Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 SỬ ĐÃ ĐỦ 24 MÃ ĐỀ

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 SỬ ĐÃ ĐỦ 24 MÃ ĐỀ

Quý phụ huynh và các em học sinh cập nhật toàn bộ đề thi và đáp án của kỳ thi THPT Quốc gia 2020 TẠI ĐÂY

Vào sáng ngày hôm nay 10/8/2020, học sinh đã bước vào bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên/ Khoa học xã hội

Dưới đây là cập nhật đề thi và đáp án tham khảo của đề thi THPT Quốc gia 2020 sử. Mời các em học sinh và Quý phụ huynh theo dõi

 

 

Đề thi THPT Quốc gia 2020 sử

Đáp án tham khảo Đề thi THPT Quốc gia 2020 sử

Đáp án full 24 mã đề có sửa chữa:

Mã đề: 301  
1. D  2. C  3. B  4. A  5. C  6. D  7. B  8. B  9. C  10. D
11. D  12. B  13. C  14. A  15. D  16. A  17. B  18. B  19. A  20. A
21. A  22. D  23. B  24. D  25. B  26. A  27. B  28. A  29. D  30. D
31. A  32. A  33. A  34. D  35. B  36. A  37. B  38. D  39. D  40. D

Mã đề: 302  
1. B  2. C  3. B  4. B  5. D  6. B  7. D  8. B  9. C  10. A
11. C  12. A  13. B  14. A  15. D  16. A  17. C  18. B  19. C  20. A
21. D  22. A  23. A  24. C  25. A  26. B  27. B  28. A  29. A  30. C
31. C  32. B  33. B  34. C  35. B  36. B  37. A  38. A  39. C  40. C

Mã đề: 303  
1. A  2. B  3. D  4. A  5. C  6. B  7. D  8. B  9. D  10. C
11. D  12. D  13. C  14. C  15. A  16. D  17. B  18. D  19. D  20. D
21. B  22. C  23. B  24. B  25. B  26. C  27. C  28. D  29. B  30. D
31. B  32. C  33. C  34. B  35. C  36. D  37. B  38. C  39. D  40. B

Mã đề: 304  
1. A  2. B  3. C  4. A  5. B  6. C  7. B  8. C  9. D  10. D
11. D  12. B  13. D  14. D  15. A  16. D  17. A  18. B  19. A  20. D
21. A  22. A  23. D  24. A  25. A   26. A  27. D  28. B  29. B  30. A
31. B  32. A  33. A  34. D  35. D  36. B  37. A  38. D  39. B  40. B

Mã đề: 305  
1. C  2. C  3. D  4. C  5. A  6. A  7. A  8. B  9. B  10. B
11. A  12. C  13. A  14. B  15. B  16. C  17.C   18. B  19. D  20. D
21. C  22. A  23. D  24. D  25. D  26. C  27. C  28. D  29. D  30. C
31. A  32. D  33. A  34. A  35. D  36. C  37. C  38. A  39.C   40. A

Mã đề: 306  
1. B  2. C  3. A  4. C  5. C  6. C  7. D  8. B  9. D  10. A
11. B  12. B  13. A  14. C  15. A  16. D  17. D  18. D  19. C  20. C
21. A  22. D  23. C  24. A  25. A  26. C  27. C  28. C  29. A  30. D
31. A  32. A  33. D  34. A  35. D  36. D  37. C  38. D  39. A  40. A

Mã đề: 307  
1. C  2. C  3. C  4. B  5. D  6. D  7. A  8. A  9. B  10. C
11. B  12. A  13. B  14. C  15. C  16. B  17. A  18. C  19. C  20. C
21. B  22. D  23. D  24. C  25. B  26. A  27. C  28. A  29. D  30. D
31. D  32. B  33. B  34. B  35. A  36. A  37. B  38. D  39. D  40. A

Mã đề: 308  
1. B  2. D  3. C  4. B  5. C  6. A  7. D  8. D  9. B  10. D
11. B  12. D  13. C  14. A  15. A  16. C  17. B  18. C  19. A  20. C
21. B  22. B  23. B  24. C  25. A  26. B  27. D  28. C  29. B  30. A
31. C  32. C  33. D  34. D  35. D  36. B  37. D  38. A  39. D  40. B

Mã đề: 309  
1. B  2. A  3. C  4. A  5. A  6. B  7. B  8. A  9. D  10. D
11. C  12. D  13. D  14. D  15. B  16. B  17. D  18. A  19. D  20. C
21. A  22. D  23. A  24. B  25. C  26. B  27. D  28. D  29. C  30. C
31. D  32. D  33. B  34. C  35. A  36. D  37. A  38. A  39. C  40. C

Mã đề: 310  
1. A  2. C  3. D  4. D  5. A  6. A  7. C  8. C  9. B  10. D
11. C  12. C  13. D  14. C  15. C  16. B  17. B  18. B  19. A  20. B
21. D  22. B  23. C  24. B  25. A  26. B  27. B  28. A  29. A  30. B
31. A  32. A  33. B  34. C  35. B  36. C  37. B  38. C  39. C  40. A

Mã đề: 311  
1. B  2. C  3. A  4. C  5. D  6.A   7. B  8. D  9. A  10. D
11. C  12. B  13. A  14. C  15. D  16. B  17. D  18. B  19. B  20. B
21. A  22. D  23. A  24. D  25. B  26. A  27. C  28. C  29. C  30. B
31. B  32. A  33. C  34. A  35. B  36. A  37. C  38. C  39. B  40. C

Mã đề: 312  
1. A  2. A  3. C  4. C  5. B  6. C  7. D  8. C  9. A  10. D
11. D  12. A  13. B  14. C  15. A  16. C  17. B  18. A  19. B  20. C
21. D  22. D  23. B  24. D  25. B  26. A  27. A  28. A  29. B  30. D
31. B   32. B  33. D  34. D  35. B  36. B  37. D  38. A  39. A  40. B

Mã đề: 313  
1. D  2. A  3. D  4. C  5. D  6. D  7. C  8. A  9. C  10. D
11. C  12. A  13. D  14. B  15. C  16. B  17. A  18. D  19. C  20. C
21. B  22. D  23. B  24. D  25. A  26. A  27. B  28. B  29. D  30. A
31. B  32. C  33. C  34. A  35. B  36. C  37. A  38. D  39. B  40. A

Mã đề: 314  
1. B  2. A  3. B  4. B  5. A  6. B  7. C  8. C  9. D  10. B
11. A  12. C  13. B  14. A  15. D  16. B  17. C  18.C   19. D  20. A
21. C  22. D  23. A  24. A  25. A  26. D  27. D  28. C  29. C  30. A
31. B  32. D  33. B  34. B  35. D  36. C  37. A  38. D  39. A  40. D

Mã đề: 315  
1. B  2. D  3. D  4. D  5. B  6. C  7. B  8. B  9. A  10. D
11. D  12. D  13. C  14. A  15. C  16. A  17. D  18. B  19. D  20. C
21. C  22. B  23. D  24. C  25. B  26. A  27. D  28. B  29. C  30. A
31. D  32. C  33. A  34. B  35. C  36. B  37. C  38. B  39. C  40. C

Mã đề: 316  
1. B  2. C  3. B  4. C  5. B  6. A  7. A  8. A  9. A  10. A
11. C  12. B  13. A  14. C  15. D  16. C  17. A  18. A  19. A  20. C
21. D  22. D  23. A  24. B  25. D  26. A  27. D  28. D  29. C  30. D
31. D  32. C  33. B  34. B  35. D  36. C  37. C  38. B  39. C  40. D

Mã đề: 317  
1. B  2. A  3. D  4. A  5. A  6. D  7. A  8. C  9. D  10. C
11. C  12. D  13. A  14. A  15. B  16. B  17. D  18. D  19. B  20. B
21. C  22. D  23. C  24. C  25. B  26. C  27. B  28. C  29. A  30. A
31. D  32. C  33. C  34. D  35. A  36. B  37. A  38. C  39. C  40. D

Mã đề: 318  
1. D  2. C  3. D  4. D  5. A  6. A  7. A  8. C  9. A  10. D
11. B  12. B  13. B  14. C  15. B  16. C  17. D  18. B  19. D  20. D
21. D  22. A  23. A  24. D  25. C  26. A  27. B  28. A  29. D  30. C
31. B  32. C  33. B  34. B  35. B  36. A  37. C  38. A   39. B  40. C

Mã đề: 319  
1. C  2. C  3. B  4. C  5. A  6. D  7. A  8. B  9. D  10. D
11. D  12. C  13. D  14. A  15. A  16. B  17. A  18. B  19. A  20. A
21. D  22. B  23. A  24. C  25. C  26. C  27. D  28. B  29. A  30. C
31. B  32. A  33. A  34. C  35. B  36. B  37. C  38. C  39. B  40. C

Mã đề: 320  
1. C  2. C  3. B  4. D  5. A  6. A  7. D  8. C  9. C  10. A
11. B  12. A  13. C  14. C  15. A  16. C  17. C  18. D  19. C  20. D
21. B  22. D  23. C  24. B  25. C  26. D  27. B  28. B  29. D  30.A
31. A  32. D  33. A  34. B  35. D  36. B  37. B  38. A  39. B  40. D

Mã đề: 321  
1. B  2. A  3. A  4. D  5. D  6. C  7. B  8. B  9. B  10. C
11. A  12. C  13. C  14. C  15. A  16. C  17. C  18.A   19. D  20. A
21. B  22. B  23. D  24. D  25. B  26. C  27. D  28. A  29. D  30. D
31. A  32. B  33. B  34. D  35. B  36. B  37. D  38. A  39. A  40. D

Mã đề: 322  
1. D  2. A  3. C  4. D  5. C  6. A  7. A  8. C  9. B  10. B
11. D  12. C  13. D  14. A  15. B  16. B  17. B  18. D  19. D  20. D
21. A  22. B  23. C  24. C  25. A  26. A  27. D  28. D  29. C  30. B
31. A  32. C  33. D  34. D  35. C  36. B  37. A  38. A  39. D  40. D

Mã đề: 323  
1. A  2. D  3. B  4. D  5. A  6. C  7. D  8. D  9. C  10. B
11. C  12. C  13. D  14. A  15. D  16. A  17. C  18. B  19. B  20. D
21. C  22. B  23. C  24. B  25. D  26. D  27. A  28.A   29. B  30. D
31. A  32. B  33. C  34. B  35. C  36. A  37. C  38. A  39. B  40. C

Mã đề: 324  
1. A  2. D  3. A  4. C  5. C  6. A  7. A  8. C  9. D  10. C
11. C  12. D  13. B  14. A  15. B  16. A  17. B  18. B  19. B  20. D
21. A  22. C  23. D  24. D  25. C  26. D  27. B  28. B  29. D  30. C
31. A  32. D  33. C  34. B  35. B  36. A  37. D  38. A  39. C  40. C

Chiều nay 10/8/2020 các thí sinh sẽ tkhép lại kỳ thi THPT Quốc gia 2020 với bài thi môn Ngoại ngữ vào buổi chiều -> đáp án môn Tiếng Anh  tại đây

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: