Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 Địa ĐÃ ĐỦ 24 MÃ ĐỀ

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 Địa ĐÃ ĐỦ 24 MÃ ĐỀ

Quý phụ huynh và các em học sinh cập nhật toàn bộ đề thi và đáp án của kỳ thi THPT Quốc gia 2020 TẠI ĐÂY

Vào sáng ngày hôm nay 10/8/2020, học sinh đã bước vào bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên/ Khoa học xã hội

Dưới đây là cập nhật đề thi và đáp án tham khảo của đề thi THPT Quốc gia 2020 địa. Mời các em học sinh và Quý phụ huynh theo dõi

Đề thi THPT Quốc gia 2020 địa mã đề 321

Đáp án tham khảo Đề thi THPT Quốc gia 2020 địa (liên tục cập nhật)

Mã đề: 301 
41. A  42. D  43. A  44. A  45. D  46. C   47. B  48. B  49. C  50. B
51. D  52. B  53. C  54. D  55. C  56. D  57. A  58. B   59. C   60. B
61. A   62. D  63. D  64. C   65. C   66. D  67. A  68. C   69. B  70. B
71. A   72. A  73. C  74. C  75. B  76. A  77. B  78. A  79. A   80. C

Mã đề: 302
41. D  42. D  43. D  44. A  45. D  46. C  47. A   48. C  49. D  50. C
51. A  52. D  53. B  54. C  55. D  56. D  57. B  58. C  59. C  60. B
61. B  62. B  63. A  64. C  65. B  66. B  67. D  68. A  69. B  70. D
71. C  72. A  73. D  74. C  75. A  76. C  77. B  78. B  79. A  80. A

Mã đề:  303 
41. B  42. D  43. A  44. C  45. C  46. C  47. D  48. A   49. C  50. B
51. A  52. B   53. B  54. A  55. D  56. C  57. C  58. B  59. D  60. C
61. A  62. C  63. D  64. A  65. A  66. D  67. A  68. B  69. A  70. C
71. D  72. D  73. D  74. B  75. A  76. C  77. B  78. B  79. C  80. B

Mã đề: 304 
41. C  42. C  43. A  44. B  45. A  46. C  47. D  48. B  49. A  50. B
51. A  52. D  53. C  54. B  55. C   56. C  57. D  58. B  59. D  60. D
61. C  62. A  63. C  64. B  65. D  66. B  67. C  68. B  69. C  70. A
71. A  72. B  73. B  74. D  75. D  76. A  77. D  78. B  79. A   80. A

Mã đề: 305
41. C  42. A  43. B  44. C  45. B  46. A  47. D  48. D  49. B  50. D
51. A  52. D  53. A  54. C  55. D  56. A  57. D  58. D  59. A  60. D
61. A  62. D  63. C  64. B  65. B  66. B   67. D  68. A  69. B  70. D
71. A  72. B  73. D  74. A  75. B  76. B  77. B  78. B  79. A  80. A

Mã đề: 306 
41. D  42. D  43. C  44. A  45. A  46. B  47. D  48. A  49. C  50. B
51. A  52. B  53. B  54. D  55. C  56. C  57. A  58. C  59. C  60. C
61. A   62. C  63. A  64. D  65. A  66. D  67. C  68. A  69. D  70. D
71. C  72. D  73. A  74. C  75. A  76. C  77. D  78. C  79. D  80. D

Mã đề: 307 
41. B  42. D  43. A  44. D  45. D  46. B  47. A  48. B   49. C  50. B
51. B  52. A  53. D  54. A  55. B  56. C  57. C  58. B   59. A   60. D
61. D  62. C  63. A  64. C  65. C  66. C  67. A  68. A  69. D  70. A
71. B  72. C  73. D   74. D  75. C  76. A  77. D  78. C  79. C  80. D

Mã đề: 308  
41. D  42. B  43. C  44. D  45. C  46. B  47. A  48. C  49. D  50. D
51. B  52. D  53. A  54. A  55. B  56. C   57. C  58. C  59. D  60. C
61. B  62. B  63. D  64. C  65. C  66. D  67. B  68. A  69. B  70. C
71. A  72. A  73. B  74. B  75. A  76. A  77. B  78. B  79. D  80. D

Mã đề: 309 
41.   42.   43.   44.   45.   46.   47.   48.   49.   50.
51.   52.   53.   54.   55.   56.   57.   58.   59.   60.
61.   62.   63.   64.   65.   66.   67.   68.   69.   70.
71.   72.   73.   74.   75.   76.   77.   78.   79.   80.

Mã đề: 310  
41. A  42. B  43. C  44. B  45. D  46. C  47. B  48. B  49. A  50. A
51. A  52. D  53. C  54. B   55. B  56. D  57. C  58. D   59. A  60. A
61. A  62. B  63. B  64. C  65. D  66. A  67. A  68. A  69. C  70. D
71. B  72. B  73. C  74. D  75. D  76. B  77. B  78. D  79. C  80. D

Mã đề: 311
41.   42.   43.   44.   45.   46.   47.   48.   49.   50.
51.   52.   53.   54.   55.   56.   57.   58.   59.   60.
61.   62.   63.   64.   65.   66.   67.   68.   69.   70.
71.   72.   73.   74.   75.   76.   77.   78.   79.   80.

Mã đề: 312  
41. A  42. B   43. D  44. D  45. D  46. A  47. A  48. A  49. B  50. A
51. C  52. B   53.  B  54. C  55. D  56. C  57. B  58. B  59. B  60. D
61. B  62. C  63. C  64. C  65. D  66. D  67. C  68. B  69. C  70. B
71. D  72. D  73. C  74. B  75. D  76. D  77. C  78. B  79. C   80.  D

Mã đề: 313 
41. D  42. C   43. D  44. A  45. C   46. D  47. D  48. C  49. D  50. D
51. A  52. B  53. C  54. D   55. C  56. B  57. D  58. C  59. C  60. B
61. A  62. A  63. B  64. B   65. A   66. C  67. D  68. C  69. A  70. D
71. B  72. A  73. B  74. A  75. A   76. A  77. B  78. B  79. D  80. D

Mã đề: 314  
41.   42.   43.   44.   45.   46.   47.   48.   49.   50.
51.   52.   53.   54.   55.   56.   57.   58.   59.   60.
61.   62.   63.   64.   65.   66.   67.   68.   69.   70.
71.   72.   73.   74.   75.   76.   77.   78.   79.   80.

Mã đề: 315  - Hoidap247.com
41.   42.   43.   44.   45.   46.   47.   48.   49.   50.
51.   52.   53.   54.   55.   56.   57.   58.   59.   60.
61.   62.   63.   64.   65.   66.   67.   68.   69.   70.
71.   72.   73.   74.   75.   76.   77.   78.   79.   80.

Mã đề: 316  
41.   42.   43.   44.   45.   46.   47.   48.   49.   50.
51.   52.   53.   54.   55.   56.   57.   58.   59.   60.
61.   62.   63.   64.   65.   66.   67.   68.   69.   70.
71.   72.   73.   74.   75.   76.   77.   78.   79.   80.

Mã đề: 317 
41. A  42. D  43. C  44. D  45. D  46. D  47. B  48. C  49. D  50. C
51. B  52. A  53. C  54. B  55. B   56. B  57. A  58. A  59. B  60. C
61. B  62. B  63. A  64. A  65. B  66. A  67. C  68. B  69. A  70. B
71. C  72. C  73. C  74. B  75. C  76. A  77. B  78. C  79. A  80. C

Mã đề: 318 
41. C  42. C  43. B  44. D  45. B   46. A   47. A  48. A   49. B  50. A
51. C  52. D  53. D  54. A  55. C  56. C  57. A  58. A  59. A   60. B
61. A  62. B  63. A  64. B  65. D  66. C  67. B  68. A   69. C  70. B
71. D  72. D  73. B   74. D   75. B  76. C   77. B  78. C  79. D  80. D

Mã đề: 319  
41.   42.   43.   44.   45.   46.   47.   48.   49.   50.
51.   52.   53.   54.   55.   56.   57.   58.   59.   60.
61.   62.   63.   64.   65.   66.   67.   68.   69.   70.
71.   72.   73.   74.   75.   76.   77.   78.   79.   80.

Mã đề: 320  
41. D  42. D  43. C  44. A  45. B  46. D  47. D  48. D  49. B  50. B
51. A  52. A  53. C  54. A  55. B  56. B   57. B  58. A  59. C   60. B
61. D  62. C  63. C  64. A  65. B  66. D  67. A  68. C  69. B  70. B
71. B  72. C  73. D  74. C  75. C  76. C  77. C  78. D   79. B  80. D

Mã đề: 321
41. D    42. B  43. A  44. B  45.C    46. B   47. B    48. A   49. D  50. C
51. A  52. C   53. C   54. A  55. C  56. D  57. B  58. A  59. B  60. D
61.  D  62. A  63. A  64. C  65. D  66. B  67. D  68. A  69. D  70. C
71. B  72. D  73. C  74. D  75. C  76. B  77. C  78. A  79. B  80. B

Mã đề: 322  
41.   42.   43.   44.   45.   46.   47.   48.   49.   50.
51.   52.   53.   54.   55.   56.   57.   58.   59.   60.
61.   62.   63.   64.   65.   66.   67.   68.   69.   70.
71.   72.   73.   74.   75.   76.   77.   78.   79.   80.

Mã đề: 323 
41. D  42. A  43. D  44. A  45. B  46. A  47.  B  48. D  49. B  50.A
51. D  52. C   53. C   54. D   55. C  56. D  57. D  58. C  59. D  60. C
61. B  62. B  63. B  64. D  65. B  66. B  67.D   68.C   69. C  70. C
71. B  72.  D  73.  C  74. C  75. C   76.  D  77. B  78. B  79. D  80. D

Mã đề: 324
41.   42.   43.   44.   45.   46.   47.   48.   49.   50.
51.   52.   53.   54.   55.   56.   57.   58.   59.   60.
61.   62.   63.   64.   65.   66.   67.   68.   69.   70.
71.   72.   73.   74.   75.   76.   77.   78.   79.   80.

Chiều nay 10/8/2020 các thí sinh sẽ tkhép lại kỳ thi THPT Quốc gia 2020 với bài thi môn Ngoại ngữ vào buổi chiều -> đáp án môn Tiếng Anh tại đây

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: