Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 Vật lý ĐÃ ĐỦ 24 MÃ ĐỀ

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2020 Vật lý ĐÃ ĐỦ 24 MÃ ĐỀ

Quý phụ huynh và các em học sinh cập nhật toàn bộ đề thi và đáp án của kỳ thi THPT Quốc gia 2020 TẠI ĐÂY

Vào sáng ngày hôm nay 10/8/2020, học sinh đã bước vào bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên/ Khoa học xã hội

Dưới đây là cập nhật đề thi và đáp án tham khảo của đề thi THPT Quốc gia 2020 vật lý. Mời các em học sinh và Quý phụ huynh theo dõi

Đề thi THPT Quốc gia 2020 vật lý mã đề 222

 

Đáp án tham khảo Đề thi THPT Quốc gia 2020 vật lý (liên tục cập nhật)

Mã đề: 201 
1.C  2.B  3.D  4.A  5.C  6.A  7.C  8.D  9.C  10.A
11.B  12.A  13.B  14.D  15.B  16.A  17.A  18.A  19.D  20.A
21.D  22.D  23.B  24.D  25.A  26.A  27.B  28.A  29.D  30.B
31.D  32.D  33.D  34.B  35.B  36.A  37.D  38.D  39.A  40.B

Mã đề: 202 
1.D  2.B  3.C  4.D  5.D  6.B  7.A  8.C  9.C  10.D
11.A  12.B  13.B  14.C  15.A  16.A  17.C  18.C  19.B  20.B
21.C  22.A  23.A  24.B  25.A  26.B  27.B  28.A  29.B  30.C
31.A  32.C  33.B  34.A  35.A  36.A  37.B  38.C  39.C  40.B

Mã đề: 203 
1.D  2.A  3.A  4.C  5.C  6.D  7.A  8.B  9.D  10.C
11.B  12.D  13.B  14.A  15.C  16.A  17.D  18.A  19.D  20.B
21.B  22.A  23.A  24.D  25.D  26.B  27.D  28.D  29.B  30.A
31.B  32.A  33.B  34.D  35.D  36.B  37.D  38.B  39.A  40.B

Mã đề: 204 
1.C  2.A  3.D  4.C  5.C  6.B  7.B  8.C  9.C  10.A
11.D  12.B  13.B  14.D  15.D  16.C  17.D  18.D  19.D  20.B
21.C  22.B  23.B  24.C  25.C  26.A  27.D  28.D  29.D  30. B
31.B  32.D  33.D  34.D  35.B  36.C  37.B  38.B  39.C  40.C

Mã đề: 205
1.C  2.C  3.C  4.C  5.B  6.A  7.A  8.D  9.C  10.D
11.A  12.B  13.C  14.B  15.B  16.B  17.C  18.D  19.B  20.C
21.A  22.C  23.B  24.D  25.C  26.A  27.D  28.A  29.A  30.C
31.C  32.B  33.D  34.D  35.B  36.B  37.B  38.A  39.D  40.C

Mã đề: 206
1.B  2.D  3.D  4.A  5.C  6.D  7.D  8.C  9.B  10.C
11.D  12.A  13.B  14.D  15.C  16.C  17.D  18.B  19.B  20.A
21.C  22.C  23.C  24.A  25.A  26.C  27.C  28.D  29.A  30.C
31.A  32.C  33.D  34.A  35.D  36.A  37.D  38.C  39.A  40.A

Mã đề: 207 
1.D  2.B  3.A  4.C  5.A  6.A  7.C  8.A  9.C  10.C
11.D  12.A  13.D  14.C  15.C  16.D  17.A  18.C  19.D  20.D
21.A  22.A  23.C  24.A  25.C  26.D  27.D  28.B  29.A  30.C
31.D  32.A  33.A  34.B  35.D  36.C  37.B  38.B  39.D  40.D

Mã đề: 208

1.D  2.A  3.B  4.C  5.B  6.B  7.B  8.B  9.C  10.B
11.C  12.D  13.D  14.D  15.A  16.C  17.C  18.D  19.D  20D
21.A  22.B  23.A  24.A  25.B  26.A  27.D  28.B  29.C  30.D
31.C  32.D  33.D  34.A  35.B  36.C  37.B  38.C  39.B  40.C

Mã đề: 209
1.B  2.B  3.A  4.B  5.B  6.C  7.B  8.A  9.D  10.B
11.B  12.B  13.C  14.C  15.A  16.C  17.B  18.D  19.C  20.D
21.A  22.B  23.C  24.B  25.D  26.A  27.A  28.B  29.D  30.D
31.A  32.A  33.A  34.D  35.A  36.C  37.D  38.D  39.D  40.D

Mã đề: 210
1.B  2.A  3.A  4.D  5.C  6.A  7.C  8.C  9.D  10.B
11.B  12.D  13.D  14.C  15.D  16.C  17.B  18.B  19.B  20.C
21.B  22.B  23.C  24.A  25.A  26.C  27.A  28.A  29.A  30.C
31.C  32.A  33.C  34.B  35.B  36.C  37.B  38.A  39.B  40.B

Mã đề: 211
1.D  2.D  3.B  4.C  5.D  6.B  7.A  8.B  9.C  10.D
11.D  12.B  13.C  14.D  15.C  16.B  17.D  18.D  19.A  20.A
21.B  22.A  23.B  24.D  25.D  26.A  27.B  28.C  29.A  30.C
31.A  32.D  33.A  34.C  35.C  36.A  37.C  38.C  39.D  40.A

Mã đề: 212
1.B  2.A  3.A  4.C  5.C  6.D  7.A  8.A  9.C  10.C
11.B  12.C  13.C  14.C  15.B  16.A  17.B  18.D  19.A  20.A
21.B  22.C  23.B  24.B  25.B  26.A  27.C  28.D  29.A  30.B
31.D  32.C  33.D  34.D  35.D  36.B  37.A  38.C  39.B  40.B

Mã đề: 213
1.D  2.B  3.B  4.C  5.C  6.A  7.C  8.A  9.D  10.C
11.B  12.A  13.C  14.B  15.B  16.A  17.D  18.B  19.B  20.D
21.A  22.A  23.D  24.B  25.D  26.C  27.D  28.B  29.C  30.C
31.D  32.D  33.C  34.B  35.D  36.D  37.C  38.C  39.C  40.D

Mã đề: 214
1.C  2.A  3.D  4.C  5.D  6.A  7.A  8.D  9.C  10.D
11.B  12.A  13.A  14.B  15.D  16.A  17.C  18.A  19.C  20C
21.D  22.B  23.A  24.C  25.B  26.B  27.D  28.C  29.A  30.A
31.B  32.B  33.D  34.C  35.D  36.D  37.C  38.B  39.B  40.D

Mã đề: 215
1.A  2.B  3.D  4.B  5.B  6.A  7.C  8.C  9.B  10.D
11.C  12.B  13.C  14.C  15.D  16.C  17.D  18.A  19.A  20.B
21.D  22.D  23.B  24.A  25.A  26.D  27.B  28.D  29.A  30.C
31.A  32.B  33.B  34.D  35.A  36.A  37.C  38.B  39.A  40.C

Mã đề: 216
1.A  2.D  3.C  4.A  5.D  6.C  7.D  8.A  9.A  10.A
11.C  12.B  13.D  14.C  15.C  16.B  17.D  18.B  19.B  20.B
21.A  22.D  23.C  24.D  25.B  26.B  27.D  28.C  29.A  30.C
31.D  32.B  33.A  34.C  35.A  36.C  37.C  38.D  39.A  40.A

Mã đề: 217
1.B  2.B  3.C  4.A  5.B  6.A  7.B  8.C  9.C  10.B
11.C  12.D  13.B  14.C  15.D  16.C  17.B  18.C  19.D  20.A
21.D  22.B  23.D  24.C  25.D  26.D  27.A  28.D  29.C  30.D
31.A  32.B  33.A  34.B  35.C  36.A  37.C  38.D  39.B  40.A

Mã đề: 218
1.A  2.D  3.A  4.B  5.B  6.D  7.D  8.C  9.D  10.D
11.D  12.D  13.C  14.C  15.B  16.A  17.C  18.D  19.B  20.B
21.D  22.A  23.B  24.A  25.B  26.A  27.C  28.C  29.B  30.A
31.C  32.A  33.B  34.A  35.A  36.C  37.C  38.B  39.C  40.B

Mã đề: 219
1.B  2.A  3.C  4.B  5.A  6.C  7.C  8.B  9.B  10.B
11.D  12.B  13.A  14.B  15.A  16.C  17.D  18.B  19.D  20.D
21.A  22.C  23.C  24.A  25.D  26.D  27.A  28.D  29.C  30.C
31.A  32.D  33.C  34.C  35.D  36.A  37.C  38.D  39.D  40.C

Mã đề: 220
1.B  2.B  3.D  4.D  5.A  6.C  7.C  8.D  9.A  10.C
11.A  12.A  13.A  14.B  15.A  16.A  17.B  18.B  19.C  20.D
21.B  22.A  23.B  24.C  25.A  26.B  27.D  28.C  29.B  30.C
31.C  32.D  33.C  34.D  35.C  36.A  37.C  38.B  39C.  40.A

Mã đề: 221
1.A  2.C  3.B  4.A  5.D  6.A  7.D  8.C  9.B  10.C
11.A  12.D  13.B  14.B  15.C  16.A  17.D  18.A  19.A  20.C
21.D  22.B  23.A  24.B  25.D  26.B  27.A  28.B  29.C  30.D
31.C  32.C  33.D  34.D  35.B  36.C  37.C  38.D  39.A  40.C

Mã đề: 222 
1.B  2.C  3.B  4.B  5.B  6.A  7.C  8.D  9.D  10.D
11.B  12.A  13.D  14.D  15.D  16.A  17.D  18.A  19.A  20.A
21.C  22.B  23.C  24.B  25.D  26.C  27.C  28.C  29.A  30.D
31.B  32.C  33.B  34.A  35.B  36.B  37.A  38.A  39.D  40.D

Mã đề: 223 
1.B  2.B  3.D  4.D  5.C  6.A  7.B  8.A  9.B  10.D
11.A  12.C  13.A  14.C  15.D  16.A  17.B  18.B  19.B  20D
21.A  22.C  23.A  24.D  25.D  26.C  27.A  28.B  29.D  30.C
31.D  32.B  33.C  34.D  35.D  36.A  37.A  38.D  39.C  40.D

Mã đề: 224
1.A  2.B  3.D  4.C  5.A  6.D  7.D  8.B  9.A  10.A
11.A  12.B  13.C  14.B  15.A  16.B  17.D  18.D  19.D  20.C
21.B  22.A  23.D  24.C  25.A  26.C  27.C  28.B  29.C  30.B
31.C  32.B  33.C  34.D  35.A  36.C  37.D  38.A  39.C  40.D

 

Chiều nay 10/8/2020 các thí sinh sẽ khép lại kỳ thi THPT Quốc gia 2020 với bài thi môn Ngoại ngữ vào buổi chiều -> đáp án môn Tiếng Anh tại đây

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: