Giải chi tiết trọn bộ các bài tập tính toán đề minh họa môn hóa 2019

11/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Giải chi tiết trọn bộ các bài tập tính toán đề minh họa môn hóa 2019

Môn Hóa học là một trong ba môn thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên (bao gồm Vật lý, Hóa học và Sinh học). Với cách thi THPT Quốc gia hiện nay, các em phải làm bài thi tổ hợp cả 3 môn trong cùng một buổi thi.

Dưới đây là bộ đề minh họa môn hóa 2019 được xây dựng bám sát cấu trúc tổ hợp Khoa học tự nhiên. Bộ đề có kèm lời giải chi tiết cho tất cả các bài tập tính toán giúp các bạn học sinh có thể chủ động ôn tập tại nhà.

 

Xem thêm:

1, Giải đề minh họa môn hóa 2019 phần 1 – Lý thuyết Hóa học

Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?

 1. Zn. B. Hg. C. Ag. D. Cu.

Đáp án câu 41: B. Hg.

Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

 1. Na. B. Ca. C. Al. D. Fe.

đáp án đề minh họa môn hóa 2019 câu 42: A. Na.

Câu 43: Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong nhiều loại mặt nạ phòng độc. Chất X là

 1. đá vôi. B. lưu huỳnh. C. than hoạt tính. D. thạch cao

Đáp án câu 43: C. than hoạt tính.

Câu 44: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là

 1. HCOOC2H5. B. C2H5COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOCH3.

Đáp án đề minh họa môn hóa 2019 câu 44: B. C2H5COOC2H5

Câu 45: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chất X là

 1. FeCl3. B. MgCl2. C. CuCl2. D. FeCl2.

Đáp án câu 45: A. FeCl3

 

2, Giải đề minh họa môn hóa 2019 phần 2 – Lý thuyết Hóa học (tiếp)

Câu 46: Dung dịch Ala-Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

 1. HCl. B. KNO3. C. NaCl. D. NaNO3.

Đáp án câu 46: A. HCl

Câu 47: Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây?

 1. NaOH. B. BaCl2. C. HCl. D. Ba(OH)2.

Đáp án đề minh họa môn hóa 2019 câu 47: B. BaCl2

Câu 48: Oxit nào sau đây là oxit axit?

 1. Fe2O3. B. CrO3. C. FeO. D. Cr2O3.

Đáp án câu 48: B. CrO3

Câu 49: Polietilen (PE) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

 1. CH2=CH2. B. CH2=CH-CH3. C. CH2=CHCl. D. CH3-CH3.

Đáp án đề minh họa môn hóa 2019 câu 49 là A. CH2=CH2

Câu 50: Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm?

 1. Na. B. Al. C. Ca. D. Fe.

Đáp án câu 50: D. Fe.

Câu 51: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

 1. Saccarozơ. B. Xenlulozơ. C. Tinh bột. D. Glucozơ.

Đáp án đề minh họa môn hóa 2019 câu 51: D. Glucozơ.

Câu 52: Thành phần chính của đá vôi là canxi cacbonat. Công thức của canxi cacbonat là

 1. CaSO3. B. CaCl2. C. CaCO3. D. Ca(HCO3)2.

Đáp án câu 52: C. CaCO3

 

3, Giải đề minh họa môn hóa 2019 phần 3 – Bài tập tính toán

Câu 53: Cho 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

 1. 7,0. B. 6,8. C. 6,4. D. 12,4.

Hướng dẫn giải đề minh họa môn hóa 2019 câu 53 chi tiết

Ta có phản ứng hóa học như sau

Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu (1)

Số mol Fe cho trước là n (Fe) = 6 : 5,6 ≈ 0,107 (mol)

Số mol CuSO4 cho trước là n (CuSO4) = 0,1 .1 = 0,1 (mol)

Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn nên theo phương trình hóa học (1) ta có CuSOphản ứng hết và dư Fe. Vậy hỗn hợp kim loại thu được sẽ gồm cả Fe và Cu

Theo (1) thì ta có số mol Cu sinh ra là 0,1 mol -> số gam Cu sinh ra là 0,1. 64 = 6,4 (gam)

Cũng theo (1) thì ta có số mol Fe phản ứng là 0,1 mol -> số gam Fe phản ứng là 0,1. 56 = 5,6 (gam)

Vậy số gam sắt còn dư là 6 – 5,6 = 0,4 (gam)

Suy ra hỗn hợp kim loại còn dư là m = m (Fe dư) + m (Cu sinh ra) = 0,4 + 6,4 = 6,8

Vậy câu số 53 đề minh họa môn hóa 2019 có đáp ánB. 6,8.

Câu 54: Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là

 1. 175. B. 350. C. 375. D. 150.

Hướng dẫn giải

3NaOH + AlCl3 -> Al(OH)3 + 3NaCl (1)

NaOH + Al(OH)-> NaAlO2 + 2H2O (2)

3,9 gam kết tủa Al(OH)3 -> số mol Al(OH)3 là: 0,05 (mol)

Số mol AlCl3 là 0,2 (mol)

Có 2 trường hợp NaOH thỏa mãn

Trường hợp 1: NaOH hết, AlCl3 dư, chỉ xảy ra phản ứng (1). Lúc này số mol NaOH là 0,05 . 3 = 0,15 (mol). Suy ra thể tích dung dịch NaOH là V (NaOH) = n (NaOH) : CM = 0,15 : 2 = 0,075 (l) = 75 ml

Trường hợp 2 câu 54 đề minh họa môn hóa 2019: AlClhết, NaOH dư, xảy ra phản ứng (2)

Số mol Al(OH)tham gia phản ứng (2) là 0,2 – 0,05 = 0,15 (mol)

Vậy số mol NaOH tham gia phản ứng (2) là 0,15 (mol)

Suy ra tổng số mol NaOH tham gia phản ứng là 3. 0,2 + 0,15 = 0,75 (mol)

Vậy thể tích NaOH tham gia phản ứng là V (NaOH) = n (NaOH) : CM = 0,75 : 2 = 0,375 (l) = 375 ml

Vậy đáp án câu 54 là C. 375

Câu 55: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu được 4,48 lít CO2. Giá trị của m là

 1. 36,0. B. 18,0. C. 32,4. D. 16,2.

Hướng dẫn giải đề minh họa môn hóa 2019 câu 55

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

Số mol khí thu được là n = V : 22,4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol)

Vậy đáp án câu 56 là A. 36,0

Vậy theo phản ứng (1) và với hiệu suất 50% thì số mol glucozo tham gia phản ứng là 0,2 (mol)

Số gam glucozo tham gia phản ứng là: m = 180 . 0,2 = 36 (gam)

 

4, Giải đề minh họa môn hóa 2019 phần 4 – Bài tập tìm chất và đếm chất

Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở), thu được 0,2 mol CO2 và 0,05 mol N2. Công thức phân tử của X là

 1. C2H7N. B. C4H11N. C. C2H5N. D. C4H9N.

Hướng dẫn giải:

Công thức tổng quát của amin X no đơn chức mạch hở là Cn-H2n+1-N

Ta có phản ứng đốt cháy amin X như sau

2Cn-H2n+1-N + (3n +1/2) O2 -> 2nCO2 + (2n+1) H2O + N2

Theo (1) và theo đề bài ta có số mol C/ số mol N là 0,2 : 0,1 = 2 -> Công thức phân tử của X là A. C2H7N

Câu 58 đề minh họa môn hóa 2019: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H + + OH- → H2O?

 1. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O.
 2. Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O.
 3. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O.
 4. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O.

Đáp án câu 58: B. Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O.

Câu 59: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là:

 1. glucozơ, sobitol.
 2. fructozơ, sobitol.
 3. saccarozơ, glucozơ.
 4. glucozơ, axit gluconic.

Đáp án đề minh họa môn hóa 2019 câu 59: A. glucozơ, sobitol.

Câu 60: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm.

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.

(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học là

 1. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Đáp án đề minh họa môn hóa 2019 câu 60: D. 1.

Chỉ có phản ứng (a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3 là thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học, các phản ứng còn lại đều có điện cực (ăn mòn điện hóa)

Để có thể đạt điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia và đặc biệt là môn Hóa học, học sinh cần phải có được một kế hoạch ôn tập từ sớm. Các chuyên đề hóa học như kim loại kiềm – kiềm thổ, sắt, nhôm, một số axit quan trọng (axit clohidric, axit sunfuric, axit nitric), các hợp chất hữu cơ cơ bản (ankan, anken, ankin, axit hữu cơ, glucozo,..),… đều là những chuyên đề vô cùng quan trọng. Cuối cùng, các em nên luyện thật nhiều các đề thi mô phỏng, ví dụ như bộ đề minh họa môn hóa 2019. Chúc các em ôn tập thật tốt!

 • Sách CCBook – Đọc là đỗ
 • Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hotline: 024.3399.2266
 • Email: [email protected]

Nguồn: ccbook.vn

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: