Tổng hợp đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá

10/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Tổng hợp đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá

Từ năm 2017 đến nay, môn Toán trong kì thi THPT Quốc gia chính thức chuyển sang hình thức thi 100% trắc nghiệm. Hình thức thi hoàn toàn mới này đã được các trường THPT trên cả nước áp dụng cho các đề thi học kì 1 môn toán lớp 12, thi khảo sát, thi thử,… nhằm giúp học sinh bước đầu làm quen với cách ra đề.

Dưới đây là đề thi học kì môn Toán của trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Đề thi gồm 50 câu hỏi, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút

 

 

1, Tổng hợp đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá phần 1

 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa trang 1

 

Câu 1: Giá trị cực tiểu của hàm số y = x3 – 3x2 – 9x + 2 là

A, 7             B, -25          C, -20          D, 3

Câu 2: Cho f(x), (g) là các hàm số xác định và liên tục trên R. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A, ∫ 2f(x) dx = 2 ∫ f(x) dx

B, ∫[ f(x) + g(x)] dx =  ∫ f(x) dx + ∫ (g(x) dx

C, ∫[ f(x) - g(x)] dx =  ∫ f(x) dx - ∫ (g(x) dx

D, ∫[ f(x) . g(x)] dx =  ∫ f(x) dx . ∫ (g(x) dx

Câu 9 đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá: Tìm nghiệm của phương trình log 2(x - 5) = 4

A, x = 13                 B, x = 11                 C, x = 3                   D, x = 21

Câu 10: Tính đạo hàm của hàm số y = x 2x +3

A, y’ = 2 2x + 2 ln16              B, y’ = 2 2x + 2 ln14

C, y’ = 4 2x + 2 ln4                C, y’ = 2 2x + 3 ln2

Câu 13: Trong những hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R

A, y = tanx                          B, y = x3 + 1           

C, y = (4x +1)/ (x+2)           D, y = x4 + x2 +1

Câu 14: Hình nào dưới đây không phải là hình biểu diễn của hình đa diện?

A, Hình 1    B, Hình 2    C, Hình 3    D, Hình 4

Câu 15 đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x / (x +1) tại điểm M (-2; 2) có hệ số góc k là:

A, k = 1       B, k = căn 2             C, k = -1                  D, k = 1/9

Câu 18: Tập xác định D của hàm số y = log3(2019 – x) là

A, D = (0; 2019)     B, D = (2019; +∞)

C, D = (-∞; 2019)    D, D = (-∞; 2019)

Câu 20: Cho hàm số y = x3 – x2 + 1 có đồ thị (C). Tìm trên (C) điểm M có hoành độ dương sao cho tiếp tuyến với © tại M vuông góc với đường thẳng y = -x + 2

A, M (1/3; 1)           B, M(1;1 và ) M (-1/3; 1)

C, M (1;1)               C, M(1; -1)

Câu 21: Biết mo là giá trị của tham số để hàm số y = x3 – 3x2 + mx -1  có hai điểm cực trị x1, x2 sao cho x12 + x22 – x1x2 = 13. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A, mo ∈ (-1;7)         B, mo ∈ (-1;-7)               

C, mo ∈ (-15;-7)      D, mo ∈ (7; 10)

Câu 22 đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá: Tập xác định của hàm số y = (x2 – 3x +2) π  là

A, (1;2)                            B, (-∞; 1) hoặc (2; +∞)           

C, (-∞; 1) và (2; +∞)            D, R \ (1;2)

Câu 23: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A, 6 B, 4 C, 3 D, 2

2, Tổng hợp đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá phần 2

 

Câu 24: Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi quay tam giác ABC (kể cả các điểm trong) quanh trục là đường thẳng AC, ta được

A, khối trụ               B, Khối cầu             C, Khối nón            D, Mặt nón

Câu 26: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A, Hình chóp có đáy là hình thoi luôn có mặt cầu ngoại tiếp

B, Hình chóp có đáy là hình thang vuông luôn có mặt cầu ngoại tiếp

C, Hình chóp có đáy là hình tứ giác luôn có mặt cầu ngoại tiếp

D, Hình chóp có đáy là hình tam giác luôn có mặt cầu ngoại tiếp

Câu 27 đề ôn thi học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 5/ (x-1) là đường thẳng có phương trình

A, x = 1       B, x = 0       C, y = 5       D, y = 0

Câu 30: Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh?

A, 15           B, 8             C, 12           D, 6

Câu 31: Tích tất cả các nghiệm cuả phương trình 2 x2 +x  = 4 bằng

A, -2            B, 3             C, -1            D, 2

Câu 32: Đặt a = log2 5, b = log3 5. Hãy biểu diễn log6 5 theo a và b

A, log6 5 = a + b      B, log6 5 = ab/ (a+ b)

C, log6 5= a2 + b2   D, log6 5 = 1/ a +b

Câu 33 đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá: Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên R. Có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A, Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; +∞)

B, Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; +∞)

C, Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; -2)

D, Hàm số nghịch biến trên khoảng (+∞; 1)

Câu 34: Đường thẳng y = 4x – 1 và đồ thị hàm số y – x3 – 3x2 – 1 có tất cả bao nhiêu điểm chung?

A, 0             B, 3             C, 2             D, 1

Câu 35: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?

A, y = -x3 + 3 x2 – 4

B, y = -x3 + 3 x2 + 1  

C, y = x3 – 3 x2 + 1

D, y = -x3 + 2 x2 + 1

Câu 36: Cho diện tích xung quanh của hình trụ bằng 80π. Tính thể tích của khối trụ biết khoảng cách giữa hai đáy bằng 10

A, 64 π.       B, 400 π.     C, 40 π.       D, 160 π.

Câu 38 đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá: Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình 4 x – m. 2 x+1 = 2m = 0 có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1 + x2 = 3?

A, 1             B, 2             C, 0             D, 3

Câu 39: Cho mặt cầu (S) tâm O. Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng căn 3 và khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P) bằng 1. Diện tích mặt cầu (S) là

A, 16 π.       B, 10 π.       C, 32 π.       D, 8 π.

Câu 40: Cho hàm số y = cos 3x – cos 2x – 5 cos x + 1. Giá trị lớn nhất của hàm số là

A, 4             B, 142/27    C, -4            D, 35/ 27

3, Tổng hợp đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá phần 3

 

Câu 41: Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình |x3 – 3| . |x + 1| = m -1 có đúng 6 nghiệm là một khoảng có dạng (a;b). Tính tổng S = a2 + b2

A, 1             B, 5             C, 25           D, 10

Câu 43: Cho hình lăng trụ ABC. A’B’C’ có thể tích là V. Gọi M là điểm thuộc cạnh CC’ sao cho CM = 3C’M. Tính theo V thể tích của khối chóp M. ABC

A, V/ 4                    B, V/ 6        C, V/ 12      D, 3V/ 4

Câu 44: Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x 4 – 2mx2 + m – 1 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1?

A, 4             B, 3             C, 1             D, 2

Câu 45 đề thi thử học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 4a. Tính diện tích xung quanh của hình nón ngoại tiếp hình chóp

A, S = 4π a2             B, S = căn 2. π. a2    

C, S = căn 3. π. a2     D, S = 2 căn 2. π. a2    

Câu 46: Cho các số thực x, y thỏa mãn x 0, y ≥ 0, x + y = 1. Gọi M, m là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = (4x2 + 3y) (4y2 + 3x) + 25 xy. Tổng M + m bằng

A, 391/ 16               B, 383/ 16               C, 49/ 2                   D, 25/ 2

Câu 48: Một cốc thủy tinh hình trụ đựng đầy nước có bán kính đáy là 6 cm, chiều cao là 10 cm. Đặt một khối nón bằng nhôm có bán kính đáy là 9 cm, chiều cao 12 cm vào lòng cái cốc, sao cho mặt xung quanh của khối nhôm tiếp xúc miệng cốc. Tính thể tích nước còn lại trong cốc

A, 240 π cm3           B, 140 π cm3           C, 264 π cm3                D, 72 π cm3

 

Câu 49 đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 chuyên Lam Sơn Thanh Hoá: Tập hợp tất cả các giá trị của m để bất phương trình log 3 (x2 + 4x) + log 1/3 (2x + m) ≤ 0 có nghiệm

A, (0; + ∞)           B, [1; + ∞)               C, [0; + ∞)               D, R

Câu 50: Hàm số y = x3 – 3mx2 + 3mx – 1 (tham số m) đồng biến trên R. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4m2 + m là

A, 4             B, 5             C, -1/ 16                  D, 0 

 

Việc thay đổi hình thức thi THPT Quốc gia môn Toán sang 100% trắc nghiệm có thể khiến cho nhiều em học sinh thấy lúng túng. Theo đó, các em nên luyện tập với các đề thi học kì 1 môn toán lớp 12 để làm quen với dạng đề cũng như những câu hỏi căn bản rồi mới luyện các đề thi khó hơn. Chúc các em ôn tập tốt!

Mọi thông tin xin mời liên hệ:

  • CCBook – Đọc là đỗ
  • Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline: 024.3399.2266
  • Email: [email protected]

Nguồn: ccbook.vn

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: