Lịch sử lớp 9: Những sự kiện chính của lịch sử Việt Nam (1858 - 2000)

11/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
Lịch sử lớp 9: Những sự kiện chính của lịch sử Việt Nam (1858 - 2000)

Lịch sử Việt Nam trong giai đoạn từ 1858 - 2000 có nhiều biến động, chúng tôi đã tổng hợp những mốc sự kiện lịch sử quan trọng mà các em sẽ được học trong chương trình lịch sử lớp 9 qua bài viết dưới đây; hãy cùng tìm hiểu chi tiết:

Những sự kiện chính của lịch sử Việt Nam giai đoạn từ năm 1858 đến năm 2000 trong chương trình lịch sử lớp 9

Những sự kiện chính của lịch sử Việt Nam trong giai đoạn 1858 - 2000 trong sách giáo khoa lịch sử lớp 9 đã được tổng hợp chi tiết dưới đây, mời các em cùng tìm hiểu:

Những sự kiện lịch sử trong giai đoạn 1858 - 1884

(Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược)

+ 1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nhan tấn công bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam.

+ 1862, Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất (5/6/1862) nhượng hẳn cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn.

+ 1867, Pháp chiếm gọn 3 tỉnh miền Tây Nam Kì (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) mà không tốn một viên đạn.

+ 1873 – 1874, Pháp tấn công Bắc Kì lần thứ nhất, triều đình Nguyễn hoang mang, kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất (1874) chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì là đất thuộc Pháp.

+ 1882 – 1883, Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai rồi tấn công cửa biển Thuận An (Huế) ép triều đình Huế kí hiệp ước Hácmăng (25/8/1883) chấp nhận bảo hộ của Pháp.

+ 1884, Pháp kí với triều đình nhà Nguyễn Hiệp ước Patơnốt (6/6/1884), Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp.

Trải qua hơn ¼ thế kỉ, Pháp đã hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam về mặt quân sự. Với Hiệp ước Patơnốt, Việt Nam không còn là một quốc gia độc lập; trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến, kéo dài cho đến tháng 8 năm 1945.

Những sự kiện lịch sử trong giai đoạn 1885 - 1896

(Phong trào yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến)

+ 1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương. Phong trào Cần Vương bùng nổ.

+ 1885 – 1888, giai đoạn 1 của phong trào Cần Vương: Phong trào phát triển mạnh với hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ, gây cho Pháp nhiều thiệt hại, làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp.

+ 1888 – 1896, giai đoạn 2 của phong trào Cần Vương: vua Hàm Nghi bị giặc bắt, phong trào vẫn tiếp tục (mang tính dân tộc sâu sắc); quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn (Bãi Sậy, Ba Đình, Hương Khê…).

+ Khởi nghĩa Hương Khê thất bại (1896) đã đánh dấu việc Pháp hoàn thành bình định Việt Nam, khuynh hướng phong kiến chấm dứt.

Những sự kiện lịch sử trong giai đoạn 1897 - 1918

(Những điểm mới của phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX)

+ 1897 – 1914, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm biến chuyển sâu sắc kinh tế - xã hội Việt Nam, tạo điều kiện cho sự ra đời của khuynh hướng cứu nước mới ở Việt Nam – khuynh hướng dân chủ tư sản.

+ Những năm đầu thế kỷ XX – 1914, sự ra đời của những giai cấp tầng lớp mới: công nhân, tư sản, tiểu tư sản, trí thức,… Bổ sung thêm lực lượng cho phong trào yêu nước chống Pháp.

+ Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản thông qua hai xu hướng (bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh) nhưng cuối cùng vẫn thất bại, bế tắc. Lịch sử Việt Nam vẫn bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo.

+ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu cho thời kì hoạt động, trải nghiệm, tìm hiểu thực tiễn cách mạng các nước (những hoạt động yêu nước ban đầu của Nguyễn Tất Thành).

Những sự kiện lịch sử trong giai đoạn 1919 - 1930

(Phong trào dân tộc dân chủ)

+ 1919 – 1929, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam.

+ 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai Bản yêu sách 8 điểm đòi quyền lợi cho nhân dân Việt Nam.

+ 1920, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam.

+ 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời ở nước ta (Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn).

+ 3/2/1930, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những sự kiện lịch sử trong giai đoạn 1930 - 1945

(Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: chống đế quốc, chống phong kiến)

+ Phong trào cách mạng 1930 – 1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh.

+ 1936 – 1939, phong trài đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

+ 1939 – 1945, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

+ 18/8 – 2/9/1945, tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

+ 2/9/1945, cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Những sự kiện lịch sử trong giai đoạn 1945 - 1954

(Đảng lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: vừa kháng chiến, vừa kiến quốc)

+ Từ 2/91945 – 19/12/1946, cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, giữ vững và củng cố chỉnh quyền dân chủ nhân dân.

+ Từ 19/12/1946 – 21/7/1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mĩ.

+ Hiệp định Giơ–ne–vơ (1954) về Đông Dương được kí kết, kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Những sự kiện lịch sử trong giai đoạn 1954 - 1975

(Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện ba nhiệm vụ chiến lược cách mạng độc đáo, sáng tạo)

+ 1954 – 1975, miền Bắc tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoạt của đế quốc Mĩ, chi viện cho miền Nam.

+ 1954 – 1973, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và tay sai.

+ 1973, Mĩ kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình wor Việt Nam và rút quân về nước.

+ 1973 – 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.

Những sự kiện lịch sử trong giai đoạn 1975 - 2000

(Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa)

+ Từ ngày 30/4/1975 – 2/7/1976, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

+ 1976 – 1986, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc thông qua việc thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1976 – 1980 và 1981 – 1985.

+ 1986 – 2000, thực hiện đường lối đổi mới đất nước thông qua các kế hoạch Nhà nước 1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000.

Những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam do Đảng đề ra và thực hiện thành công trong chương trình lịch sử lớp 9

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, sự thành công của mỗi cuộc cách mạng là kết quả từ chiến lược đúng đắn của Đảng và Nhà nước.  Tài liệu soạn sử 9 ngắn gọn xin được tóm tắt về những nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay:

Giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1975

Hoàn thành giai đoạn 1 của đường lối chiến lược cách mạng đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930): làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (độc lập thống nhất).

+ 1930, chống đế quốc, chống phong kiến. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945).

+ 1945, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.

+ 1945, một Đảng lãnh đạo thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược trên cả hai miền đất nước: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cach smangj dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Cả nước có chung một nhiệm vụ là kháng chiếng chống Mĩ, cứu nước tiến tới thống nhất Tổ Quốc. Giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Giai đoạn từ năm 1975 đến nay

+ 1975 đến nay, Đảng và nhân dân ra đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược song song là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tài liệu trên được trích từ sách tham khảo “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Lịch sử 9” do PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng làm Chủ biên (PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng hiện là giảng viên khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với nội dung biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa; hệ thống bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiềm tra học kỳ bám sát theo chương trình sẽ giúp các em thuận lợi trong quá trình ôn tập; nắm vững kiến thức và tự tin chinh phục điểm 9, điểm 10 trong mọi bài kiểm tra trên lớp.

Được ứng dụng INFOGRAPHIC (biểu diễn thông tin bằng mô tả kết hợp với hình ảnh trực quan) giúp các em dễ dàng ghi nhớ nội dung bài học. Đặc biệt, đi kèm với sách còn có hệ thống video bài giảng và sự hỗ trợ giải đáp online của đội ngũ thầy/cô giáo của bộ môn Sử sẽ hỗ trợ tối đa trong quá trình tự học. Để tìm hiểu thêm thông tin về cuốn sách, các em Click vào Đây.

Trên đây là phần kiến thức tổng hợp về những sự kiện chính của lịch sử Việt Nam giai đoạn từ năm 1858 đến năm 2000. Trong bài học tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp hệ thống bài tập (bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận) với nội dung thuộc chủ đề này, mời các em chú ý theo dõi để không bỏ lỡ bài học. Để nhận được tư vấn chi tiết về sách tham khảo lịch sử lớp 9Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Lịch sử 9”, mời bạn đọc liên hệ với chúng tôi theo thông tin cuối bài viết.

Mọi thông tin xin mời liên hệ:

  • Sách CCBook - Đọc là đỗ
  • Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline: 024.3399.2266
  • Email: [email protected]

Nguồn: ccbook.vn

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: