Đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf tỉnh Nghệ An - phần 2

07/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf tỉnh Nghệ An - phần 2

Tải ngay đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf cũng như hàng trăm nghìn bộ đề ôn thi THPT Quốc gia 2020 mới nhất tại đây

Đề minh họa 2020 lần 1 full 8 môn kèm lời giải chi tiết

Đề minh họa 2020 lần 2 full 8 môn kèm lời giải chi tiết

Nhận sách CC Thần tốc luyện đề ôn thi Đại học FREE TẠI ĐÂY 

Gợi ý chọn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 full 8 môn 

Đồng giá 99k/ cuốn CC Thần tốc luyện đề 2020 - Bộ 45 đề thi chuẩn cấu trúc Bộ Giáo dục có đáp án chi tiết 

Đồng giá 168k/ cuốn Bí quyết chinh phục điểm cao kì thi THPT Quốc gia -> bộ sách NÂNG CAO ôn TỰ LUẬN thi Bách Khoa, Ngoại thương

Đột phá 8+ kì thi THPT Quốc gia: Trọn bộ kiến thức + dạng bài mẫu xuyên suốt 3 năm THPT

Ôn luyện kì thi THPT Quốc gia

Infographic kì thi THPT Quốc gia

4, đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf tỉnh Nghệ An – phần IV: Bài đọc điền từ

 Đề và đáp án chi tiết từng câu cho đề thi môn tiếng Anh năm 2019 tỉnh Nghệ An

Đề bài

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

The invention of the mobile phone has undoubtedly revolutionized the way people communicate and influenced every aspect of our lives. The issue is whether this technological innovation has (25) ______ more harm than good. In order to answer the question, we must first turn to the types of consumers. Presumably, most parents (26) ______ are always worrying about their children’s safety buy mobile phones for them to track their whereabouts. We can also assume that most teenagers want mobile phones to avoid missing out on social contact. In this context, the advantages are clear. (27) ________, we cannot deny the fact that text messages have been used by bullies to intimidate fellow students. There is also (28) ________ evidence that texting has affected literacy skills.

The widespread use of mobile phone has, out of question, affected adult consumers too. What employee, on the way home from work, would be reluctant to answer a call from their boss? Apparently, only 18% of us, according to a survey, are willing to switch off our mobile phones once we've left the office.

Admittedly, mobile phones can be intrusive but there are obvious benefits to possessing one. Personally speaking, they are invaluable when it comes to making social or business arrangements at short (29) _______. They also provide their owners with a sense of security in emergency situations.

Question 25 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf 

A, done           B, played         C, made           D, brought

Question 26:   

A, which         B, whom         C, who D, what

Question 27 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf :   

A, Moreover    B, However     C, Therefore    D, So that

Question 28 :   

A, indisputable            B, arguable      C, doubtless    D, unhesitating

Question 29 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf :   

A, time            B, warning      C, term            D, notice

Đáp án chi tiết

Question 25. A

Kiến thức: Cụm từ

Giải thích:

do harm: gây hại

The issue is whether this technological innovation has (25) done more harm than good

Tạm dịch: Vấn đề là liệu sự đổi mới công nghệ này gây hại nhiều hơn hay là tốt hơn.

Chọn A

Question 26 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf . C

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Giải thích:

Trong mệnh đề quan hệ, khi muốn thay danh từ chỉ người ở vị trí chủ ngữ (parents), ta sử dụng “who”. Presumably, most parents (26) who are always worrying about their children’s safety buy mobile phones for them to track their whereabouts.

Tạm dịch: Có lẽ, hầu hết các bậc cha mẹ mà luôn lo lắng về sự an toàn của con cái thì mua điện thoại di động để theo dõi nơi ở của chúng.

Chọn C

Question 27.đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf  B

Kiến thức: Liên từ

Giải thích:

A, Moreover: hơn nữa

B, However: tuy nhiên

C, Therefore: vậy nên

D, So that: vậy nên

(27)     However, we cannot deny the fact that text messages have been used by bullies to intimidate fellow students.

Tạm dịch: Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận thực tế là tin nhắn văn bản đã bị những kẻ bắt nạt sử dụng để đe dọa các học sinh.

Chọn B

Question 28. A

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

A, indisputable (adj): không thể chối cãi

B, arguable (adj): gây tranh cãi

C, doubtless (adj): không nghi ngờ

D, unhesitating (adj): không ngần ngại

There is also (28) indisputable evidence that texting has affected literacy skills.

Tạm dịch: Ngoài ra còn có bằng chứng không thể chối cãi rằng nhắn tin đã ảnh hưởng đến kỹ năng đọc viết.

Chọn A

Question 29 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf . D

Kiến thức: Cụm từ

Giải thích:

at short notice: trong một thời gian ngắn

Personally speaking, they are invaluable when it comes to making social or business arrangements at short (29) notice.

Tạm dịch: Nói một cách cá nhân, họ là vô giá khi nói đến việc sắp xếp xã hội hoặc kinh doanh trong thời gian ngắn.

Chọn D

Dịch bài đọc 1 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf 

Phát minh của điện thoại di động chắc chắn đã cách mạng hóa cách mọi người giao tiếp và ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Vấn đề là liệu sự đổi mới công nghệ này đã làm hại nhiều hơn hay là tốt hơn. Để trả lời câu hỏi, trước tiên chúng ta phải chuyển sang các kiểu người tiêu dùng. Có lẽ, hầu hết các bậc cha mẹ luôn lo lắng về sự an toàn của con cái họ mua điện thoại di động để theo dõi nơi ở của chúng. Chúng ta cũng có thể cho rằng hầu hết thanh thiếu niên muốn điện thoại di động để tránh bỏ lỡ liên lạc xã hội. Trong bối cảnh này, những lợi thế là rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận thực tế là tin nhắn văn bản đã bị những kẻ bắt nạt sử dụng để đe dọa các học sinh. Ngoài ra còn có bằng chứng không thể chối cãi rằng nhắn tin đã ảnh hưởng đến kỹ năng đọc viết.

Việc sử dụng rộng rãi điện thoại di động, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng ảnh hưởng đến người tiêu dùng trưởng thành. Nhân viên nào, trên đường đi làm về, sẽ miễn cưỡng trả lời cuộc gọi từ sếp của họ? Rõ ràng, chỉ có 18% chúng ta, theo một cuộc khảo sát, sẵn sàng tắt điện thoại di động của chúng ta sau khi chúng ta rời văn phòng.

Phải thừa nhận rằng, điện thoại di động có thể xâm nhập nhưng có những lợi ích rõ ràng khi sở hữu nó.

Nói một cách cá nhân, họ là vô giá khi nói đến việc sắp xếp xã hội hoặc kinh doanh trong thời gian ngắn.

Chúng cũng cung cấp cho chủ sở hữu của một cảm giác an toàn trong các tình huống khẩn cấp.

5, đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf tỉnh Nghệ An – phần V: bài đọc hiểu số 1

Đề bài

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

In Africa, people celebrate with joy the birth of a new baby. The Pygmies would sing a birth-song to the child. In Kenya, the mother takes the baby strapped to her back into the thorn enclosure where the cattle are kept. There, her husband and the village elders wait to give the child his or her name.

In West Africa, after the baby is eight days old, the mother takes the baby for its first walk in the big, wide world, and friends and family are invited to meet the new baby. In various African nations, they hold initiation ceremonies for groups of children instead of birthdays. When children reach a certain designated age, they learn the laws, beliefs, customs, songs and dances of their tribes. Some African tribes consider that children from nine to twelve are ready to be initiated into the grown up world. They may have to carry out several tests.

Maasai boys around thirteen years old to seventeen undergo a two-stage initiation. The first stage lasts about three months. The boys leave their parents' homes, paint their bodies white, and are taught how to become young warriors. At the end of this stage, they have their heads shaved and they are also circumcised. At the second stage, the young warriors grow their hair long and live in a camp called a “manyatta” where they practice hunting the wild animals that might attack the Maasai herds. This stage may last a few years. When they are ready, they will marry and become owners of large cattle herds like their fathers. The girls are initiated when they are fourteen or fifteen. They are taught by the older women about the duties of marriage and how to care for babies. Soon after that they are married and lead a life similar to that of their mothers.

Câu hỏi và đáp án chi tiết bài đọc số 2 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf 

Question 30: What does the passage mainly discuss?

A, Celebrations in Africa

B, Birthday ceremonies for children in Africa

C, Traditions of Maasai people when having a new baby.

D, Activities in a birth celebration.

Question 31 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf : Where do people in Kenya give the name to the child?

A, at the village church

B, on the cattle farm

C, at their house

D, near the thorn fence

Question 32: Which of the following is NOT mentioned in paragraph 2?

A, An eight-day-old child will be taken for the first walk by his or her mother.

B, Children have to learn their tribes' cultures and traditions when they are old enough.

C, Children are initiated for a mature life in the presence of their friends and family.

D, Children have to overcome a few trials to enter the grown-up world

Question 33 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf : The word "undergo" in paragraph 3 is closest in meaning to ______________.

A, commence  B, experience  C, participate in           D, explore

Question 34: What does the word "they" in paragraph 3 refer to?

A, the Maasai herds

B, the wild animals

C, the young warriors

D, the cattle owners

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf 

Question 30. B

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Đoạn văn chủ yếu thảo luận về vấn đề gì?

A, Lễ kỷ niệm ở Châu Phi.

B, Nghi lễ sinh nhật cho trẻ em ở Châu Phi.

C, Truyền thống của người Maasai khi có con mới.

D, Các hoạt động trong một lễ kỷ niệm sinh nhật.

Chọn B

Question 31 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf . B

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Người dân ở Kenya đặt tên cho đứa trẻ ở đâu?

A, tại nhà thờ làng

B, trên trang trại gia súc

C, ở nhà họ

D, gần hàng rào gai

Thông tin: In Kenya, the mother takes the baby strapped to her back into the thorn enclosure where the cattle are kept. There, her husband and the village elders wait to give the child his or her name.

Tạm dịch: Ở Kenya, người mẹ đưa em bé bị trói vào lưng vào chuồng gai nơi nuôi gia súC, Ở đó, chồng cô và những người lớn tuổi trong làng chờ đợi để đặt cho đứa trẻ tên của mình.

Chọn B

Question 32 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf . C

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập trong đoạn 2?

A, Một đứa trẻ tám ngày tuổi sẽ được mẹ đưa đi dạo đầu tiên.

B, Trẻ em phải học văn hóa và truyền thống của bộ tộc khi đủ tuổi.

C, Trẻ em được bắt đầu cho một cuộc sống trưởng thành với sự có mặt của bạn bè và gia đình của họ.

D, Trẻ em phải vượt qua một vài thử thách để bước vào thế giới trưởng thành.

Chọn C

Question 33 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf . B

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Từ “undergo” ở đoạn 3 gần nghĩa nhất với?

A, bắt đầu       B, kinh nghiệm            C, tham gia      D, khám phá

Thông tin: Maasai boys around thirteen years old to seventeen undergo a two-stage initiation.

Tạm dịch: Các cậu bé Maasai khoảng mười ba tuổi đến mười bảy tuổi trải qua một sự khởi đầu với hai giai đoạn.

Chọn B

Question 34 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf . C

Kiến thức: Đọc hiểu

Giải thích:

Từ “they” ở đoạn 3 nói tới ai?

A, đàn Maasai

B, động vật hoang dã  C, chiến binh trẻ

D, chủ gia súc

Thông tin: When they are ready, they will marry and become owners of large cattle herds like their fathers.

Tạm dịch: Khi họ sẵn sàng, họ sẽ kết hôn và trở thành chủ sở hữu của những đàn gia súc lớn như cha của họ.

Chọn C

Dịch bài đọc số 2 đề thi thpt quốc gia 2019 môn anh pdf 

Ở châu Phi, mọi người ăn mừng với sự vui mừng khi sinh em bé mới. Người Pygmies sẽ hát một bài hát sinh nhật cho đứa trẻ. Ở Kenya, người mẹ đưa em bé bị buộc trên lưng vào chuồng gai nơi nuôi gia súC, Ở đó, chồng cô và những người lớn tuổi trong làng chờ đợi để đặt cho đứa trẻ tên của mình.

Ở Tây Phi, sau khi em bé được tám ngày tuổi, người mẹ đưa em bé đi dạo đầu tiên trong thế giới rộng lớn, và bạn bè và gia đình được mời đến gặp em bé mới. Ở nhiều quốc gia châu Phi khác nhau, họ tổ chức các buổi lễ khởi đầu cho các nhóm trẻ em thay vì sinh nhật. Khi trẻ em đến một độ tuổi nhất định, chúng học luật, tín ngưỡng, phong tục, bài hát và điệu nhảy của bộ lạC, Một số bộ lạc châu Phi cho rằng trẻ em từ chín đến mười hai tuổi đã sẵn sàng để được bắt đầu vào thế giới trưởng thành. Họ có thể phải thực hiện một số thử nghiệm.

Các cậu bé Maasai khoảng mười ba tuổi đến mười bảy tuổi trải qua một sự bắt đầu gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên kéo dài khoảng ba tháng. Các cậu bé rời khỏi nhà của cha mẹ, sơn trắng cơ thể và được dạy cách trở thành những chiến binh trẻ. Vào cuối giai đoạn này, họ đã cạo đầu và họ cũng được cắt bao quy đầu. Ở giai đoạn thứ hai, các chiến binh trẻ mọc tóc dài và sống trong một trại có tên là rất nhiều người, nơi họ thực hành săn bắn những động vật hoang dã có thể tấn công đàn Maasai. Giai đoạn này có thể kéo dài một vài năm. Khi họ sẵn sàng, họ sẽ kết hôn và trở thành chủ sở hữu của những đàn gia súc lớn như cha của họ. Các cô gái được bắt đầu khi họ mười bốn hoặc mười lăm. Chúng được dạy bởi những người phụ nữ lớn tuổi về nhiệm vụ của hôn nhân và cách chăm sóc em bé. Không lâu sau đó, họ kết hôn và có một cuộc sống tương tự như mẹ của họ.

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: