Đề trắc nghiệm sử 12 có đáp án theo bài: Phong trào dân tộc dân chủ

11/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đề trắc nghiệm sử 12 có đáp án theo bài: Phong trào dân tộc dân chủ

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi rõ rệt. Sự chuyển biến về kinh tế là cơ sở dẫn đến sự xuất hiện những khuynh hướng cứu nước mới.

Xem thêm: 

Để tìm hiểu rõ hơn về chuyên đề Phong trào dân tộc dân chủ (1919 - 1930), bộ câu hỏi trắc nghiệm sử 12 có đáp án theo bài dưới đây sẽ giúp các em ôn tập lại phần kiến thức chương I: Điều kiện lịch sử làm bùng nổ phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Đây là chương mở đầu cho chuyên đề trọng tâm của kì thi THPT Quốc gia môn Lịch sử

1, Tóm tắt kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm sử 12 có đáp án theo bài: Điều kiện lịch sử làm bùng nổ phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Về kinh tế: Từ năm 1919 đến năm 1929, cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp ở Đông Dương đã diễn ra trên quy mô lớn, làm cho nền kinh tế của Việt Nam có sự biến đổi. Nền kinh tế tư bản Pháp tiếp tục được mở rộng và bao trùm lên nền kinh tế phong kiến của Việt Nam. Nền kinh tế việt Nam mang tính chất nửa thực dân nửa phong kiến. Lúc này cơ cấu kinh tế Việt Nam tuy có sự chuyển biến nhưng mang tính chất cục bộ địa phương. Khi làm các câu trắc nghiệm lịch sử 12 theo chuyên đề học sinh sẽ nắm rõ hơn tính chất cục bộ địa phương của cơ cấu kinh tế Việt Nam

 Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương đã làm cho nền kinh tế Việt Nam giai đoạn này có những thay đổi sâu sắc

Về xã hội: Do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai và chính sách thống trị của Pháp, xã hội Việt Nam có những chuyển biến mới, xuất hiện 5 giai cấp và tầng lớp mới: đó là tầng lớp địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản – trí thức và công nhân. Trong cuộc đấu tranh dân tộc và dân chủ đang ngày càng phát triển, mỗi giai cấp đều có địa vị kinh tế và thái độ chính trị khác nhau. Sự xuất hiện của các gia cấp mới là cơ sở xã hội để hình thành khuynh hướng vô sản và tư sản trong cuộc vận động giải phóng dân tộc từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930

Về tư tưởng: Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta – con đường đi theo cách mạng vô sản. Qua nghiên cứu lí luận Mác – Lê nin và khảo nghiệm thực tế, Nguyễn Ái Quốc đã từng bước hình thành nên lí luận cách mạng giải phóng dân tộc và tiếp thu có chọn lọc để phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Những chuyển biến về tư tưởng có thể coi là bước ngoặt của phong trào dân chủ giai đoạn 1919 - 1930 Đây là nội dung cần chú ý khi làm các câu hỏi trắc nghiệm sử 12 có đáp án theo bài thuộc chuyên đề này.

 Bến Nhà Rồng - nơi người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

Tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê nin và Cách mạng tháng Mười Nga (1917) cùng với tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam từng bước được những người yêu nước, đặc biệt là thanh niên, trí thức, công nhân đón nhận và đi theo. Nhờ tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng vô sản phát triển mạnh, đưa đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, tư tưởng dân chủ tư sản tiếp tục ảnh hưởng đến Việt Nam, Tiếp đó là “Chủ nghĩa Tam dân” của Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) phần nào đã ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản, tiểu tư sản Việt Nam

2, Bộ câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm sử 12 có đáp án theo bài

Câu 1: Từ năm 1919 đến năm 1930, sự kiện quốc tế nào có tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của cách mạng  Việt Nam?

 1. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc năm 1918
 2. Đảng Cộng sản ở các nước thành lập và Quốc tế Cộng sản ra đời năm 1919
 3. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
 4. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập năm 1921

Đáp án: C. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Câu 2: Điều kiện quyết định làm xuất hiện khuynh hướng vô sản trong phong trào yêu nước ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

 1. những tác động về kinh tế và xã hội từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
 2. cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, nhiều Đảng Cộng sản và Quốc tế Cộng sản ra đời
 3. hai khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản thất bại nên phải đi theo khuynh hướng vô sản
 4. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng vô sản và tích cực truyền bá vào Việt Nam

Nguồn: Tuyển tập tài liệu trắc nghiệm lịch sử 12 theo từng bài (có đáp án)

Đáp án: D. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng vô sản và tích cực truyền bá vào Việt Nam

Câu 3: Nội dung nào dưới đây KHÔNG phải là điều kiện khách quan dẫn tới sự bùng nổ phong trào yêu nước ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

 1. Chiến tranh thế giới thứ nhất dẫn tới cao trào cách mạng ở nhiều nước tư bản nổ ra
 2. Tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
 3. Đảng Cộng sản các nước thành lập và Quốc tế cộng sản ra đời năm 1919
 4. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập năm 1921

Đáp án: B. Tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

Câu 4: Từ năm 1919 đến năm 1930, có nhiều sự kiện của thế giới đã tác động, ảnh hưởng đến phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam NGOẠI TRỪ

 1. cao trào cách mạng 1918 – 1923 ở các nước tư bản Âu Mĩ
 2. Quốc tế Cộng sản ra đời định hướng cho phong trào Công nhân quốc tế
 3. sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, nhiều Đảng Cộng sản ra đời ở các nước
 4. Chủ nghĩa phát xít ở Đức, Italia và Nhật Bản xuất hiện đe dọa nền hòa bình của nhân loại

Nguồn: ngân hàng trắc nghiệm sử 12 có đáp án theo bài

Đáp án: D. Chủ nghĩa phát xít ở Đức, Italia và Nhật Bản xuất hiện đe dọa nền hòa bình của nhân loại

Câu 5: Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ phong trào yêu nước ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là:

 1. do cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Pháp đã tác động mạnh mẽ về kinh tế nước ta
 2. do nhãn quan chính trị sắc bén và những hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc
 3. mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp đặt ra cho lịch sử dân tộc cần phải giải quyết
 4. các tầng lớp nhân dân không cam chịu bị chế độ thực dân Pháp cai trị, bóc lột

Đáp án: C. mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp đặt ra cho lịch sử dân tộc cần phải giải quyết

Câu 6: Nhiệm vụ cơ bản nhất đặt ra cho nhân dân Việt Nam từ khi thực dân Pháp đặt ách cai trị, bóc lột là

 1. thực hiện nhiệm vụ dân tộc: đánh đuổi thực dân Pháp để giành độc lập dân tộc
 2. thực hiện nhiệm vụ dân chỉ: đánh đổ chế độ phong kiến tay sai để đem lại quyền tự do, dân chủ
 3. đánh đuổi chế độ thực dân Pháp và tay sai, xây dựng chế độ dân chủ, tự do, bình đẳng, bác ái
 4. thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ, trong đó giương cao ngọn cờ dân chủ lên hàng đầu

Nguồn: hệ thống câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 chuyên đề Phong trào dân tộc dân chủ (1919 - 1930)

Đáp án: A. thực hiện nhiệm vụ dân tộc: đánh đuổi thực dân Pháp để giành độc lập dân tộc

 Hình ảnh cầu Long Biên - một trong những “chứng nhân lịch sử” cho thời kì Pháp thuộc những năm đầu thế kỉ XX

Câu 7: Quy mô và thời gian thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam

 1. 10 năm (1919 – 1929), chỉ tập trung vào hai ngành công nghiệp và nông nghiệp
 2. 10 năm (1919 – 1929), đầu tư tất cả các ngành nhưng tập trung chủ yếu vào công nghiệp và nông nghiệp
 3. 7 năm (1919 – 1925), đầu tư ở mọi lĩnh vực, nhưng tập trung vào công nghiệp và nông nghiệp
 4. 10 năm (1914 – 1925), đầu tư ở tất cả các ngành nhưng tập trung chủ yếu vào công nghiệp và nông nghiệp

Đáp án: B. 10 năm (1919 – 1929), đầu tư tất cả các ngành nhưng tập trung chủ yếu vào công nghiệp và nông nghiệp

Tóm lại, những điều kiện lịch sử làm bùng nổ phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất thuộc mọi phương diện, bao gồm về kinh tế, về xã hội và về tư tưởng. Sự xuất hiện của những tầng lớp mới cùng những tư tưởng mới đã thúc đẩy phong trào dân tộc đi theo những khuynh hướng mới. Các kiến thức trọng tâm của chuyên đề đã được thống kê đầy đủ qua bộ câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm sử 12 có đáp án theo bài, học sinh chỉ cần luyện tập theo những nội dung nêu trên là hoàn toàn có thể đạt điểm cao môn Lịch sử lớp 12. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi. 

Mọi thông xin mời liên hệ:

 • Sách CCBook – Đọc là đỗ
 • Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Đống Đa, Hà Nội
 • Hotline: 024.3399.2266
 • Email: [email protected]

Nguồn: CCBook.vn

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: