Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa mới nhất 2021 có đáp án chi tiết

29/04/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa mới nhất 2021 có đáp án chi tiết

Chương trình Hóa học lớp 9 xoay quanh các chuyên đề vô cơ, bao gồm các hợp chất (oxit, axit) và các kim loại phổ biến. Cụ thể là các nhóm: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm - magie - kẽm - đồng - sắt. Đây đều là những phầm trọng tâm nhất trong cấu trúc đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa. Dưới đây là bộ đề thi học kì chuẩn (kèm đáp án) giúp em tham khảo form đề, từ đó có hướng ôn tập đúng đắn

Cách học giỏi hóa 9 nhanh dành cho teen "lỡ" mất gốc lớp 8

Tổng hợp kiến thức hóa 9: Oxit, axit, bazo và các kim loại quan trọng

1, đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa THCS Bình Châu có đáp án

I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Phần 1 (2 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Hợp chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ:

A, Ca(NO3)2 B, KOH C, CaO D, HCl

Đáp án: D

Câu 2 đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa: Có các dung dịch: Na2CO3, H2SO4, NaCl, BaCl2, Ca(OH)2. Số cặp chất có phản ứng với nhau là:

A, 6 B, 5 C, 4 D, 7

Đáp án: B

Câu 3. Có 4 cách sắp xếp các kim loại sau đây theo mức độ hoạt động giảm dần. Hãy chọn cách sắp xếp đúng:

A.NA,  Al, Zn, Fe, Pb Cu, Ag 

B, Ag, Cu, Pb, Fe, Zn, Al, Na

C, Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Na 

D, Al, Zn, Fe, NA,  Cu, Ag, Pb

Đáp án: A

Câu 4. Khí SO2 có thể phản ứng với chất nào sau đây?

A, CaO, KCl, Ca(OH)2 

B, NaOH, CaO, H2O

C, Na2CO3, H2O, CaO 

D, CaO, NaOH, HCl

Đáp án: B

Câu 5 đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa . Hàm lượng đạm (%N) trong loại phân đạm nào sau đây là nhiều nhất?

A, NH4NO3 B, (NH4)2CO C, (NH2)2CO D, Ca(NO3)2

Đáp án: C

Câu 6. Dãy nào chỉ gồm các kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng:

A, Na  Cu, Mg;  B, Zn, Mg, Ag 

C, Na  Fe, Cu;   D, Zn, Fe, Al

Đáp án: D

Câu 7. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch muối AlCl3 có lẫn CuCl2 :

A, Al B, Zn C, Cu d Ag

Đáp án: A

Câu 8. Khí cacbonic tăng lên trong khí quyển là một nguyên nhân gây nên hiệu ứng nhà kính. Nhờ quá trình nào sau đây kìm hãm sự tăng khí cacbonic?

A, Quá trình nung vôi

B, Nạn cháy rừng

C, Sự đốt cháy nhiên liệu

D, Sự quang hợp của cây xanh

Đáp án: d 

Phần 2: (1 điểm) Hãy chọn những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a) pH của một dung dịch cho biết độ ……. hoặc độ ………. của một dung dịch

Đáp án: axit, bazo

b) Nếu pH > 7: Tính ………… ; pH < 7: Tính ………….

Đáp án: bazo, axit

Phần 3: (1 điểm) Hãy ghép nội dung thí nghiệm ở cột A với hiện tượng ở cột B sao cho đúng: 

ABC
1, Ngâm một lá Fe vào dung dịch CuSO4A, Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ1 + ...
2, Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH, dung dịch có màu xanh, sau đó nhỏ từ từ dd HCl vào dd NaOH cho tới dưb.Xuất hiện kết tủa trắng2 + ...
3.Cho mẫu Al vào dd H2SO4 đặc, nguộic.Có chất rắn màu đỏ bám vào lá sắt3 + ...
4.Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch H2SO4D, Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn4 + ...
 e. Không có hiện tượng gì 

Đáp án: 1 + c; 2 + a; 3 + e; 4 + b

II/ TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1:(1,5 điểm): Nêu tính chất hóa học của nhôm và viết PTHH minh họa cho mỗi tính chất.

Đáp án

Tác dụng với phi kim: 2Al + 3Cl2 -> 2AlCl3 

Tác dụng với axit: 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

Tác dụng với dung dịch muối: 2Al + 3CuCl2 -> 2AlCl3 + 3Cu

Tác dụng với dung dịch kiềm: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Câu 2 đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa : (2 điểm) Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi sau:

Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe -> FeCl2 -> AlCl3

2 Fe(OH)3 -> Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + 3CO -> 2Fe + 3CO2

Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2O

3FeCl2 + 2Al -> 2AlCl3 + 3Fe

Câu 3: (1,5 điểm) Lấy 5 gam hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO4 cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 448ml khí ở đktc. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

Hướng dẫn giải

Xác định đúng chỉ có CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl (0,25đ)

PTHH: CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O (0,25đ)

Tính đúng số mol CO2 = 0,02 mol (0,25đ)

Dựa vào PTHH, suy ra nCaCO3 = nCO2 = 0,02 mol (0,25đ)

- MCaCO3 = 2 gam (0,25đ)

- %CaCO3 = 40 % (0,25đ)

- % CaSO4 = 60%  

Câu 4 đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa: (0,5 điểm) Tìm công thức hóa học của oxit sắt biết rằng 11,6 gam oxit này khi khử hoàn toàn bằng CO thì thu được 8,4 gam Fe.

Đặt công thức: FexOy (0,125đ)

Viết đúng PTHH: FexOy + y CO -> x Fe + y CO2 (0,125đ)

Lập tỉ lệ = x/y = 3/4 (0,125đ)

Suy ra CTHH: Fe3O4 (0,125đ)

(Cho Ca = 24; C = 12; S = 32; Cl= 35,5; O = 16 ; H = 1)

2, Đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa - Sở GD-ĐT Thái Bình

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là 

A.K2O. B, CuO. C.P2O5. D, CaO.

Đáp án: C

Câu 2 đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là: 

A, K2O B, CuO. C, CO D . SO2. 

Đáp án: A

Câu 3: Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với: 

A, Nước, sản phẩm là bazơ. 

B, Axit, sản phẩm là bazơ. 

C, Nước, sản phẩm là axit 

D, Bazơ, sản phẩm là axit. 

Đáp án: C

Câu 4:Công thức hoá học của sắt oxit, biết Fe (III) là:

A, Fe2O3. B, Fe3O4. C, FeO. D, Fe3O2. 

Đáp án: D

Câu 5 đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa: Dãy chất sau đây chỉ gồm các oxit: 

A, MgO, Ba(OH)2, CaSO4, HCI. 

B, MgO, CaO, Cu, FeO. 

C, SO2, CO2, NaOH, CaSO4

D, CaO, Ba(OH)2, MgSO4, BaO. 

Đáp án: B

Câu 6: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với: 

A, 0.02 mol HCI 

B 0,1 mol HCI. 

C, 0,05 mol HCI.

D, 0,01 mol HCI. 

Đáp án: B

Câu 7 đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa: Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch axit clohiđric: 

A, Al, Cu, Zn, Fe. 

B, Al, Fe, Mg, Ag. 

C, Al, Fe, Mg, Cu. 

D, Al. Fe, Mg, Zn.

Đáp án: D

Câu 8: Để nhận biết dung dịch axit sunfuric và dung dịch axit clohiđric ta dùng thuốc thử: 

A, NaNO3. B, KCl. C, MgCl2  D, BaCl2

Đáp án: D

Câu 9: Cho 0,1 mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là: 

A, 13,6 g 

B, 1,36 g 

C, 20,4 g 

D, 27,2 g 

Đáp án: A

Câu 10 đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa: Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M.Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: 

A.2,5 lít B, 0,25 lít C.3,5 lít D, 1.5 lit 

Đáp án: B

Câu 11: Nhóm bazơ vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch KOH. 

A, Ba(OH)2 và NaOH 

B, NaOH và Cu(OH)2 . 

C, Al(OH)3 và Zn(OH)2 

D, Zn(OH)2 và Mg(OH)2

Đáp án: C

Câu 12: Điện phân dung dịch NaCl bão hoà, có màng ngăn giữa hai điện cực, sản phẩm thu được là: 

A, NaOH, H2, Cl2

B, NaCl, NaCIO, CI2 

C, NaCl, NaClO, H2, Cl2

D, NaClO, H2 và Cl2

Đáp án: A

PHẦN II:TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1: (2,0 điểm) Viết phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi sau:

Fe (1) ► FeCl3 (2) ► Fe(OH)3 (3) ► Fe2O3 (9) ► Fe 

Đáp án

2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH -> Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3 -> Fe2O3 + 3H2O

2Fe2O3 + 3C -> 3CO2 + 4Fe

Bài 2 đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa: (1,5 điểm): Có 4 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng dung dịch không màu sau: Ba(OH)2, H2SO4, NaCl, Na2CO3. Hãy nhận biết dung dịch trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học

Dùng quỳ tím nhận ra được H2SO4 và Ba(OH)2

Cho H2SO4 vào 2 dung dịch còn lại, phản ứng tạo ra khí là dung dịch chứa Na2CO3

Bài 3:(0,5 điểm) Từ những chất đã cho trong phòng thí nghiệm: CaO, Na2CO3, H2O. Viết phương trình hóa học điều chế NaOH. CaO + H2O -> Ca(OH)2

Na2CO3 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + 2NaOH

Bài 4 đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa:(1,5 điểm) Hòa tan 11 gam hỗn hợp Al và Fe bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2,5M thu được 8,96 lít khí (đktc).

a/ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các chất rắn trong hỗn hợp.

b/ Tính thể tích của dung dịch HCl cần dùng. 

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

Gọi số mol Al và Fe lần lượt là x và y thì suy ra số mol khí thu được là 1,5x + y = 8,96: 22,4 = 0,4

Ta có hệ phương trình gồm phương trình (1) và (2) như sau: 27x + 56y = 11

Ta có x = 0,2 và y = 0,1

Suy ra số g Al là 0,2 x 27 = 5,4 g và số g Fe là 5,6 g

% Al và Fe lần lượt là 49% và 51%

b/ Số mol HCl đã dùng là: 0,8 mol

Thể tích HCl là: V = n/ Cm = 0,8 : 2,5 = 0,32 l

Bài 5:(1,5 điểm) 

a/ Nung 250 gam đá vôi thu được 84 gam CaO. Tính hiệu suất phản ứng. 

b/ Cho 4,8 gam một kim loại hóa trị II phản ứng với dung dịch HCl 0,5M vừa đủ thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 19 gam muối khan. Viết phương trình hóa học và xác định kim loại hóa trị II.

Đáp án bài 5 đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa 

a/ CaCO3 -> CaO + CO2

Số mol CaCO3 là: 250: 100 = 2,5 mol

Số mol CaO là: 1,5 mol

Hiệu suất phản ứng là: 1,5 : 2,5 = 60%

b/ Gọi kim loại hóa trị A là M. Ta có phương trình phản ứng

M + 2HCl -> MCl2 + H2

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có số gam Cl2 có trong muối là: 19 - 4,8= 24,2

Số mol Cl2 là: 0,2 mol bằng số mol kim loại

Vậy nguyên tử khối của kim loại là : M = m/ n = 4,8 : 0.2 = 24

Vậy M là Magie

(Fe= 56, 0=16, H=1, S=32, Ca=40, C=12, CI=35,5, Mg=24)

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: