Chữa đề minh họa hóa 2020 lần 2 - cập nhật lời giải chi tiết

07/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Chữa đề minh họa hóa 2020 lần 2 - cập nhật lời giải chi tiết

Đáp án đề thi CHÍNH THỨC kỳ thi THPT Quốc gia 2020 TẠI ĐÂY

https://ccbook.vn/doc-tin/dap-an-de-thi-thpt-quoc-gia-2020/

Đáp án đề minh họa hóa 2020 lần 2

đề minh họa hóa 2020 lần 2 - bảng đáp án chi tiết Bảng đáp án trắc nghiệm đề minh họa hóa 2020 lần 2

Cập nhật: câu 80 có đáp án A

Tải đề minh họa hóa 2020 lần 2 và 8 môn thi khác TẠI ĐÂY 

Phân tích và nhận định đề thi

Lời giải chi tiết từng câu: ĐÃ CẬP NHẬT 40/40 CÂU

1, giải chi tiết đề minh họa hóa 2020 lần 2 - phần 1

Câu 41: Kim loại A có tính khử yếu hơn Cu nên không đẩy được Cu ra khỏi dung dịch muối Đáp án A

Câu 42: Kim loại kiềm là các kim loại thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn. Gồm Li, Na, K, Rb, Cs. Đáp án B

Câu 43: Khí CO sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, rất độc và gây ô nhiễm môi trường. Đáp án A

Câu 44 đề minh họa hóa 2020 lần 2: CHỊCH,COOCH, +H,O " CHỊCH,COOH+CH OH Đáp án A

Câu 45:  Fe + 2HCl → FeCl2 +H Fe+ CuSo, → FeSO, +Cu Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag Đáp án A

Câu 46: Metylamin là amin có môi trường kiềm nên có khả năng làm xanh quỳ tím Đáp án D

Câu 47: Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính Đáp án C

Câu 48: Sắt có số oxi hóa +2 trong các hợp chất Fe(OH)2, Fe(NO3)2, FeO

Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất Fe2(SO4), Đáp án C

Câu 49: Etilen có nối đôi C=C nên có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp Đáp án A

Câu 50: Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng giữa nhôm và oxit của kim loại Đáp án A

Câu 51 đề minh họa hóa 2020 lần 2: Glucozo có CTPT là: C6H12O6 Đáp án C

Câu 52: Kim loại kiềm và một số kim loại kiềm thổ tan trong nước dư Đáp án A.

Câu 53: Nguyên tắc làm mềm nước cứng là loại bỏ các ion Ca2+ và Mg2+ Đáp án C

Câu 54: A. FeCl3 + KOH -> Fe(OH)3 + H2O

B, C, D không phản ứng Đáp án A

Câu 55: Chất điện li yếu bao gồm axit yếu, bazo yếu và 1 số muối Đáp án C

Câu 56: (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH -> 3 C17H33COONa+ C3H5(OH)3 Đáp án D

Câu 57: Đáp án A

Câu 58 đề minh họa hóa 2020 lần 2: A. CH4

B, CH2=CH2

C,HC=CH

D, C6H6

Đáp án C

Câu 59: Đáp án

Câu 60: Đáp án B

Câu 61: Số mol Zn = số moil Cu = 0,15 mol suy ra khối lượng Zn = 9,75 g

Câu 62: số mol H2 = 3/2 số mol Al suy ra thể tích khí hidro là 3, 36 lít

Đáp án D

Câu 63: C2H5OH -> C2H4 + H2O (xúc tác H2SO4) Đáp án A

Câu 64: Lysin làm đổi màu quỳ tím sang xanh Đáp án A

Câu 65 đề minh họa hóa 2020 lần 2: Saccarozo -> Glucozo + Fructozo (hiệu suất = 75%)

0,2 mol Sac -> 0,2 x 75% mol Glu suy ra m (glu) = 27 g

Đáp án B

2, giải chi tiết đề minh họa hóa 2020 lần 2 - phần 2

Câu 66

Phương trình hóa học

Gly – ala + 2 NaOH -> GlyNa + AlaNa + 2 H2O

Theo phương trình hóa học số mol Gly – ala = ½ số mol NaoH = 0,1 mol

M (Gly ala) = M gly + M ala – M H2O = 75 + 89 – 18 = 146

Vậy m (gly ala) = 14,6 gam

Đáp án A

Câu 67 đề minh họa hóa 2020 lần 2: X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp suy ra X là tinh bột

Thủy phân X xúc tác axit hoặc enzim ra Y suy ra Y là glucozo

Phương trình hóa học minh họa

6n CO2 + 5n H2O -> (C6H10O5)n (tinh bột) + 6nCO2

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6 (glucozo)

Đáp án A

Câu 68

A đúng

B đúng, phương trình minh họa: 2Al2O3 điện phân nóng chảy với xúc tác criotit -> 4 Al + 3O2

C đúng, phương trình minh họa: 2 Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3

D sai, tính khử của Ag yếu hơn Cu

Đáp án C

Câu 69 đề minh họa hóa 2020 lần 2: Phương án A

FeO + 4HNO3 đặc nóng -> Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe2O3 + 6HNO3 đăc nóng -> 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Phương án B

FeO + 2HCl -> FeCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

Phương án C

FeO + H2SO4 loãng -> FeSO4 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 loãng -> Fe2(SO4)3 + 3H2O

Phương án D

FeO + 2NaHSO4 -> FeSO4 + Na2SO4 + H2O

Fe2O3 + 6NaHSO4 -> Fe2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O

Vậy chọn đáp án A

Câu 70 đề minh họa hóa 2020 lần 2:

Tơ tổng hợp là các tơ có nguồn gốc 100% do con người tạo ra

Có 2 tơ thuộc loại tổng hợp là capron, olon. Đáp án B

Câu 71: áp dụng bảo toàn khối lượng: mO2 = mX – mKL = 8,4 – 6 = 2,4 g

Vậy nO2 = 0,0075 mol

Ta có nHCl = 2nO = 4 nO2 = 0,3 mol

V HCl = 0,3 l = 300ml

Đáp án A

3, giải chi tiết đề minh họa hóa 2020 lần 2 - phần 3

Câu 72

Xét tỉ số n NaOH / n X (k)

1 < k = 0,35/ 0,25 < 2

Vậy hỗn hợp X thu được gồm 1 este của ancol và 1 este của phenol

Má au phản ứng chỉ thu được 2 muối, chứng tỏ 2 este có chung gốc axit

Vậy công thức hóa học của 2 este là HCOOC6H4CH3 (x mol) và HCOOCH2C6H5 (y mol)

Ta có hệ phương trình: nX = x + y = 0,25; n NaOH = x + 2y = 0,35

Giải hệ phương trình có x = 0,15 mol và y = 0,1 mol

Hỗn hợp 2 muối: HCOONa 0,25 mol và CH3C6H4ONa 0,15 mol

Vậy m = 30 gam

Đáp án B

Câu 73 đề minh họa hóa 2020 lần 2

(a) sai, hỗn hợp không tan hết

2Na + 2 H2O -> 2NaOH + H2

Al2O3 + 2 NaOH -> H2O + 2NaAlO2

(d) sai, Cu khử được Fe3+

Đáp án A

Câu 74

nC = n khí tăng = 0,07 – 0,04 = 0,03 mol

C + (H2O, CO2) -> (H2, CO, CO2) + O trong oxit tách ra -> (H2O, CO2)

Ta thấy cả quá trình

C0 -> C+4+ 4e

O0 + 2e -> O-2

Bảo toàn e: 4nC = 2nO -> nO trong oxit tách ra = 0,06 mol

=> m = 20 – mO trong oxit tách ra = 20 – 0,06 x 16 = 19,04 gam

Đáp án A

Câu 75 đề minh họa hóa 2020 lần 2

Ta có: công thức của triglixerit sẽ có dạng: C57HxO6 (vì cùng tạo từ các axit có 18C)

C57HxO6 + 3,22 mol O2 -> 2,28 mol CO2 + y mol H2O

nX = 2,28/ 57 = 0,04 mol

Bảo toàn nguyên tố O: y = 0,04.6 + 3,22.2 – 2,28.2 = 2,12

Suy ra x = 2. 2,12 / 0,04 = 106

Số liên kết C –C = tổng số liên kết trừ đi tổng số liên kết C-O = (2 + 2,57-106)/ 2 – 3 = 2

A = 2. 0,04 = 0,08 mol

Đáp án B

4, giải chi tiết đề minh họa hóa 2020 lần 2 - phần 4

Câu 76

Câu a đúng vì mỡ lợn hoặc dầu dừa có chứa chất béo

Câu b đúng vì nho chín có chứa nhiều glucozo

Câu c đúng vì tơ tắm là tơ poliamit (được tạo nên từ các alpha axit amin) kém bền trong môi trường axit và bazo

Câu d sai vì dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím

Đáp án B

Câu 77 đề minh họa hóa 2020 lần 2

Câu a đúng vì chưa có nhiệt độ nên cả hai bình đều chưa xảy ra phản ứng, do đó chất lỏng trong bình đều phân thành hai lớp

Câu b đúng

Câu c đúng, Phương trình hóa học minh họa

HCOOC2H5 + NaOH (nhiệt độ) -> HCOONa + C2H5OH

Câu d đúng, Phương trình hóa học xảy ra ở bình thứ nhất

HCOOC2H5 (thuận nghịch) HCOOH + C2H5OH

Phương trình xảy ra ở bình thứ hai

HCOOC2H5 + NaOH (nhiệt độ) -> HCOONa + C2H5OH

Do đó chất hữu cơ HCOOH ở bình 1 và HCOONa ở bình 2 thu được có khả năng tham gia phản ứng -> cả 4 đáp án đúng

Đáp án B

Câu 78 đề minh họa hóa 2020 lần 2

Ta có Công thức phân tử là C3H6O -> T là HOC2H4COOH -> Z là HOC2H4COONa

Mà Y cũng có 3 nguyên tử C trong phân tử -> Y là C2H5COONa

Xét các phát biểu

Phát biểu (a): HOC2H4COOH + 2 Na -> NaZOC2H4 COONa + H2

Số mol H2 và số mol T bằng nhau nên (a) đúng

Phát biểu (b): E có công thức dạng C2H5COOC2H4COOC3H7

Gốc –C2H4- có 2 đồng phân

Gốc C3H7 có 2 đồng phân

-> E có 4 đồng phân cấu tạo nên (b) đúng

Phát biểu (c). Ancol X là C3H7OH nên (c) sai

Phát biểu (d): Khối lượng mol của Z (HOC2H4COOH) là 112g/ mol nên (d) sai

Đáp án C

Câu 79 đề minh họa hóa 2020 lần 2

n(H2) = 0,05 mol nên n (NaOH phản ứng) = 2 n(H2) = 0,1 mol

Bảo toàn khối lượng: mZ = 7,34 + 0,1. 40 – 6,74 = 4,6 (gam)

Z có công thức R(OH)x: 0,1/ x mol -> R + 17x = 4,6 x/0,1 = 46x -> R = 29x

Vậy suy ra x =1, R = 29: C2H5

Vậy ancol C2H5OH 0,1 mol

Theo bảo toàn nguyên tố Na, n Na2CO3 = ½ n NaOH = 0,05 mol

Suy ra: n C/ muối = n Na2CO3 + n CO2 = 0,05 + 0,05 = 0,1 mol

Nhận thấy: nC = nNa, muối gồm HCOONa (a mol); (COONa)2 (b mol) (Vì M X, Y < 150)

Bảo toàn nguyên tố Na ta có a + 2b = 0,1

m(muối) = 68a + 134b = 6,74 nên a = 0,04; b = 0,03

Ta có E: HCOOC2H5(0,04 mol); (COOC2H5)2 (0,03 mol)

-> %mX = 40,33%

Đáp án B

Câu 80 đề minh họa hóa 2020 lần 2

Đặt nX = a mol, nY = b mol

Vậy m hỗn hợp = 180a + 177b = 8,91 (1)

Do Y có 3 nguyên tử N nên Y chắc chắn là muối amoni của dipeptit với amin đơn chức C2H7N

Do X có 4 oxi và 2 N nên có thể xảy ra 2 trường hợp sau

TH1: X tạo bởi aixt 2 chức và amin đơn chức C2H7N

X + 2NaOH -> muối + 2C2H7N + 2 H2O

Số mol trong phản ứng lần lượt là a, 2a, a, 2a, 2a

Y + 2NaOH-> muối + C2H7N + H2O

Số mol trong phản ứng lần lượt là b; 2b; b; b

Suy ra số mol khí 2a + b = 0,05 mol (2)

Giải (1) và (2) ra nghiệm âm nên loại

TH2: X tạo bởi axit đơn chức và amin 2 chức C2H8N2

X + 2NaOH -> muối + C2H8N2 + 2H2O

Số mol trong phản ứng lần lượt là: a; 2a; a; 2a

Y + 2NaOH -> muối + C2H7N + H2O

Số mol trong phản ứng lần lượt là: b, 2b, b, b

Suy ra số mol khí: a + b = 0,02 (2’)

Giải hệ phương trình gồm (1) và (2’) ta được a = 0,02 và b = 0,03

Từ các phương trình hóa học

n(NaOH) = 2a + 2b = 0,01 mol

nH2O = 2a + b = 0,07 mol

Theo bảo toàn khối lượng, m muối = m hỗn hợp + mNaOH – m(C2H8N2 + m C2H7N + mH2O)

= 8,91 + 0,1 . 40 – (0,02. 60+ 0,03.45 + 0,07.18)

= 9,1 gam

Vậy m gần nhất với giá trị 9,0 gam

Đáp án A

================================

Nhận sách CC Thần tốc luyện đề ôn thi Đại học FREE TẠI ĐÂY 

Gợi ý chọn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 full 8 môn 

Đồng giá 99k/ cuốn CC Thần tốc luyện đề 2020 - Bộ 45 đề thi chuẩn cấu trúc Bộ Giáo dục có đáp án chi tiết 

Đồng giá 168k/ cuốn Bí quyết chinh phục điểm cao kì thi THPT Quốc gia -> bộ sách NÂNG CAO ôn TỰ LUẬN thi Bách Khoa, Ngoại thương

Đột phá 8+ kì thi THPT Quốc gia: Trọn bộ kiến thức + dạng bài mẫu xuyên suốt 3 năm THPT

Ôn luyện kì thi THPT Quốc gia

Infographic kì thi THPT Quốc gia

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: