Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 Hóa học ĐÃ ĐỦ 24 MÃ ĐỀ

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 Hóa học ĐÃ ĐỦ 24 MÃ ĐỀ

Quý phụ huynh và các em học sinh cập nhật toàn bộ đề thi và đáp án của kỳ thi THPT Quốc gia 2020 TẠI ĐÂY

Vào sáng ngày hôm nay 10/8/2020, học sinh đã bước vào bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên/ Khoa học xã hội

Dưới đây là cập nhật đề thi và đáp án tham khảo của đề thi THPT Quốc gia 2020 hóa học. Mời các em học sinh và Quý phụ huynh theo dõi

Đề thi THPT Quốc gia 2020 hóa học mã đề 223

Đáp án tham khảo Đề thi THPT Quốc gia 2020 hóa học 

Full 24 mã đề môn Hoá đã sửa chữa các lỗi sai:

Mã đề: 201 
41. C  42.D   43. B  44.A   45. B  46.D  47.C  48.D  49.C  50.D
51.D  52.B  53.A  54.A  55.C  56.B  57.B  58.A  59.A  60.B
61.A  62.B  63.B  64.D  65.A  66.B  67.D  68.D  69.D  70.A
71.A  72.D  73.A  74.B  75.D  76.A  77.D  78.B  79.D  80.A

Mã đề: 202 
41.A   42. D  43. B  44. A  45. A  46.C  47.B  48.C  49.D  50.B
51.A  52.D  53.A  54.B  55.C  56.D  57.D  58.B  59.C  60.A
61.B  62.B  63.B  64.A  65.A  66.A  67.B  68.B  69.D  70.A
71.A  72.D  73.A  74.B  75.D  76.A  77.D  78.D  79.A  80.A

Mã đề: 203
41.D   42. C  43.D   44.D   45.B   46.C  47.A  48.D  49.C  50.B
51.B  52.B  53.C  54.A  55.D  56.B  57.A  58.C  59.B  60.A
61.C  62.D  63.D  64.A  65.A  66.C  67.A  68.A  69.D  70.A
71.C  72.A  73.C  74.A  75.B  76.C  77.C  78.A  79.D  80.A

Mã đề: 204 
41. B  42. A  43. D  44. B  45. B  46.C  47.C  48.A  49.A  50.C
51.D  52.B  53.B  54.C  55.D  56.C  57.D  58.B  59.D  60.D
61.A  62.A  63.B  64.B  65.C  66.A  67.C  68.D  69.A  70.B
71.B  72.D  73.C  74.A  75.A  76.B  77.B  78.B  79.D  80.C

Mã đề: 205 
41. A  42.D   43.C   44.C   45.D  46.D  47.A  48.D  49.C  50.C
51.B  52.C  53.D  54.A  55.D  56.A  57.C  58.B  59.A  60.B
61.A  62.C  63.D  64.C  65.D  66.D  67.D  68.A  69.D  70.A
71.A  72.C  73.C  74.A  75.A  76.C  77.A  78.D  79.D  80.D

Mã đề: 206 
41.A  42.D  43.D  44.D  45.B  46.A  47.D  48.B  49.B  50.A
51.A  52.C  53.C  54.C  55.B  56.D  57.B  58.B  59.D  60.B
61.C  62.A  63.C  64.A  65.B  66.C  67.A  68.D  69.C  70.C
71.D  72.B  73.A  74.B  75.D  76.C  77.A  78.B  79.C  80.D

Mã đề: 207 
41. C  42. C  43. B  44. C  45. A  46.D  47.C  48.A  49.A  50.A
51.C  52.C  53.B  54.A  55.A  56.A  57.C  58.B  59.D  60.D
61.D  62.B  63.A  64.D  65.D  66.C  67.A  68.C  69.D  70.B
71.C  72.D  73.D  74.D  75.D  76.B  77.C  78.B  79.B  80.A

Mã đề: 208 
41. D  42.D   43. A  44. B  45. C  46.A  47.C  48.B  49.C  50.C
51.D  52.D  53.B  54.B  55.C  56.B  57.C  58.B  59.A  60.B
61.D  62.A  63.A  64.B  65.A  66.A  67.A  68.C  69.D  70.C
71.D  72.A  73.C  74.A  75.C  76.A  77.C  78.B  79.B  80.B

Mã đề: 209 
41.D   42. C  43. C  44. A  45. C  46.A  47.D  48.A  49.C  50.D
51.D  52.A  53.B  54.B  55.B  56.A  57.D  58.D  59.B  60.D
61.D  62.D  63.C  64.C  65.B  66.B  67.A  68.B  69.B  70.C
71.B  72.C  73.B  74.C  75.A  76.B  77.C  78.B  79.C  80.C

Mã đề: 210
41. B  42. C  43. D  44. C  45. C  46.C  47.B  48.B  49.C  50.A
51.C  52.D  53.B  54.A  55.D  56.D  57.D  58.A  59.B  60.B
61.C  62.A  63.A  64.B  65.B  66.D  67.B  68.A  69.A  70.D
71.B  72.B  73.B  74.A  75.A  76.D  77.D  78.B  79.D  80.A

Mã đề: 211
41. A  42. A  43. B  44. C  45. B  46.D  47.A  48.B  49.D  50.C
51.D  52.C  53.D  54.A  55.B  56.C  57.C  58.B  59.D  60.A
61.C  62.B  63.B  64.A  65.A  66.A  67.D  68.B  69.D  70.C
71.A  72.C  73.B  74.A  75.D  76.A  77.B  78.B  79.C  80.A

Mã đề: 212
41. A  42. A  43. B  44. B  45. C  46.C  47.D  48.A  49.B  50.B
51.C  52.C  53.A  54.B  55.D  56.D  57.C  58.D  59.D  60.C
61.C  62.A  63.C  64.D  65.D  66.B  67.D  68.D  69.A  70.D
71.A  72.B  73.C  74.C  75.C  76.B  77.A  78.A  79.A  80.C

Mã đề: 213
41.D   42. D  43. C  44.B   45. C  46.C  47.A  48.C  49.A  50.A
51.D  52.C  53.A  54.A  55.B  56.A  57.B  58.C  59.B  60.B
61.B  62.D  63.B  64.C  65.D  66.A  67.D  68.D  69.C  70.C
71.C  72.C  73.D  74.B  75.D  76.B  77.B  78.A  79.B  80.A

Mã đề: 214 
41. D  42. A  43. C  44. B  45.A   46.B  47.D  48.A  49.A  50.A
51.C  52.B  53.B  54.B  55.D  56.D  57.C  58.D  59.B  60.D
61.C  62.C  63.C  64.B  65.A  66.D  67.B  68.C  69.A  70.D
71.D  72.A  73.C  74.A  75.A  76.A  77.B  78.D  79.A  80.C

Mã đề: 215
41. B  42. D  43. A  44.C   45. D  46.C  47.B  48.D  49.D  50.D
51.A  52.C  53.D  54.C  55.D  56.A  57.A  58.A  59.C  60.A
61.B  62.B  63.C  64.B  65.D  66.B  67.C  68.C  69.C  70.B
71.D  72.D  73.D  74.B  75.C  76.C  77.B  78.A  79.A  80.B

Mã đề: 216
41. A  42. A  43. A  44. D  45. D  46.C  47.C  48.D  49.B  50.B
51.D  52.A  53.D  54.B  55.C  56.A  57.A  58.B  59.D  60.A
61.D  62.A  63.A  64.B  65.C  66.C  67.C  68.D  69.A  70.B
71.D  72.C  73.A  74.B  75.B  76.B  77.B  78.D  79.C  80.D

Mã đề: 217
41.A   42.C  43.C  44.D  45.B  46.B  47.D  48.D  49.C  50.D
51.A  52.B  53.A  54.B  55.B  56.B  57.A  58.B  59.B  60.D
61.D  62.D  63.A  64.A  65.C  66.D  67.D  68.C  69.C  70.A
71.A  72.D  73.A  74.C  75.A  76.D  77.D  78.D  79.A  80.A

Mã đề: 218
41.A  42.C  43.A  44.B  45.B  46.B  47.D  48.B  49.D  50.C
51.B  52.A  53.C  54.A  55.D  56.D  57.C  58.C  59.A  60.B
61.A  62.A  63.D  64.A  65.C  66.A  67.D  68.C  69.C  70.B
71.C  72.B  73.D  74.B  75.B  76.D  77.C  78.B  79.D  80.D

Mã đề: 219
41. D  42. A  43.A   44.C  45.B   46.C  47.B  48.B  49.A  50.D
51.B  52.C  53.B  54.A  55.D  56.B  57.D  58.C  59.D  60.C
61.D  62.D  63.C  64.C  65.C  66.D  67.B  68.B  69.D  70.D
71.C  72.B  73.A  74.D  75.C  76.B  77.B  78.D  79.D  80.D

Mã đề: 220
41. D  42.B   43. B  44. B  45.D   46.D  47.A  48.D  49.A  50.B
51.A  52.C  53.D  54.C  55.B  56.C  57.B  58.C  59.C  60.A
61.C  62.B  63.B  64.C  65.A  66.A  67.B  68.C  69.B  70.B
71.C  72.B  73.C  74.C  75.A  76.B  77.D  78.C  79.A  80.A

Mã đề: 221
41.B   42.D   43.D   44.B  45.C  46.C  47.D  48.C  49.A  50.D
51.C  52.A  53.D  54.A  55.C  56.C  57.A  58.B  59.D  60.A
61.C  62.A  63.B  64.A  65.B  66.D  67.B  68.A  69.D  70.B
71.B  72.B  73.D  74.D  75.D  76.D  77.A  78.B  79.B  80.A

Mã đề: 222
41.B   42.C   43.C  44.D  45.C  46.A  47.C  48.D  49.C  50.B
51.B  52.B  53.C  54.C  55.B  56.D  57.B  58.D  59.B  60.C
61.B  62.A  63.A  64.A  65.B  66.C  67.B  68.B  69.A  70.B
71.A  72.A  73.A  74.C  75.A  76.A  77.A  78.D  79.C  80.B

Mã đề: 223
41. B  42. B  43. B  44. A  45. D  46.C  47.C  48.A  49.C  50.B
51.A  52.C  53.D  54.C  55.B  56.D  57.C  58.D  59.D  60.A
61.D  62.D  63.C  64.B  65.C  66.C  67.A  68.D  69.B  70.A
71.D  72.D  73.A  74.C  75.B  76.B  77.D  78.B  79.A  80.B

Mã đề: 224
41. D  42. D  43. C  44. C  45. B  46.C  47.D  48.D  49.C  50.D
51.D  52.B  53.B  54.B  55.C  56.D  57.C  58.A  59.D  60.A
61.B  62.A  63.A  64.B  65.D  66.A  67.D  68.B  69.B  70.D
71.A  72.C  73.C  74.B  75.A  76.D  77.C  78.D  79.A  80.B

Chiều nay 10/8/2020 các thí sinh sẽ khép lại kỳ thi THPT Quốc gia 2020 với bài thi môn Ngoại ngữ vào buổi chiều -> đáp án môn Tiếng Anh tại đây

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: