Bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 sinh tỉnh Nghệ An – mới nhất

10/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 sinh tỉnh Nghệ An – mới nhất

Trong kì thi THPT Quốc gia 2020, môn Sinh học thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên. Dưới đây là bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Sinh tỉnh Nghệ An mới nhất. Đề thi có kèm đáp án chi tiết, học sinh nên tự làm và kiểm tra đáp án để kiểm tra trình độ của bản thân.

Bộ sách CC Thần tốc luyện đề 2020 đồng giá 80k/ cuốn TẠI ĐÂY

ÔN THI TRƯỜNG TOP - THI TỰ LUẬN BÁCH KHOA: Bí quyết chinh phục điểm cao kì thi THPT Quốc gia đồng giá 150k/ cuốn 

Xem thêm: Bộ đề thi thử chính thức năm 2020 đủ 8 môn

Nhận sách CC Thần tốc luyện đề ôn thi Đại học FREE TẠI ĐÂY 

Bộ đề minh họa CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Gợi ý chọn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 full 8 môn

Đột phá 8+ kì thi THPT Quốc gia: Trọn bộ kiến thức + dạng bài mẫu xuyên suốt 3 năm THPT

Ôn luyện kì thi THPT Quốc gia

Infographic kì thi THPT Quốc gia

Bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh phần 1

Câu 81: Lai các cây thuộc hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng. Gen quy định tính trạng màu sắc hoa di truyền tuân theo quy luật

A, phân li độc lập.                   B, phân li

C, tương tác bổ sung.             D, hoán vị gen.

Câu 82: Một quần thể thực vật tự thụ phấn không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác thì thành phần kiểu gen qua các thế hệ sẽ thay đổi theo hướng

A, tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp trội và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp lặn.

B, tăng dần tần số kiểu gen dị hợp và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp.

C, tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp.

D, giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp trội và tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp lặn.

Câu 83 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Sinh: Hoạt động của vi khuẩn nào sau đây làm mất nitơ của đất?

A, Vi khuẩn nitrat hóa

B, Vi khuẩn amôn hóa

C, Vi khuẩn cố định nitơ.

D, Vi khuẩn phản nitrat hóa

Câu 84: Trong chọn giống, để tạo giống lúa có đặc tính chịu mặn, chịu phèn và đồng hợp về tất cả các gen thì áp dụng phương pháp

A, nuôi cấy hạt phấn.              B, gây đột biến nhân tạo.

C, lai 2 dòng thuần.                D, lại tế bào sinh dưỡng.

Câu 85: Theo giả thuyết siêu trội, cơ thể có kiểu gen nào sau đây có ưu thế lai cao nhất?

A, aaBbDD     B, AaBbDD

C, aabbDD      D, aabbDD

Câu 86 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Sinh: Dạng nào sau đây thuộc đột biến gen?

A, Thay thế 1 cặp nucleotit.

B, Đảo đoạn.

C, Lặp đoạn.

D, Đa bội

Câu 87: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có vai trò quy định chiều hướng tiến hóa?

A, Đột biến.

B, Các yếu tố ngẫu nhiên.

C, Giao phối không ngẫu nhiên.

D, Chọn lọc tự nhiên.

Câu 88: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Lại cơ thể có kiểu gen AaBb với cơ thể có kiểu gen AaBB, Theo lí thuyết, số loại kiểu hình ở đời con F, là

A, 16.

C, 9.

D, 4.

Câu 89 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Sinh: Cơ thể ruồi giấm đực có kiểu gen AỸ giảm phân bình thường tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ

A, 1AB : laB

B, 1AB: 1Ab: laB: laB

C, 1Ab : laB

D, 100% AB

Câu 90: Phiên mã là quá trình tổng hợp

A, ARN.         B, Prôtêin.       C, ADN.         D, Lipit.

đề thi thử thpt quốc gia 2020 mới nhất - môn sinh 

Đề thi môn Sinh gồm 40 câu, từ câu 81 đến câu 120 trong tổ hợp Khoa học tự nhiên

Bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh phần 2

Câu 91: Người bị hội chứng Đao thuộc dạng thể đột biến nào sau đây?

 A, Thể tam bội          B, Thể ba     

C, Thể tứ bội             D, Thể một.

Câu 92: Một loài thực vật có bộ NST 2n=24. Số lượng NST trong một tế bào của thể tam bội là

A, 25.               B, 36.              C, 72.                          D, 26.

Câu 93 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Sinh: Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa = 1. Tần số alen A của quần thể này là

A, 0,7.              B, 0,8.             C,0,2.                       D, 0,1.

Câu 94: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Phép lại nào sau đây có tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng ?

A, AA X AA              B, AA x aA

C, Aa x AA                 D, Aa x aA

Câu 95: Bào quan quang hợp của tế bào thực vật là

A, bộ máy GongI,       B, ti thể.

C, lục lạp.                    D, ribôxôm.

Câu 96: Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính, phát biểu nào sau đây đúng?

A, Cặp NST giới tính giống nhau ở hai giới

B, NST giới tính chỉ chứa gen quy định tính trạng thường.

C, NST giới tính chứa gen quy định giới tính và có thể chứa các gen khác

D, Gen trên NST giới tính luôn tồn tại thành từng cặp alen.

Câu 97 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Sinh: Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật biến đổi gen?

A, Dê chứa gen quy định prôtêin tơ nhện.

B, Chuột nhắt chứa gen hoocmôn sinh trưởng của chuột cống.

C, Cừu Đôly. 

D, Giống lúa “gạo vàng”.

Câu 98: Một gen bị đột biến điểm làm cho số liên kết hiđrô giảm 2 liên kết. Gen đã bị đột biến

A, mất 1 cặp A – T.

B, thêm 1 cặp G – X.

C, mất 1 cặp G – X.

D, thêm 1 cặp A – T.

Câu 100 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Sinh: Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thực vật khác với thú ăn thịt là gì?

A, Có tiêu hóa hóa học

B, Có tiêu hóa cơ học

C, Răng nanh phát triển.

D, Manh tràng rất phát triển.

Câu 101: Axit amin valin được quy định bởi các côdon GUU, GUX, GUA, GUG là ví dụ minh họa đặc điểm nào sau đây của mã di truyền?

A, Tính phổ biến.                    B, Tính di truyền.

C, Tính thoái hóa                  D, Tính đặc hiệu.

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh - Tỉnh Nghệ An 

Đề thi thử thpt quốc gia 2020 mới nhất - môn sinh tỉnh Nghệ An - trang 2

Bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh phần 3

Câu 102: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 1 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng ?

A, X^X^ x x^y

B, X^X“ X X“Y

C, X^X^ x X“Y

D, X“X" X X“Y

Câu 103: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn đơn?

A, Bò sát.

B, Thú.

C, Lưỡng cư.

D, Cá.

Câu 104: Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng nuclêôtit trên mạch 1 là A = 150, T= 200, G = 350, X= 100. Số nuclêôtit loại A của gen là

A, 150.            B, 350.            C, 200.            D, 450.

Câu 105 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Sinh: Khi nói về phiên mã của các gen ở tế bào nhân thực, trường hợp không có đột biến, phát biểu nào sau đây đúng?

A, Nguyên liệu là các loại nuclêôtit A, T, G, X.

B, Chỉ xảy ra trong tế bào chất.

C, Có hình thành liên kết hiđrô giữa triplet và côdon.

D, Tất cả các gen có số lần phiên mã bằng nhau.

Câu 106: Alen A có 340 Guanin, alen a có 400 Guanin. Cho hai cá thể đều có kiểu gen Aa lại với nhau, đời con F xuất hiện loại hợp tử chứa 1080 Xitozin ở gen được xét. Kiểu gen của hợp tử trên là

A, AAA          B, AAA          C, AaA            D, aaA

Câu 108: Giả sử có một quần thể thực vật tự thụ phấn ở thế hệ ban đầu (P) có cấu trúc di truyền như sau: P: 0,6AA + 0,2Aa + 0,2aa = 1 Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen dị hợp ở thế hệ F2 là

A, 0,05.           B, 0,42.           C,0,1.              D, 0,2.

trang 3 - đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh 

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh - Tỉnh Nghệ An trang 3

Câu 109 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Sinh: Ở thực vật, tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen Aa, Bb; Dd nằm trên 3 cặp NST thường quy định và cứ 1 alen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Cây thấp nhất có chiều cao 100cm. Cho lại cây cao nhất với cây thấp nhất thu được F1, cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, trong số cây cao 140cm ở FA thì cây thuần chủng chiếm tỉ lệ

A, 15/64.         B, 3/15.           C, 3/64.           D, 8/64.

Câu 110: Hai tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có thể tạo ra

A, loại giao tử ABD chiếm tỉ lệ

B, tối đa 8 loại giao tử.

C, 4 loại giao tử với tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1.

D, 2 loại giao tử với tỉ lệ 1:1.  

Câu 112: Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 3 thế hệ liên tiếp như sau:

P: 0,12AA : 0,48 Aa : 0,4aa

F1: 0,24AA : 0,24Aa : 0,52aa

F2: 0,3AA : 0,12Aa : 0,58aa

Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?

A, Chọn lọc tự nhiên.

B, Giao phối không ngẫu nhiên.

C, Các yếu tố ngẫu nhiên.

D, Đột biến.

Bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh phần 4

Câu 113: Cho sơ đồ đột biến NST ở một tế bào sinh tinh như hình sau:

Biết gen A có chiều dài là 5100A và tỉ lệ 1 2. Gen P có chiều dài 4080A và số liên kết hiđrô là 3200, không xảy ra đột biến gen. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I, Đột biến trên thuộc dạng chuyển đoạn.

II, Tỉ lệ giao tử đột biến được sinh ra từ tế bào trên là

III, Đột biến dạng này làm thay đổi nhóm gen liên kết.

IV, Có thể làm xuất hiện giao tử chứa A = T = 1200; G=X= 1800 về gen A và gen P.

A, 4.    B, 3.    C, 2.    D, 1.

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh tỉnh Nghệ An mới nhất 

trang 4 - đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh

Câu 115 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Sinh: Ở một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 3 cặp gen A, a; B, b, d, d nằm trên 3 cặp NST thường, mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp NST, các thể này đều có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. Biết rằng không xảy ra các dạng đột biến kháC, Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về các cặp gen trên ở loài này?

I, Số kiểu gen tối đa trong quần thể là 33.

II, Số cây mang kiểu hình trội về hai tính trạng có tối đa 24 kiểu gen.

III, Số loại giao tử đột biến (n+1) tối đa trong quần thể là 16.

IV, Kiểu hình lặn về 3 tính trạng có tối đa 6 kiểu gen.

A, 1.

C, 4.

D, 3.

Câu 119: Ở lúa, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định chín muộn. Cho cây thân cao, chín sớm (P) tự thụ phấn thu được F1 gồm 4 loại kiều hình, trong đó tổng tỉ lệ cây thân cao, chín sớm thuần chủng với cây thân thấp, chín muộn là 8%. Biết rằng không xảy ra đột biến, hoán vị gen ở hai giới (nếu có) với tần số như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I, Kiểu gen của cây P là 40.

II, Tần số hoán vị gen ở cây P là 40%.

III, Tỉ lệ cây thân cao, chín muộn ở F1 là 21%.

IV, Kiểu hình cây thân cao, chín sớm ở F1 có tối đa 5 kiểu gen.

A, 4.    B, 3.    C, 2     D, 1.

Câu 120: Ở một quần thể thực vật lưỡng bội giao phấn ngẫu nhiên đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen gồm 4 alen nằm trên NST thường, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2, A3, A4; alen A2 quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen A3, A4; alen A3 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định hoa trắng. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóA, Trong quần thể, số cây hoa trắng chiếm 1%, số cây hoa vàng chiếm 8% và số cây hoa tím thuần chủng chiếm 9%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I, Có tối đa 12 phép lại thuận giữa các cây hoa đỏ với cây hoa tím.

II, Quần thể có tối đa 6 kiểu gen dị hợp.

III, Tần số các alen A1, A2, A3, A4 lần lượt là 0,4; 0,3; 0,2; 0,1.

IV, Lấy ngẫu nhiên một cây hoa tím và một cây hoa vàng cho giao phấn với nhau thì xác suất xuất hiện cây hoa trắng ở đời con F là

A, 1.    B, 2.    C, 3.    D, 4.

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh tỉnh Nghệ An trang 5 

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh tỉnh Nghệ An trang 5

Đáp án của bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh 

Đáp án đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh tỉnh Nghệ An Đáp án đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn sinh tỉnh Nghệ An

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: