Chữa đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh 2019 chi tiết

10/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Chữa đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh 2019 chi tiết

Trong quá trình ôn thi THPT Quốc gia, việc làm nhiều đề là một bước rất quan trọng. Chỉ có làm đề mới có thể rèn luyện cho học sinh quen với cách ra đề, áp lực thời gian cũng như cách phân bổ thời gian khi thi chính thức. Với mong muốn mang tới các em học sinh không chỉ những bộ đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh

Download bộ đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh chuẩn cấu trúc bộ giáo dục ở đây: Đề thi THPTQG môn tiếng Anh (có đáp án chi tiết)

1, đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh – câu hỏi nhiều lựa chọn (multiple choice)

 

Với dạng bài multiple choice, học sinh cần chú ý đọc kĩ đề, đặc biệt là các từ nối để tránh mắc lỗi sai

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5: It is not until December 25___________ the exam will be designed.

when B. what           C. which          D. that

Question 6 đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh:_______ ten minutes earlier, you would have got a better seat. 

Had you arrived B. If you arrived     C. Were you arrived    D. If you hadn’t arrived

Question 7: In some parts of the country, prices are__________than in others.       

the highest B. highest    C. higher and higher   D. more and more high

Question 8: There is no excuse for your late submission! You_______the report by last Monday.

should have finished B. mightn’t have finished      

needn’t have finished D. must have finished

Question 9 đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh:_______ university is an institution of higher education and research, which grants academic degrees.

A B. An C. The D. Some

Question 10: My parents lent me the money.__________, I couldn’t have afforded the trip.

Therefore B. Otherwise C. Only if D. However

Question 11: Mr. Paulson has three daughters of________age, which concerns him much.

married B. marriageable           C. marrying     D. unmarried

Question 12 đề luyện thi đại học môn tiếng anh 2019: If you’re lonely, you should go out and try to _______a friendship with someone you like.

take up B. break up C. hold up D. strike up

Question 13: A lot of different conservation efforts have been made to save________species.

endangered B. available C. plant-eating D. contaminated

Question 14: It is stated that we are now in the first stages of a battle for the______of life on the earth.

responsibility B. reservation C. sustainability D. purification

Question 15 đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh: My college graduation was a real_______day for my whole life.

red brick B. red ink     C. red tape      D. red letter

Question 16: My New Year’s________ this year is to spend less time on Facebook and more time on my schoolwork. But I’m not sure I will keep it.

resolution B. salutation C. wish            D. pray

Question 17: The company allows some customers to buy goods on_________and pay for them later.

card B. cheque        C. credit          D. cash

Question 18: Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big_______in Vietnam football.

bread B. cheese         C. sandwich    D. egg

2, Chữa chi tiết đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh – câu hỏi nhiều lựa chọn (multiple choice)

 

Question 5. D

Kiến thức: Cấu trúc “It is not until”

Giải thích: Cấu trúc: It is/ was not until... that... + S + V + ...: Mãi cho đến khi ...

Tạm dịch: Mãi cho đến ngày 25 tháng 12 thì kỳ thi mới được lên kế hoạch.

Chọn D

Question 6 đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh. A

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Giải thích:

Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + had + V.p.p, S + would + have + V.p.p

Đảo ngữ: Had + S + V.p.p, S + would + have + V.p.p

Ngữ cảnh trong câu: Nếu bạn đến sớm hơn mười phút, bạn sẽ có chỗ ngồi tốt hơn => mệnh đề “If” ở thể khẳng định.

Tạm dịch: Nếu bạn đến sớm hơn mười phút, bạn sẽ có chỗ ngồi tốt hơn.

Chọn A

Question 7. C

Kiến thức: Cấu trúc so sánh kép

Giải thích:

Cấu trúc so sánh kép: short adj-er and short adj-er / more and more + long adj: ngày càng Tính từ “high” là tính từ ngắn => higher and higher

Cấu trúc so sánh nhất: the + short adj-est + N => không chọn đáp án A.

Tạm dịch: Ở một số vùng của đất nước, giá cả ngày càng cao hơn so với những nơi khác.

Chọn C

Question 8. A

Kiến thức: Cấu trúc “model verb + have + V.p.p

Giải thích:

should have V.p.p: nên làm gì nhưng đã không làm

 mighn’t have V.p.p: đã không thể làm gì

 needn’t have V.p.p: không cần phải làm gì nhưng đã làm

must have V.p.p: chắc hẳn đã làm gì

Tạm dịch: Không có lý do nào biện minh được cho việc nộp muộn của bạn! Bạn nên hoàn thành báo cáo vào thứ Hai tuần trước.

 Chọn A

Question 9 đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh. A

Kiến thức: Mạo từ

 Giải thích:

 The: dùng khi nói về một danh từ mà cả người nghe và người nói đều biết.

 A/an: dùng khi nói về một danh từ không đặc biệt, chưa xác định.

+  “a” đứng trước một phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm

+  “an” đứng trước một nguyên âm “u, e, o, a, i” hoặc một âm câm university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ => dùng mạo từ “a”

Tạm dịch: Trường đại học là một tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu, cấp bằng cấp về học thuật.

Chọn A

 

Question 10. B

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

Therefore: vì vậy                                                       

Otherwise: nếu không thì

 

Only if: chỉ khi                                                          

However: tuy nhiên

Tạm dịch: Bố mẹ đã cho tôi mượn tiền. Nếu không, tôi không thể chi trả cho chuyến đi.

Chọn B

Question 11. B

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

married (adj): đã kết hôn                                           

marriageable (adj): đủ tuổi kết hôn

marry (v): kết hôn                                                    

unmarried (adj): chưa lập gia đình, độc thân

Tạm dịch: Ông Paulson có ba cô con gái trong độ tuổi kết hôn, điều khiến ông bận tâm nhiều.

Chọn B

 

Một trong những dạng bài thường gặp trong đề thi môn tiếng Anh là các dạng của từ. Ví dụ như câu 11: married (adj), marriageable (adj), marry (v) và unmarried (adj)

 

Question 12 đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh. D

Kiến thức: Cụm động từ

Giải thích:

take up: tiếp tục                                                        

break up: chia tay, kết thúc một mối quan hệ

hold up: giữ vững                                                    

strike up: bắt đầu một mối quan hệ, kết bạn, ...

Tạm dịch: Nếu bạn cô đơn, bạn nên ra ngoài và cố gắng kết bạn với người bạn thích.

Chọn D

Question 13. A

Kiến thức

Từ vựng

Giải thích:

 

endangered (adj): bị đe dọa, gặp nguy hiểm             

available (adj): có sẵn

plant-eating: ăn thực vật                                          

contaminated (adj): bị ô nhiễm

Tạm dịch: Rất nhiều nỗ lực bảo tồn khác nhau đã được thực hiện để cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Chọn A

Question 14. C

Kiến thức:

Từ vựng

Giải thích:

responsibility (n): trách nhiệm                                   

reservation (n): sự đặt chỗ trước

sustainability (n): sự bền vững                                 

purification (n): sự làm sạch, sự tinh lọc

Tạm dịch: Họ tuyên bố rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu tiên của một trận chiến vì sự bền vững của sự sống trên trái đất.

Chọn C

Question 15. D

Kiến thức:

Thành ngữ

Giải thích:

red brick: màu đỏ gạch                                                red ink: mực đỏ

red tape: luật chính thức                                            red letter day: ngày quan trọng, đáng nhớ

Tạm dịch: Ngày tốt nghiệp đại học của tôi là một ngày thực sự quan trọng trong cả cuộc đời tôi.

Chọn D

 

Question 16 đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh. A

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

resolution (n): quyết định, cách giải quyết

wish (n): mong muốn

Sau sở hữu cách “’s” cần một danh từ.

salutation (n): lời chào

pray (v): cầu nguyện

Tạm dịch: Quyết định năm mới của tôi trong năm nay là dành ít thời gian hơn cho Facebook và nhiều thời gian hơn cho việc học. Nhưng tôi không chắc chắn tôi sẽ giữ được điều đó.

Chọn A

Question 17. C

Kiến thức: Từ vựng

 

 

Giải thích:

card (n): thẻ

credit (n): tín dụng

on credit: bằng tín dụng

cheque (n): séc

cash (n): tiền mặt

Tạm dịch: Công ty cho phép một số khách hàng mua hàng hóa bằng tín dụng và trả tiền cho họ sau.

Chọn C

Question 18 đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh. B

Kiến thức:

Thành ngữ

Giải thích:

bread (n): bánh mỳ

sandwich (n): bánh mỳ sandwich

a big cheese: một người quan trọng và quyền lực

cheese (n): phô mai

egg (n): trứng

Tạm dịch: Ông Park Hang Seo, huấn luyện viên người Hàn Quốc, được coi là người quan trọng và quyền lực của bóng đá Việt Nam.

 

Ông Park Hang Seo: “ Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big cheese in Vietnam football”

Chọn B

3, đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh – câu hỏi viết lại câu

 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 28: “You had better see a doctor if the headache does not wear off." she said to me.

 1. She suggested that I see a doctor if the headache did not wear off.
 2. She ordered me to see a doctor if the headache did not wear off.
 3. She insisted that I see a doctor unless the headache did not wear off.
 4. She reminded me of seeing a doctor if the headache did not wear off.

 

Question 29 đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh: My American friend finds it difficult to pick up food with chopsticks.

 1. My American friend doesn’t feel like picking up food with chopsticks.
 2. My American friend can’t find chopsticks to pick up food.
 3. My American friend didn’t used to pick up food with chopsticks.
 4. My American friend is not used to picking up food with chopsticks.

 

Question 30: I couldn’t help admiring the way he managed to finish the programme even after such a bad fall.

 1. The way he finished the programme was certainly admirable, as the fall had shaken him up badly.
 2. It was really a very bad fall, but somehow he was still able to finish the programme and I had to admire him for that.
 3. In spite of the fall, he should have finished the programme and we could have admired him for that.
 4. I really admire the way he got up after the fall and completed the programme

 

Question 31 đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh: George graduated with a good degree. However, he joined the ranks of the unemployed.

 1. If George graduated with a good degree, he would join the ranks of the unemployed.
 2. George joined the ranks of the unemployed because he graduated with a good degree.
 3. Although George graduated with a good degree, he joined the ranks of the unemployed.
 4. That George graduated with a good degree helped him join the ranks of the unemployed.

 

Question 32: He must have canceled his e-mail account. I can’t get hold of him.

 1. Since I’m unable to get in contact with him, it seems certain that he’s closed his e-mail account.
 2. If no one is able to get in contact with him, he ought to get an e-mail account for himself.
 3. I must have got his e-mail address wrong, because he’s not giving me any reply.
 4. He may have closed his e-mail account, but I won’t know for sure until I get in touch with him.

 

Phần viết lại câu đề thi thử tiếng anh 2019 có đáp án chi tiết như sau:

Question 28: A. She suggested that I see a doctor if the headache did not wear off.

Question 29: D. My American friend is not used to picking up food with chopsticks.

Question 30: B. It was really a very bad fall, but somehow he was still able to finish the programme and I had to admire him for that.

Question 31: C. Although George graduated with a good degree, he joined the ranks of the unemployed.

Question 32: A. Since I’m unable to get in contact with him, it seems certain that he’s closed his e-mail account.

Trong các đề luyện thi thpt quốc gia môn tiếng anh thường gồm nhiều dạng bài tập như viết lại câu, bài đọc hiểu điền từ, bài đọc hiểu trả lời câu hỏi,… Mỗi dạng bài lại đòi hỏi kiến thức cũng như kĩ năng khác nhau. Khi luyện tập đề thi, các em nên chú ý đến từng dạng để có phương pháp làm bài thích hợp.

Mọi thông tin xin mời liên hệ:

 • CCBook – Đọc là đỗ
 • Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hotline: 024.3399.2266
 • Email: [email protected]

Nguồn: ccbook.vn

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: