Chữa chi tiết 2 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa lần 1 tỉnh Bắc Ninh

29/04/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Chữa chi tiết 2 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa lần 1 tỉnh Bắc Ninh

Môn Hóa là môn thi quan trọng không kém gì Vật lý và Sinh học trong tổ hợp Khoa học tự nhiên. Đặc biệt với các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường Đại học Y Dược. Dưới đây là tổng hợp bộ đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa có đáp án chi tiết dành cho 2k3 ôn tập. Link tải đề thi bản PDF ở cuối mỗi phần em nhé.

Tải thêm đề thi thử môn Sinh học tại đây và đề thi 7 môn khác ôn thi THPT Quốc gia 2021 tại đây

1, Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa THPT Lý Thái Tổ lần 1

đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa

Câu 1: Đun chất béo X với dung dịch NaOH thu được natri oleat và glixerol. Công thức của X là

A. (C17H33COO)3C3H5B. (C17H31COO)3C3H5C. (CH3COO)3C3H5D. (C17H35COO)3C3H5

Câu 2 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol andehit axetic phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là.

A. 10,8 gamB. 21,6 gamC. 43,2 gamD. 16,2 gam

Câu 3: Chất nào dưới đây là etyl axetat?

A. CH3COOCH3.B. CH3COOCH2CH3.C. CH3COOH.D. CH3CH2COOCH3.

Câu 4: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần:

A. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.B. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.
C. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

Câu 5 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Cho 0,1 mol Alanin tác dụng 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 24,6B. 11,7C. 26,8D. 22,8

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong dung dịch NaOH. Sau phản  ứng thu được glixerol; 15,2 gam natri oleat và 30,6 gam natri stearat. Phân tử khối của X là

A. 884B. 888C. 886D. 890

Câu 8: Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure.
B. Các dung dịch glyxin, alanin, lysin đều không làm đổi màu quỳ tím.
C. Polipeptit bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm.
D. Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa hai đơn vị α-amino axit.

Câu 9 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X có thể tan hoàn toàn tạo thành dung dịch bởi dung dịch nào sau đây.

A. AgNO3B. NH3C. NaOH dưD. HCl dư

 

đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa

Câu 10: Giấm ăn có thành phần chất tan là axit nào sau đây

A. Axit axeticB. axit fomicC. Axit acrylicD. Axit clohidric

Câu 11: Cho axetilen tác dụng với H2 có xúc tác Pd/PbCO3, t0 thì sản phẩm thu được là.

A. CH3-CH3B. CH3-CH=CH2
C. Hỗn hợp CH3-CH3 và CH2=CH2D. CH2=CH2

Câu 12 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:

A. 2.B. 1.C. 3D. 4.

Câu 13: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 23,85 gam.B. 19,05 gam.C. 18,54 gamD. 13,72 gam

Câu 14: Cho 21,6 gam hỗn hợp X gồm metyl amin, etyl amin và propyl amin (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2:1) tác dụng hết với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 43,5 gam.B. 40,58 gam.C. 39,12 gam.D. 36,2 gam.

Câu 15: Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin X là

A. benzylamin.B. đimetylamin.C. anilin.D. metylamin.

Câu 16 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Este E là

A. etyl axetat.B. metyl propionat.C. isopropyl fomat.D. propyl fomat.

Câu 17: Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3.B. CH2=CHCH=CH2.C. CH3COOC(CH3)=CH2.D. CH3COOCH=CH2.

Câu 18: Một este đơn chức X có M = 88. Cho 17,6 gam X tác dụng hết với 300ml dung dịch NaOH 1M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOC2H5B. HCOOCH2CH2CH3C. C2H5COOCH3D. HCOOCH(CH3)2

Câu 19 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?

A. Mantozo.B. Glucozo.C. Saccarozo.D. Fructozo.

Câu 20: Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất

A. BaB. MgC. WD. Hg

Link tải đề thi và đáp án

2, Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa THPT Quế Võ lần 1

Câu 41: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. HCOOCH3. B. CH3COOH.

C. C2H5COOH.                D. CH3COOCH3.

Câu 42 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Etse X có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được anđehit axetic. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOCH=CH2. B. CH2=CHCOOCH3.

C. HCOOCH=CH-CH3. D. CH3COOCH=CH2.

Câu 43: Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần?

A. NH3, CH3NH2, C6H5NH2 B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.

C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2. D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2

Câu 44 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) fructozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, khi đun với dung dịch H2SO4 loãng thì sản phẩm thu được đều có phản ứng tráng gương.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam đậm.

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm xelulozơ và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 3.                                  C. 1.                                  D. 4.

Câu 45: Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom?

A. Axit propanoic. B. Axit acrylic.

C. Axit 2-metylpropanoic. D. Axit metacrylic.

đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa

Câu 46 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa glucozo, metyl fomat và saccarozo cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 27. B. 25                                 C. 30.                                D. 22

Câu 47: Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức ( hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Đem đốt cháy m gam X cần vừa đủ 0,46 mol O2. Thủy phân m gam X trong 70 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 7,06 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức, mạch hở. Đem đốt hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần 5,6 lít (đktc) khí O2. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn hơn trong X là?

A. 47,104% B. 40,107%

C. 59,893%                      D. 38,208%

Câu 48: Chất không phải là chất béo là

A. tristearin. B. axit axetic.

C. triolein.                        D. tripanmitin.

Câu 49 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là?

A. Ag, NO, O2 B. Ag, NO2, O2

C. Ag2O, NO, O2             D. Ag2O, NO2, O2

Câu 50: Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

A. 9. B. 7.                                  C. 11.                                D. 5.

Câu 51: Tripanmitin có công thức là

A. (C17H33COO)3C3H5. B. (C17H31COO)3C3H5.

C. (C17H35COO)3C3H5. D. (C15H31COO)3C3H5.

Câu 52 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức Y, một ancol đơn chức Z, một este tạo ra từ Y và Z. Khi đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam X thì thu được 0,31 mol CO2 và 0,28 mol H2O. Còn khi cho 6,2 gam X phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng thu được 0,04 mol Z. Phần trăm số mol của axit Y trong hỗn hợp X là

A. 36,72%. B. 42,86%.

C. 57,14%.                       D. 32,15%.

Câu 53: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc

A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.

B. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.

C. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

D. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3.

Câu 53 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc

A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.

B. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.

C. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

D. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3.

Câu 54: Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 8,96. B. 6,72.

C. 10,08.                           D. 7,84.

Câu 55 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa: Thực hiện phản ứng lên men rượu từ 1,5 kg tinh bột, thu được rượu etylic và CO2. Hấp thụ lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong thu được 450 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, đun nóng phần dung dịch lại thu được 150 gam kết tủa nữa. Hiệu suất phản ứng lên men rượu là

A. 30,6%. B. 40,5%.                          C. 8%.                              D. 85%.

Câu 56: Cho các nguyên tố và số hiệu nguyên tử: 13Al, 6C, 16S, 11Na, 12Mg. Chiều giảm tính bazơ và tăng tính axit của các oxit như sau

A. MgO, Na2O, Al2O3, CO2, SO2.

B. SO2, CO2, Al2O3, MgO, Na2O.

C. Na2O, MgO, Al2O3, CO2, SO2.

D. Na2O, MgO, CO2, Al2O3, SO2.

link tải đề thi và đáp án

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: