề minh họa sinh 2020 đã được Bộ Giáo dục công bố tại đây cùng với 8 môn thi chính thức khác. Học sinh tải đề và tham khảo đáp án đề minh họa bên dưới

Đặt ngay CC Thần tốc luyện đề 2020 bám sát đề minh họa Bộ Giáo dục – Đào tạo đồng giá 99k/ cuốn TẠI ĐÂY

Đáp án đề Sinh

81 – D 82 – B 83 – C 84 – A 85 – A 86 – A 87 – A 88 – B 89 – B 90 – B
91 – A 92 – A 93 – D 94 – D 95 – C 96 – A 97 – A 98 – A 99 – A 100 – A
101 – B 102 – A 103 – B 104 – C 105 – C 106 – A 107 – A 108 – D 109 – D 110 – A
111 – C 112 – C 113 – A 114 – A 115 – B 116 – C 117 – D 118 – D 119 – C 120 – B

Chữa đề minh họa sinh 2020 phần 1

Câu 81: Rễ cây có thể hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây?

A, N2. B, N2O. C, NO.          D, NH.

Câu 82: Động vật nào sau đây có tim 2 ngăn?

A, Ếch đồng. B, Cá chép. C, Mèo.     D, Thỏ.

Câu 83 đề minh họa sinh 2020: Phân tử nào sau đây được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã?

A, ADN. B, tARN. C, mARN.          D, TARN.

Câu 84: Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là D, d và E, e. Cơ thể có bộ NST nào sau đây là thể một?

A, DEE. B, DDdEe. C, Ddeee.          D, DdEe.

Câu 85: Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi trình tự phân bố các gen nhưng không làm thay đổi chiều dài của NST?

A, Đảo đoạn NST.

B, Mất đoạn NST.

C, Thêm 1 cặp nuclêôtit.

D, Mất 1 cặp nuclêôtit.

Câu 86: Ở tế bào động vật, bào quan nào sau đây chứa gen di truyền theo dòng mẹ?

A, Ti thể.         B, Ribôxôm.

C, Không bào. D, Lưới nội chất.

Câu 87 đề minh họa sinh 2020: Cho biết alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 3:1?

A, Bb x Bb

B, Bb x bb

C, BB x Bb

D, BB x bb

Câu 88: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây gọi là thể dị hợp 2 cặp gen?

A, aaBb 

B, AaBb 

C, Aabb

D, Aabb

Câu 89: Một loài thực vật có 12 nhóm gen liên kết. Theo lí thuyết, bộ NST lưỡng bội của loài này

A, 2n = 12. B, 2n = 24.

C, 2n= 36. D, 2n=6.

Câu 90 đề minh họa sinh 2020: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử ab?

A, AaBB         B, Aabb

C, Aabb           D, aaBB

Câu 91: Một quần thể thực vật gồm 400 cây có kiểu gen AA, 400 cây có kiểu gen Aa và 200 cây có kiểu gen aA, Tần số kiểu gen Aa của quần thể này là

A, 0,4. B, 0,5. C, 0,6.  D, 0,2.

Câu 92: Từ cây có kiểu gen aaBbDD, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra dòng cây đơn bội có kiểu gen nào sau đây?

A, aBD B, aBd C, Abd D, ABD

Chữa đề minh họa sinh 2020 phần 2

Câu 93: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể tạo ra các alen mới cho quần thể?

A, Chọn lọc tự nhiên.

B, Giao phối không ngẫu nhiên.

C, Các yếu tố ngẫu nhiên.

D, Đột biến.

Câu 94: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định?

A, Đột biến.

B, Di – nhập gen.

C, Các yếu tố ngẫu nhiên.

D, Chọn lọc tự nhiên.

Câu 95 đề minh họa sinh 2020: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt xuất hiện ở đại nào?

A, Đại Tân sinh.

B, Đại Trung sinh.

C, Đại Cổ sinh.

D, Đại Nguyên sinh.

Câu 96: Quần thể sinh vật không có đặc trưng nào sau đây?

A, Thành phần loài.

B, Kích thước quần thể.

C, Mật độ cá thể.

D, Nhóm tuổi (còn gọi là cấu trúc tuổi).

Câu 97: Ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật?

A, Tập hợp voọc mông trắng ở khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.

B, Tập hợp cây cỏ trên đồng cỏ.

C, Tập hợp chim trong vườn bách thảo.

D, Tập hợp cá trong Hồ Tây.

Câu 98 đề minh họa sinh 2020: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng?

A, Thực vật. B, Nấm hoại sinh.

C, Vi khuẩn phân giải. D, Giun đất.

Câu 99: Sự phân tầng của thực vật trong quần xã rừng mưa nhiệt đới chủ yếu là do sự khác nhau về nhu cầu

A, ánh sáng. B, nước

C, các nguyên tố khoáng. D, không khí.

Câu 100: Trong một chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2?

A, Sinh vật tiêu thụ bậc 1.

B, Sinh vật tiêu thụ bậc 2.

C, Sinh vật sản xuất.

D, Sinh vật tiêu thụ bậc 3.

Câu 101: Ôxi được giải phóng trong quá trình quang hợp ở thực vật có nguồn gốc từ phân tử nào sau đây?

A, C6H12O6. B, H2O.

C, CO2.           D, C5H10O5.

Câu 102 đề minh họa sinh 2020: Thói quen nào sau đây có lợi cho người bị huyết áp cao?

A, Thường xuyên tập thể dục một cách khoa học

B, Thường xuyên ăn thức ăn có nồng độ NaCl cao.

C, Thường xuyên ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ.

D, Thường xuyên thức khuya và làm việc căng thẳng.

Chữa đề minh họa sinh 2020 phần 3

Câu 103: Trong quá trình nhân đôi ADN, nuclêôtit loại A trên mạch khuôn liên kết với loại nuclêôtit nào ở môi trường nội bào?

A, G. B, T. C, X.        D, A,

Câu 104: Ở thực vật, thể ba mang bộ NST nào sau đây?

A, 2n – 1.         B, n.

C, 2n + 1.        D, 3n.

Câu 105: Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1?

A, AaBb x AaBb

B, Aabb x AaBb

C, Aabb x aaBb

D, AaBb x aaBb

Câu 106 đề minh họa sinh 2020: Hiện tượng nào sau đây chắc chắn không làm thay đổi tần số alen của 1 quần thể?

A, Có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể.

B, Có sự trao đổi các cá thể giữa quần thể đang xét với 1 quần thể lân cận cùng loài.

C, Có sự đào thải những cá thể kém thích nghi trong quần thể.

D, Có sự tấn công của 1 loài vi sinh vật gây bệnh dẫn đến giảm kích thước quần thể.

Câu 107: Một loài cá chỉ sống được trong khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 42°C, Đối với loài cá này, khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 42°C được gọi là

A, giới hạn sinh thái về nhiệt độ.

B, khoảng thuận lợi.

C, khoảng chống chịu.

D, giới hạn dưới về nhiệt độ.

Câu 108: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô -> Sâu ăn lá ngô -> Nhái -> Rắn hổ mang -> Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào là sinh vật tiêu thụ bậc 3?

A, Cây ngô. B, Sâu ăn lá ngô.

C, Nhái.           D, Rắn hổ mang.

Câu 109: Phép lai P: cây tứ bội Aaaa x cây tứ bội Aaaa, thu được F. Cho biết cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, ở F1 kiểu gen AAaa chiếm tỉ lệ

A, 1/2. B, 3/4. C, 2/3.D, 1/4.

Câu 110 đề minh họa sinh 2020: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen A bị đột biến thành alen a, alen B bị đột biến thành alen B, Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là thể đột biến?

A, aaBB,         B, AaBB,

C, AAB           D, AaBB,

Câu 111: Alen M bị đột biến điểm thành alen m. Theo lí thuyết, alen M và alen m

A, chắc chắn có số nuclêôtit bằng nhau.

B, luôn có số liên kết hiđrô bằng nhau.

C, có thể có tỉ lệ (A +T)(G+ X) bằng nhau.

D, luôn có chiều dài bằng nhau.

Chữa đề minh họa sinh 2020 phần 4

Câu 112: Phép lai P: Aa x Aa 1, thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, ở F1 số cá thể dị hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ

A, 37,5%.

B, 25,0%.

C, 12,5%.

D, 17,5%.

Câu 113: Một loài thực vật, xét 1 gen có 3 alen: alen A quy định hoa đỏ, alen A quy định hoa vàng, alen A3 quy định hoa trắng. Phép lai P: cây hoa đỏ 1 cây hoa vàng, thu được F1 có 50% cây hoa đỏ : 25% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng. Fi giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 số cây hoa vàng chiếm tỉ lệ

A, 5/16. B, 3/4. C, 1/2.            D, 3/16.

Câu 114 đề minh họa sinh 2020: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen (A, a và B, b), mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P:2 cây có kiểu hình trội về 2 tính trạng và đều dị hợp 1 cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1 chỉ có 1 loại kiểu hình. Theo lí thuyết, ở F1 số cây có 3 alen trội chiếm tỉ lệ

A, 1/2. B, 1/4. C, ¾     D, 1/8.

Câu 115: Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P:48xPxd x xPY, thu được F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng chiếm 1,25%. Theo lí thuyết, ở F1 số cá thể có kiểu hình trội về 3 tính trạng chiếm tỉ lệ

A, 37,50%. B, 41,25%. C, 25,00%.    D, 52,50%.

Câu 116: Ở gà, màu lông do 1 gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lại P: gà trống lông đen x gà mái lông vằn, thu được F1 có tỉ lệ 1 gà trống lông vằn :1 gà mái lông đen. FI giao phối ngẫu nhiên, thu được F2 F2 giao phối ngẫu nhiên, thu được F3. Theo lí thuyết, trong tổng số gà trống lông vằn ở F3, số gà có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ

A, 25%. B, 50%. C, 20%.       D, 75%.

Câu 117: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 6. Xét 3 cặp gen (A, a; B, b và D, d) phân li độc lập. Cho các phát biểu sau:

I, Các thể lưỡng bội của loài này có thể có tối đa 27 loại kiểu gen.

II, Các thể ba của loài này có thể có các kiểu gen: AaaBbDd, AABBbDd, aaBBDdD,

III, Các thể tam bội phát sinh từ loài này có tối đa 125 loại kiểu gen.

IV, Các thể một của loài này có tối đa 108 loại kiểu gen.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

A, 3. B, 4. C,1.            D, 2.

Câu 118 đề minh họa sinh 2020: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,4 AaBb : 0,6 aaBB, Cho biết các giao tử có 2 alen lặn không có khả năng thụ tinh và quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác, Theo lí thuyết, ở F1 số cây thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A, 17/36. B, 2/3.         C, 9/16.           D, 19/36.

Bình luận

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát