20 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án và giải thích chi tiết

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
20 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án và giải thích chi tiết

Trong cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2020, 2 bài Đọc hiểu chiếm đến 20% số câu hỏi. Nhằm mang lại cho các em học sinh lớp 12 một tài liệu ôn tập chất lượng bám sát cấu trúc đề minh họa lần 2 của Bộ, dưới đây là tuyển tập các bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết từng câu và bài dịch sang tiếng Việt. Chúc các em ôn tập tốt!

6 mẹo làm đề đọc hiểu Tiếng Anh chính xác siêu tốc độ ăn chắc điểm 10

 Phần Đọc hiểu trong đề thi THPT QG gồm có 2 phần: 1 bài đọc hiểu ngắn và 1 bài đọc hiểu dài. Mỗi bài gồm 5 câu hỏi

1, bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án – trích đề thi thử THPT Chuyên Sư phạm 2020 lần 1

Bài đọc hiểu

In the past, technology and progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to go around the world. Then, about 3,500 years ago, people called “potters” used round wheels to turn and make plates. But it took hundreds of years before some clever person thought, if we join two wheels together and make them bigger, we can use them to move things

In the last few centuries, things have begun to move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example. The first acroplane flight on 17 December 1903 only lasted 12 seconds, and the plane only went 37 metres. It can't have been very exciting to watch, but that flight changed the world. Sixteen years later, the first plane flew across the Atlantic, and only fifty years after that, men walked on the moon. Technology is now changing our world faster and faster. So what will the future bring?

One of the first changes will be the materials we use. Scientists have just invented an amazing new material called graphene, and soon we will use it to do lots of things. With graphene batteries in your mobile, it will take a few seconds to charge your phone or download a thousand gigabytes of information! Today, we make most products in factories, but in the future, scientists will invent living materials. Then we won't make things like cars and furniture in factories - we will grow them!

Thirty years ago, people couldn't have imagined social media like Twitter and Facebook. Now we can't live without them. But this is only the start. Right now, scientists are putting microchips in some disabled people's brains, to help them see, hear and communicate better. In the future, we may all use these technologies. We won't need smartphones to use social media or search the internet because the internet will be in our heads!

More people will go into space in the future, too. Space tourism has already begun, and a hundred years from now, there may be many hotels in space. One day, we may get most of our energy from space too. In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying to develop a space solar power station. After all, the sun always shines above the clouds!

Câu hỏi

Question 10: The writer says that in the past ___________.

A, people didn't invent many things

B, people didn't want to use wheels

C,  most inventions were to do with farming

D,  it took time for new ideas to change things

Question 11: Why does the writer use the example of the aeroplane?

A, To explain why transport changed in the 20th century.

B, Because he thinks It's the most important invention in history.

C,  To explain how space travel started.

D,  To show how an invention developed quickly.

 Máy bay được nhắc đến trong bài đọc như một ví dụ về tiến bộ khoa học kỹ thuật

Question 12: What does the writer say about the future of communication?

A, We can't know what the most popular social media will be.

B, Microchips will become faster.

C,  We won't use the internet as much.

D,  We won't need devices like smartphones.

Question 13: What does the writer say about space solar power?

A, It's an old idea, but people are only starting to develop it now.

B, It's a science fiction idea, and nobody really thinks it will work.

C, It's much easier to build a solar power station in space than on Earth.

D, People tried it in 1941, but they didn't succeed.

Question 14: The best title for the article would be ___________.

A, Man in space

B, Will computers rule the world?

C, More and more inventions

D, Progress now and then

Bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Question 10. D

Câu 10 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói rằng trong quá khứ

A, mọi người đã không phát minh ra nhiều thứ

B, mọi người không muốn sử dụng bánh xe

C, hầu hết các phát minh là để làm nông nghiệp

D, phải mất thời gian để những ý tưởng mới thay đổi mọi thứ

Thông tin: In the past, technology and progress was very slow. People “invented” farming 12,000 years ago but it took 8,000 years for the idea to go around the world.

Tạm dịch: Trong quá khứ, công nghệ và tiến bộ rất chậm. Người dân đã phát minh ra canh tác cách đây 12.000 năm nhưng phải mất 8.000 năm để ý tưởng đi khắp thế giới.

Chọn D

Question 11. D

Câu 11 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Tại sao nhà văn sử dụng ví dụ về máy bay?

A, Để giải thích tại sao giao thông thay đổi trong thế kỷ 20.

B, Bởi vì ông nghĩ rằng đó là phát minh quan trọng nhất trong lịch sử.

C, Để giải thích cách du lịch vũ trụ bắt đầu.

D, Để cho thấy một phát minh đã phát triển nhanh chóng như thế nào.

Thông tin: In the last few centuries, things have begun to move faster. Take a 20th-century invention like the aeroplane, for example.

Tạm dịch: Trong vài thế kỷ qua, mọi thứ đã bắt đầu tiến bước nhanh hơn. Lấy một phát minh của thế kỷ 20 như máy bay chẳng hạn.

Chọn D

Question 12. D

Câu 12 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về tương lai của truyền thông?

A, Chúng ta không thể biết phương tiện truyền thông xã hội phổ biến nhất sẽ là gì.

B, Vi mạch sẽ trở nên nhanh hơn.

C, Chúng ta sẽ không sử dụng internet nhiều.

D, Chúng ta sẽ không cần các thiết bị như điện thoại thông minh.

Thông tin: We won’t need smartphones to use social media or search the internet because the internet will be in our heads!

Tạm dịch: Chúng ta sẽ không cần điện thoại thông minh để sử dụng phương tiện truyền thông xã hội hoặc tìm kiếm internet vì internet sẽ ở trong đầu chúng ta!

Chọn D

Question 13. A

Câu 13 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Nhà văn nói gì về năng lượng mặt trời trong không gian?

A, Đó là một ý tưởng cũ, nhưng mọi người chỉ bắt đầu phát triển nó lúc này.

B, Đó là một ý tưởng khoa học viễn tưởng và không ai thực sự nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.

C, Việc xây dựng một trạm năng lượng mặt trời trong không gian dễ dàng hơn nhiều so với trên Trái đất.

D, Mọi người đã thử nó vào năm 1941, nhưng họ đã không thành công.

Thông tin: In 1941, the writer Isaac Asimov wrote about a solar power station in space. People laughed at his idea then, but we should have listened to him. Today, many people are trying to develop a space solar power station.

Tạm dịch: Năm 1941, nhà văn Isaac Asimov đã viết về một trạm năng lượng mặt trời trong không gian. Mọi người cười nhạo ý tưởng của ông, nhưng chúng ta lẽ ra nên lắng nghe ông. Ngày nay, nhiều người đang cố gắng phát triển một trạm năng lượng mặt trời trong không gian.

Chọn A

Question 14. D

Câu 14 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Tiêu đề tốt nhất cho bài viết sẽ là

A, Con người trong không gian

B, Máy tính sẽ thống trị thế giới?

C, Ngày càng nhiều phát minh

D, Tiến bộ bây giờ và sau đó

Bài viết nói về các tiến bộ ở quá khứ, hiện tại đồng thời dự đoán về tương lai

2, bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án – trích đề thi thử THPT Chuyên Sư phạm 2020 lần 2

Bài đọc hiểu

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Accidents do not occur at random. People eighty-five years of age and older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five to nine years old.  The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans. Males suffer accidents at more than twice the rate of females, in part because they are more prone to risky behavior. Alaskans are more than three times as likely as Rhode Islanders to die in an accident. Texans are twenty-one times more likely than New Jerseyites to die in a natural disaster. Among the one hundred most populous counties, Kern County, California (Bakersfield), has an accident fatality rate three times greater than Summit County, Ohio (Akron)

Accidents happens more often to poor people. Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely to use safety belts. People in rural areas have more accidents than city or suburban dwellers because farming is much riskier than working in a factory or office and because emergency medical services are less readily available. These two factors - low income and rural residence - may explain why the south has a higher accident rate than the north.

(Source: Proficiency Reading)

Câu hỏi

Question 38: Which of the following is true according to the passage?

A, Children aged five to nine face the greatest accident risk.

B, All people face an equal risk of having an accident.

C, One in every 22 people aged 85 and over will die in an accident.

D, The risk of having an accident is greater among certain groups of people.

Question 39: The word “inferior” in the passage is closest in meaning to__________.

A, modern      B, low-quality            C, well-equipped       D,  unsafe

Question 40: According to the passage, which of the following groups of people in America face the highest risk of having an accident?

A, Native Americans

B, Asian-Americans

C, White Americans

D, African-Americans

Question 41: What does the word “that” in the passage refer to?

A, males

B, native Americans

C, the risk

D, African-Americans

Question 42: Which of the following is NOT mentioned as a reason for a higher accident rate among the poor?

A, Little knowledge about safety.

B, Inadequate medical services.

C, Poor housing and working conditions.

D, Use of cars which incorporate fewer safety features.

Dịch bài đọc:

Các chương trình đô thị hóa đang được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những vùng có mật độ dân sư sinh sống dày đặc với đất đai và tài nguyên hạn chế. Đó là hệ quả tất yếu của phát triển kinh tế và công nghiệp hóa. Nó đã mang lại rất nhiều lợi ích cho xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều vấn đề khác nhau cho chính quyền địa phương và các nhà hoạch định thị trấn trong quá trình duy trì đô thị hóa bền vững, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

 Đô thị hóa là chủ đề thường gặp trong các bài đọc hiểu tiếng anh

Khi quá nhiều người chen chúc vào một khu vực nhỏ, cơ sở hạ tầng đô thị có thể không đủ để đáp ứng. Sẽ thiếu nhà ở, năng lượng và nước  Điều này sẽ tạo ra các đô thị quá đông đúc mà không có cơ sở vật chất thích hợp. Hiện nay, quá trình đô thị hóa nhanh đang diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển nơi đô thị hóa bền vững ít liên quan đến cuộc sống của người dân. Nhà ở của họ chỉ là những khu ổ chuột tồi tàn với điều kiện vệ sinh kém.

Con cái của họ chỉ có được giáo dục cơ bản. Do đó, cuộc đấu tranh sinh tồn là ưu tiên hàng đầu của họ hơn là bất cứ điều gì khác. Chỉ khi chất lượng cuộc sống của họ được cải thiện, họ mới có thể tìm kiếm những giá trị cao khác trong cuộc sống của họ.

Bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Question 38. D

Câu 38 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, điều nào dưới đây là đúng?

A, Trẻ em từ năm đến chín tuổi đối mặt với tỷ lệ tai nạn cao nhất.

B, Tất cả mọi người đối mặt với tỷ lệ tai nạn như nhau.

C, Cứ 1 trong số 22 người trong độ tuổi 85 sẽ chết vì tai nạn.

D, Nguy cơ gặp tai nạn cao hơn trong một số nhóm người nhất định.

Bài viết so sánh rủi ro tai nạn ở những nhóm người khác nhau, ví dụ như thông tin dưới đây:

Thông tin: People eighty-five years of age and older are twenty-two times likely to die accidentally than are children five to nine years olD,  The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Người từ 85 tuổi trở lên có khả năng chết do tai nạn cao hơn 21 lần so với trẻ em 5-9 tuổi. Nguy cơ cho người Mĩ bản địa gấp 4 lần người Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc gốc Phi.

Question 39. B

Câu 39 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

inferior (adj): kém hơn, thấp hơn

low-quality: chất lượng kém

modern (adj): hiện đại

well-equipped: trang bị tốt

unsafe (adj): không an toàn

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely to use safety belts.

Tạm dịch: Những người sống nghèo khổ nhận được dịch vụ y tế kém, thường ở trong những ngôi nhà có lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện, lái xe cũ hơn với ít tính năng an toàn hơn, và ít dùng dây an toàn hơn.

Question 40. A

Câu 40 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Theo đoạn văn, nhóm người nào sau đây ở Mỹ có nguy cơ gặp tai nạn cao nhất?

A, Người Mỹ bản địa

B, Người Mỹ gốc Á

C, Người Mỹ da trắng

D, Người Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho người Mĩ bản địa gấp 4 lần người Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc gốc Phi.

Question 41. C

Câu 41 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Từ “that” trong đoạn văn đề cập tới điều gì?

A, nam giới

B, người Mỹ bản địa

C,  nguy cơ

D,  người Mỹ gốc Phi

Thông tin: The risk for native Americans is four times that for Asian-Americans and twice that for white Americans or African-Americans.

Tạm dịch: Nguy cơ cho người Mĩ bản địa gấp 4 lần người Mĩ gốc Á và 2 lần người Mĩ da trắng hoặc gốc Phi.

Chọn C

Question 42. A

Câu 42 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án chi tiết như sau

Điều nào KHÔNG được đề cập như một lý do cho tỷ lệ tại nạn cao hơn trong nhóm người nghèo?

A, Ít kiến thức về an toàn.

B, Thiếu dịch vụ y tế.

C,  Nhà ở và điều kiện làm việc kém.

D,  Sử dụng ô tô kết hợp ít tính năng an toàn hơn.

Thông tin: Those living in poverty receive inferior medical care, are more apt to reside in houses with faulty heating and electrical systems, drive older cars with fewer safety features, and are less likely to use safety belts.

Tạm dịch: Những người sống nghèo khổ nhận được dịch vụ y tế kém (câu B), thường ở trong những ngôi nhà có lỗi trong hệ thống sưởi hoặc điện (câu C), lái xe cũ hơn với ít tính năng an toàn hơn (câu D), và ít dùng dây an toàn hơn.

DOWNLOAD BÀI TẬP ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN KHÁC TẠI ĐÂY

Gợi ý chọn sách ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp toàn bộ Ngữ pháp có trong đề thi, gồm lý thuyết và bài tập vận dụng. dễ dàng tra cứu và ôn tập

Chinh phục ngữ pháp Tiếng Anh bằng INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn - luyện đề: Bí quyết chinh phục điểm cao kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: