Đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh: Bộ câu hỏi multiple choice

10/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh: Bộ câu hỏi multiple choice

Phần multiple choice trong đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh thường chiếm đến 40% số câu hỏi. Đây là phần vô cùng quan trọng. Kiến thức của các câu hỏi multiple choice bao phủ gần như toàn bộ những chủ điểm chính. Bao gồm từ vựng, ngữ pháp, câu hỏi giao tiếp thực tế,..

Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh phần multiple choice số 1

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh - multiple choice 

Multiple choice là dạng câu hỏi nhiều lựa chọn, thường xuất hiện trong đề thi THPT QG môn Tiếng Anh và chiếm tỉ trọng lớn

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5: Richard Byrd was ____ first person in history to fly over ____ North Pole.

A, the - a         B, the - Ø        C, the - the      D, Ø - Ø

Question 6: The President _____ a speech, but in the end he _____ his mind.

A, delivered - had changed

B, was delivering - changed

C, would deliver - had changed

D, was going to deliver - changed

Question 7 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh: _____ you happen to visit him, give him my best wishes.

A, Could         B, Would        C, Might          D, Should

Question 8: The new supermarket is so much cheaper than the one in John Street. _____, they do free home deliveries.

A, Moreover B, Consequently C, Nevertheless D, Instead

Question 9: Jimmy, dressed in jeans and a black leather jacket, arrived at the party _____ his motorbike.

A, by   B, on   C, in    D, through

Question 10: We decided not to travel, _____ the terrible weather forecast.

A, having heard         

B, to have heard

C, having been heard

D, to have been heard

Question 11 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh: _____, she managed to hide her feelings.

A, However jealous she felt

B, if she would feel jealous

C, Despite of her being jealous

D, In case she felt jealous

Question 12: The manager regrets _____ that a lot of people will be made redundant by the company next year.

A, announcing             B, having announced

C, to announced          D, to have announced

Question 13: During the presentation, each _____ can possible three questions to the guest speaker.

A, attendance B, attentive     C, attendee      D, attend

Question 14: Today, some students tend to _____ the importance of soft skills as they solely focus on academic subjects at school.

A, overlook     B, urge            C, emphasize   D, implement

Question 15: In some countries, many old-aged parents like to live in a nursing home. They want to _____ independent lives.

A, give            B, take             C, keep            D, lead

Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh phần multiple choice số 2

Question 16: The widened _____ will help keep traffic flowing during rush hours.

A, entryway    B, runway       C, freeway      D, pathway

Question 17: As John _____ enjoyed doing research, he never could imagine himself pursuing other careers.

A, thoroughly B, totally         C, extremely    D, utterly

Question 18 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh: Everyone will tell you that becoming a parent is challenging, but you never really know what that means until you learn about it the _____ way.

A, long            B, direct          C, full D, hard

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 19: Tim is thinking of leaving his present job because his manager is always getting at him.

A, hitting         B, disturbing   C, defending   D, criticizing

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh - từ đồng nghĩa 

Tìm từ hay cụm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ cho trước trong câu là dạng bài thường gặp

Question 20: You can use a microwave or cook this kind of food in a conventional oven.

A, unique        B, modern       C, traditional   D, extraordinary

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 21: Contrary to their expectations, there was widespread apathy among voters on that issue.

A, interest       B, obedience   C, resistance    D, opposition

Question 22 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh: Doctors and nurses of this hospital have worked round the clock to help those injured in the recent earthquake.       

A, permanently           B, interruptedly           C, continuously           D, accurately

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 23: Anne is seeing Mary off at the airport.

Anne: “Don’t fail to look after yourself, Mary!”

Marry: “_____”

A, Of course, you are an adult.

B, Oh, I knew about that.

C, The same to you.

D, Thanks, I will.

Question 24: Frank is inviting William to go to the waterpark.

Frank: “What about going to the waterpark?”

William: “_____”

A, That’s good idea

B, That’s right.

C, Of course!

D, Right! Go ahead

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh phần multiple choice số 1

Question 5. C

Kiến thức: Mạo từ

Giải thích:

- Trước "first" (thứ nhất) dùng mạo từ “the” => the first person

- The + North/South/West/East + Noun => The North Pole

Tạm dịch: Richard Byrd là người đầu tiên trong lịch sử bay qua Bắc Cực,

Chọn C

Question 6 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh. D

Kiến thức: Thì tương lai quá khứ, thì quá khứ đơn

Giải thích:

- Thì tương lai quá khứ diễn tả rằng trong quá khứ bạn đã nghĩ rằng có một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai.

Cấu trúc: S + was/were + going to + V => was going to deliver

- Thì quá khứ đơn diễn tả sự việc xảy ra trong quá khứ.

Cấu trúc: S + V.ed + O => changed

Tạm dịch: Tổng thống dự định sẽ có bài phát biểu, nhưng cuối cùng ông ấy đã thay đổi quyết định.

Chọn D

Question 7. D

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

Giải thích:

Câu điều kiện loại 1: If + S + V(e,es), V/ don’t V + ...

Đảo ngữ: Should + S + Vo, V/ don’t V + ...

Tạm dịch: Nếu bạn tình cờ đến thăm anh ấy, hãy gửi anh ấy những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi.

Chọn D

Question 8. A

Kiến thức: Liên từ

Giải thích:

Moreover: hơn nữa

Consequently: do đó

Nevertheless: mặc dù như vậy

Instead: thay vào đó

Tạm dịch: Siêu thị mới rẻ hơn rất nhiều so với siêu thị ở phố John. Hơn nữa, họ giao hàng tận nhà miễn phí.

Chọn A

Question 9 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh. B

Kiến thức: Giới từ

Giải thích:

by + phương tiện giao thông: (đi) bằng cái gì

on + phương tiện giao thông: dùng khi chỉ các phương tiện đi lại công cộng hoặc cá nhân trừ xe hơi và taxi.

in + phương tiện giao thông: dùng khi chỉ một chiếc xe hơi hay taxi

through: xuyên qua

“motorbike” (xe máy) là phương tiện cá nhân => dùng “on”.

Tạm dịch: Jimmy, người mặc quần jean và áo khoác da màu đen, đến bữa tiệc bằng xe máy.

Chọn B

Question 10. A

Kiến thức: Phân từ hoàn thành

Giải thích:

Phân từ hoàn thành được sử dụng để diễn tả hành động đã hoàn thành trước một hành động khác xảy ra trong quá khứ.

Hành động “hear” diễn ra trước hành động “decided” => having heard

Tạm dịch: Nghe dự báo thời tiết xấu, chúng tôi quyết định không đi du lịch.

Chọn A

Question 11. A

Kiến thức: Mệnh đề nhượng bộ

Giải thích:

However + adj + S + V: mặc dù

Despite + V.ing/N: mặc dù

If + clause: nếu

In case + clause: phòng khi

Tạm dịch: Dù có ghen tị như thế nào, cô ấy vẫn cố để che giấu cảm xúc của mình.

Chọn A

Question 12 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh. C

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

(to) regret + V.ing/having V.p.p: hối hận vì đã làm gì

(to) regret + to V: tiếc phải làm gì

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh - cấu trúc động từ  

Các cấu trúc Ving/ to (V) cũng là chủ điểm kiến thức thường gặp trong đề multiple choice

Tạm dịch: Người quản lý rất tiếc phải thông báo rằng rất nhiều người sẽ bị công ty sa thải vào năm tới.

Chọn C

Question 13. C

Kiến thức: Từ vựng, từ lo ại

Giải thích:

attendance (n): sự có mặt attentive (adj): chú ý

attendee (n): người tham gia attend (v): tham gia

Tạm dịch: Trong buổi thuyết trình, mỗi người tham dự có thể đặt ba câu hỏi cho diễn giả.

Chọn C

Question 14 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh. A

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

overlook (v): không chú ý, bỏ qua urge (v): thúc giục

emphasize (v): nhấn mạnh implement (v): thực hiện

Tạm dịch: Ngày nay, một số sinh viên có xu hướng bỏ qua tầm quan trọng của các kỹ năng mềm khi họ

chỉ tập trung vào các môn học ở trường.

Chọn A

Question 15. D

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

(to) give: cho (to) take: nhận

(to) keep: giữ (to) lead something: có một lối sống nhất định

Tạm dịch: Ở một số nước, nhiều cha mẹ cao tuổi thích sống trong viện dưỡng lão. Họ muốn sống một cuộc

sống độc lập.

Chọn D

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh phần multiple choice số 2

Question 16. C

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

entryway (n): cửa vào runway (n): đường băng

freeway (n): đường cao tốc pathway (n): đường mòn, đường nhỏ

Tạm dịch: Đường cao tốc được mở rộng sẽ giúp cho giao thông lưu thông trong giờ cao điểm.

Chọn C

Question 17. A

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

thoroughly (adv): rất nhiều, hoàn toàn totally (adv): hoàn toàn

extremely (adv): cực kỳ utterly (adv): hoàn toàn

Với động từ “enjoy” dùng trạng từ “thoroughly”.

Tạm dịch: Bởi John hoàn toàn thích nghiên cứu, anh không bao giờ có thể tưởng tượng mình theo đuổi sự nghiệp khác

Chọn A

Question 18 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh. D

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

long (adj): dài direct (adj): trực tiếp

full (adj): đầy hard (adj): khó khăn

Tạm dịch: Mọi người sẽ nói với bạn rằng trở thành cha mẹ là một thử thách, nhưng bạn không bao giờ thực sự biết điều đó có nghĩa là gì cho đến khi bạn tìm hiểu về nó một cách khó khăn.

Chọn D

Question 19. D

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

Giải thích:

get at somebody: phê bình ai

hit (v): đánh disturb (v): làm phiền

defend (v): bảo vệ criticize (v): phê bình

=> getting at = criticizing

Tạm dịch: Tim đang nghĩ đến việc nghỉ công việc hiện tại của mình bởi vì người quản lý của anh ấy luôn phê bình anh ấy.

Chọn D

Question 20. C

Kiến thức: Từ đồng nghĩa

Giải thích:

conventional (adj): theo truyền thống, tập quán

unique (adj): độc đáo modern (adj): hiện đại

traditional (adj): theo truyền thống, tập quán extraordinary (adj): phi thường

=> conventional = traditional

Tạm dịch: Bạn có thể sử dụng lò vi sóng hoặc nấu loại thực phẩm này bằng lò nướng truyền thống.

Chọn C

Question 21 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh. A

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

apathy (n): sự thờ ơ

interest (n): sự quan tâm obedience (n): sự nghe lời

resistance (n): sự kháng cự opposition (n): sự phản đối

=> apathy >< interest

Tạm dịch: Trái với mong đợi của họ, đã có sự thờ ơ lan rộng giữa các cử tri về vấn đề đó.

Chọn A

Question 22. B

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

round-the-clock (adj): kéo cài cả ngày lẫn đêm

permanently (adj): mãi mãi interruptedly (adj): gián đoạn

continuously (adj): liên tục accurately (adj): chính xác

=> round-the-clock >< interruptedly

Tạm dịch: Các bác sĩ và y tá của bệnh viện này đã làm việc suốt ngày đêm để giúp đỡ những người bị thương trong trận động đất gần đây.

Chọn B

Question 23. D

Kiến thức: Hội thoại giao tiếp

Giải thích:

Anne đang tiễn Mary tại sân bay.

Anne: “Phải tự chăm sóc bản thân mình đấy nhé, Marry!”

Marry: “_____”

A, Tất nhiên, bạn là một người trưởng thành.

B, Ồ, mình biết về điều đó.

C, Bạn cũng thế nhé.

D, Cảm ơn, mình sẽ.

Chọn D

Question 24 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh. A

Kiến thức: Hội thoại giao tiếp

Giải thích:

Frank đang mời William đến công viên nướC,

Frank: “Hay là mình đến công viên nước nhé?”

William: “______”

A, Ý hay đấy!

B, Đúng rồi.

C, Dĩ nhiên

D, Đúng! Cứ làm đi.

Chọn A

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: