Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 Sinh học ĐÃ ĐỦ 24 MÃ ĐỀ

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 Sinh học ĐÃ ĐỦ 24 MÃ ĐỀ

Quý phụ huynh và các em học sinh cập nhật toàn bộ đề thi và đáp án của kỳ thi THPT Quốc gia 2020 TẠI ĐÂY

Vào sáng ngày hôm nay 10/8/2020, học sinh đã bước vào bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên/ Khoa học xã hội

Dưới đây là cập nhật đề thi và đáp án tham khảo của đề thi THPT Quốc gia 2020 sinh học. Mời các em học sinh và Quý phụ huynh theo dõi

Đề thi THPT Quốc gia 2020 sinh học

Đáp án tham khảo Đề thi THPT Quốc gia 2020 sinh học 24 MÃ ĐỀ

Mã đề: 201 
81.A  82.B  83.D  84.A  85.A  86.A  87.D  88.D  89.A  90.C
91.A  92.C  93.C  94.A  95.A  96.B  97.A  98.A  99.D  100.A
101.C  102.C  103.D  104.D  105.B  106.D  107.D  108.B  109.C  110.B
111.D  112.A  113.C  114.B  115.B  116.C  117.B  118.C  119.D  120.B

Mã đề: 202 
81.B  82.D  83.D  84.A  85.D  86.B  87.C  88.C  89.D  90.D
91.C  92.D  93.C  94.A  95.D  96.D  97.B  98.A  99.C  100.A
101.C  102.D  103.C  104.A  105.C  106.A  107.C  108.B  109.B  110.D
111.B  112.B  113.A  114.A  115.B  116.D  117.C  118.A  119.C  120.B

Mã đề: 203
81.A  82.B  83.D  84.A  85.C  86.C  87.D  88.C  89.B  90.D
91.C  92.B  93.C  94.B  95.D  96.C  97.D  98.C  99.C  100.B
101.C  102.A  103.C  104.B  105.B  106.A  107.D  108.B  109.C  110.B
111.D  112.D  113.B  114.A  115.B  116.D  117.A  118.B  119.D  120.B

Mã đề: 204 
81.B  82.D  83.C  84.A  85.B  86.A  87.A  88.D  89.C  90.D
91.B  92.B  93.C  94.D  95.B  96.A  97.A  98.C  99.D  100.D
101.D  102.B  103.C  104.C  105.B  106.A  107.D  108.C  109.C  110.D
111.D  112.A  113.A  114.B  115.C  116.B  117.C  118.B  119.B  120.B

Mã đề: 205 
81.C  82.D  83.C  84.C  85.C  86.D  87.A  88.B  89.C  90.D
91.D  92.C  93.A  94.C  95.A  96.C  97.A  98.B  99.C  100.A
101.A  102.B  103.D  104.B  105.C  106.A  107.C  108.D  109.D  110.A
111.A  112.C  113.D  114.A  115.A  116.C  117.D  118.C  119.A  120.D

Mã đề: 206 
81.B  82.A  83.A  84.B  85.A  86.D  87.D  88.B  89.B  90.A
91.A  92.D  93.D  94.D  95.C  96.A  97.B  98.A  99.A  100.D
101.C  102.C  103.D  104.C  105.C  106.C  107.D  108.D  109.A  110.B
111.B  112.C  113.A  114.C  115.A  116.C  117.B  118.A  119.B  120.B

Mã đề: 207
81.A  82.A  83.C  84.A  85.D  86.A  87.B  88.D  89.A  90.D
91.B  92.B  93.B  94.A  95.C  96.C  97.A  98.D  99.B  100.D
101.C  102.A  103.C  104.A  105.C  106.D  107.D  108.D  109.C  110.A
111.C  112.A  113.C  114.D  115.D  116.C  117.D  118.C  119.C  120.A

Mã đề: 208 
81.A  82.A  83.D  84.C  85.D  86.D  87.A  88.D  89.B  90.A
91.D  92.D  93.B  94.D  95.D  96.C  97.B  98.A  99.B  100.B
101.B  102.C  103.A  104.A  105.C  106.C  107.C  108.A  109.A  110.A
111.C  112.B  113.C  114.B  115.B  116.C  117.D  118.C  119.C  120.A

Mã đề: 209 
81.C  82.A  83.D  84.C  85.C  86.A  87.C  88.C  89.C  90.B
91.A  92.B  93.B  94.B  95.C  96.C  97.D  98.B  99.A  100.A
101.D  102.D  103.A  104.B  105.A  106.B  107.D  108.B  109.A  110.D
111.D  112.D  113.A  114.D  115.D  116.A  117.C  118.B  119.B  120.D

Mã đề: 210 
81.D  82.D  83.A  84.D  85.A  86.A  87.B  88.A  89.C  90.C
91.A  92.A  93.C  94.C  95.B  96.B  97.C  98.B  99.C  100.B
101.B  102.C  103.B  104.C  105.D  106.D  107.B  108.D  109.D  110.A
111.C  112.B  113.D  114.D  115.D  116.A  117.B  118.A  119.B  120.B

Mã đề: 211 
81.A  82.D  83.B  84.C  85.B  86.A  87.B  88.D  89.D  90.B
91.D  92.D  93.C  94.C  95.A  96.B  97.C  98.B  99.A  100.A
101.B  102.C  103.B  104.D  105.B  106.A  107.B  108.D  109.D  110.A
111.A  112.A  113.C  114.C  115.A  116.B  117.A  118.D  119.A  120.A

Mã đề: 212 
81.B  82.B  83.A  84.D  85.B  86.D  87.D  88.A  89.C  90.C
91.A  92.C  93.C  94.C  95.B  96.D  97.C  98.C  99.B  100.C
101.A  102.A  103.B  104.D  105.B  106.D  107.C  108.C  109.B  110.A
111.C  112.D  113.D  114.C  115.C  116.A  117.A  118.D  119.A  120.A

Mã đề: 213 
81.B  82.C  83.A  84.A  85.A  86.B  87.C  88.A  89.C  90.C
91.D  92.B  93.D  94.C  95.D  96.D  97.B  98.A  99.B  100.A
101.C  102.B  103.C  104.D  105.C  106.D  107.C  108.A  109.B  110.B
111.D  112.B  113.A  114.C  115.D  116.D  117.C  118.B  119.A  120.D

Mã đề: 214 
81.D  82.B  83.A  84.D  85.D  86.B  87.C  88.D  89.A  90.D
91.C  92.A  93.D  94.B  95.A  96.B  97.C  98.A  99.B  100.A
101.B  102.A  103.A  104.B  105.C  106.B  107.A  108.D  109.A  110.A
111.D  112.B  113.D  114.D  115.D  116.A  117.D  118.D  119.A  120.D

Mã đề: 215 
81.B  82.C  83.C  84.C  85.A  86.C  87.A  88.D  89.A  90.D
91.A  92.A  93.A  94.D  95.D  96.B  97.D  98.D  99.D  100.C
101.C  102.B  103.C  104.B  105.C  106.A  107.B  108.D  109.C  110.B
111.D  112.B  113.B  114.C  115.A  116.B  117.B  118.B  119.D  120.B

Mã đề: 216 
81.A  82.A  83.A  84.A  85.D  86.C  87.D  88.D  89.D  90.A
91.C  92.D  93.D  94.B  95.A  96.D  97.B  98.C  99.C  100.A
101.C  102.C  103.C  104.B  105.A  106.C  107.B  108.B  109.A  110.A
111.D  112.D  113.C  114.B  115.B  116.D  117.B  118.C  119.B  120.B

Mã đề: 217 
81.B  82.A  83.A  84.B  85.B  86.D  87.B  88.B  89.C  90.D
91.A  92.A  93.D  94.B  95.A  96.C  97.B  98.B  99.D  100.B
101.D  102.C  103.B  104.A  105.C  106.D  107.C  108.B  109.D  110.D
111.C  112.D  113.A  114.D  115.D  116.C  117.A  118.D  119.A  120.C

Mã đề: 218 
81.A  82.D  83.B  84.B  85.C  86.D  87.C  88.D  89.B  90.B
91.C  92.A  93.A  94.D  95.C  96.B  97.B  98.B  99.C  100.A
101.A  102.B  103.C  104.A  105.A  106.A  107.B  108.C  109.C  110.B
111.C  112.C  113.B  114.A  115.C  116.B  117.A  118.A  119.B  120.

Mã đề: 219 
81.B  82.B  83.D  84.B  85.B  86.B  87.A  88.D  89.C  90.A
91.B  92.B  93.D  94.C  95.A  96.A  97.C  98.C  99.A  100.C
101.B  102.B  103.D  104.D  105.C  106.D  107.C  108.D  109.A  110.B
111.D  112.A  113.B  114.D  115.D  116.A  117.C  118.A  119.D  120.D

Mã đề: 220 
81.A  82.D  83.B  84.A  85.B  86.C  87.C  88.B  89.D  90.D
91.C  92.B  93.B  94.A  95.A  96.C  97.B  98.A  99.B  100.B
101.D  102.A  103.D  104.D  105.A  106.C  107.A  108.C  109.B  110.C
111.A  112.B  113.B  114.B  115.C  116.A  117.D  118.A  119.D  120.A

Mã đề: 221 
81.C  82.B  83.B  84.B  85.A  86.A  87.C  88.A  89.B  90.C
91.B  92.A  93.A  94.D  95.D  96.D  97.A  98.B  99.B  100.C
101.A  102.D  103.C  104.B  105.D  106.C  107.D  108.B  109.A  110.C
111.B  112.A  113.A  114.B  115.C  116.A  117.C  118.B  119.C  120.C

Mã đề: 222 
81.B  82.A  83.A  84.A  85.A  86.C  87.B  88.B  89.C  90.C
91.B  92.B  93.A  94.C  95.B  96.A  97.A  98.B  99.D  100.C
101.C  102.C  103.A  104.B  105.B  106.D  107.A  108.D  109.D  110.B
111.D  112.A  113.D  114.B  115.C  116.A  117.D  118.C  119.A  120.A

Mã đề: 223 
81.D  82.C  83.A  84.D  85.C  86.B  87.A  88.C  89.C  90.B
91.C  92.D  93.B  94.B  95.A  96.C  97.B  98.B  99.C  100.B
101.A  102.D  103.C  104.C  105.B  106.C  107.C  108.A  109.A  110.D
111.D  112.D  113.D  114.A  115.D  116.A  117.D  118.D  119.A  120.A

Mã đề: 224 
81.C  82.A  83.B  84.D  85.B  86.C  87.D  88.D  89.C  90.A
91.D  92.B  93.C  94.B  95.D  96.B  97.A  98.D  99.C  100.B
101.D  102.A  103.D  104.D  105.C  106.C  107.B  108.D  109.C  110.B
111.C  112.D  113.D  114B  115.D  116.B  117.C  118.D  119.C  120.D

Chiều nay 10/8/2020 các thí sinh sẽ tkhép lại kỳ thi THPT Quốc gia 2020 với bài thi môn Ngoại ngữ vào buổi chiều -> đáp án môn Tiếng Anh  tại đây

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: